اثربخشی مداخلات تمرین هوازی و آموزش مهارت مقابله با استرس بر کاهش استرس شغلی کارکنان سازمان آتش‌نشانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر، اثربخشی مداخلات تمرین هوازی و آموزش مهارت مقابله با استرس را بر کاهش استرس کارکنان سازمان آتش‌نشانی مورد مطالعه قرار داده‌است.
روش: روش مطالعه از نوع نیمه‌تجربی و به صورت پیش‌آزمون – پس‌آزمون همراه با گروه کنترل بود. برای انجام این پژوهش از بین کارکنان داوطلب سازمان آتش‌نشانی شهر تهران، 60 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (30 نفر) و کنترل (30 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایشی 36 جلسه 60 دقیقه‌ای (12 هفته و هر هفته سه روز) در برنامه تمرین هوازی فزاینده، و شش جلسه چهار ساعته در کارگاه آموزش مهارت مقابله با استرس شرکت کردند، ولی گروه کنترل چنین مداخلاتی نداشتند. داده‌ها قبل از شروع و بعد از اتمام مداخله از طریق پرسشنامه استرس شغلی  (موسسه سلامت و ایمنی انگلستان) جمع‌آوری و با استفاده از آزمون آماری کوواریانس (آنکوا) تحلیل شدند.
نتایج: ورزش هوازی و آموزش مهارت مقابله با استرس به صورت معناداری، موجب کاهش استرس شغلی افراد گروه آزمایش در سطح (خطای کمتر از 5 درصد) در مقایسه با گروه کنترل شد.
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های این پزوهش نشان می‌دهد که با فعالیت ورزشی هوازی و آموزش مهارت مقابله با استرس می‌توان موجبات کاهش استرس شغلی و درنتیجه تعدیل فشارهای روانی و ارتقاء عملکرد کارکنان سازمان آتش‌نشانی را فراهم کرد.
 

کلیدواژه‌ها


30- Luthans. (2002). “Organizational Behavior” New York: McGraw – Hill. 31- Nieoff Bp , Moorman Rh ,Blackly G, Fuller J .( 2001).”The influence of empowerment and enrichment of employee loyalty in a downsizing environment”. Group Organ Manage; 26:93-112