بررسی رابطه اضطراب مرگ و سلامت عمومی با سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطان در شهر شیراز 1394

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج

2 موسسه آموزش عالی زند شیراز

چکیده

مقدمه: سرطان یک بیماری فلج‌کننده و سخت درمان در جامعه تلقی می شود و فرد متعاقب تشخیص آن دچار اضطراب و افسردگی ناشی از ترس غیر واقعی از مرگ و کاهش انرژی اجتماعی می‌گردد، بطوریکه ضرورت بستری مکرر و نگرانی‌های مداوم برای بیماران و خانواده‌های آن‌ها، فرد را به سمت و سوی اختلالات روانی می‌کشاند.
روش: این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و با هدف تعیین ارتباط بین اضطراب مرگ، سلامت عمومی با سلامت معنوی در بیماران مبتلا به سرطان شهر شیراز در سال 1394 انجام شد. در این پژوهش150 بیمار مبتلا به انواع سرطان بصورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه مقیاس اضطراب مرگ تمپلر، پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه مقیاس سلامت معنوی پولوتزین و الیسون استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری توسط نرم‌افزارآماری «اس. پی. اس. اس.» انجام گرفت.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که بین اضطراب مرگ و سلامت معنوی، ارتباط معکوس و معنی‌دار وجود دارد. همچنین بین اضطراب مرگ و سلامت عمومی، ارتباط مستقیم و معنی‌دار وجود دارد. بین سلامت عمومی و سلامت معنوی نیز، ارتباط معکوس و معنی‌دار وجود دارد و در خصوص ماتریس‌های همبستگی پیرسون، بین تمامی خرده‌مقیاس‌های سلامت معنوی، سلامت عمومی و اضطراب مرگ رابطه معکوس و معنی‌دار وجود دارد. نتایج دیگر نیز نشان داد که هرچه سلامت معنوی افزایش یابد اضطراب مرگ و ابعاد منفی سلامت عمومی کاهش می‌یابد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد سلامت معنوی، می‌تواند اضطراب مرگ را پیش‌بینی کند. سلامت معنوی بر اضطراب مرگ تاثیر مثبت دارد و باعث کاهش اضطراب مرگ می‌شود. ابعاد منفی سلامت عمومی، می‌تواند اضطراب مرگ را پیش‌بینی کند. افزایش ابعاد منفی سلامت عمومی بر اضطراب مرگ تاثیر منفی دارد و باعث افزایش اضطراب مرگ می‌شود.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، طراحی و تدوین یک برنامه جامع آموزشی و حمایتی با رویکرد معنوی در کنار بقیه ابعاد حمایتی و مراقبتی (جسمی، روانی و اجتماعی) برای بیماران مبتلا به سرطان ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


2. Ministry of Health and Medical Education. (2012). Center for disease control & prevention, Noncommunicable disease unit,Cancer office. Iranian annual of national cancer registration report 2008-2009. Tehran: Tandis. 3. World Health Organization. Breast cancer: prevention and control. Retrieved May 7, 2013, from: http://www.who.int/cancer/detection/breastcancer/en/ 4. Shain MT, Kevin RB, Huihua l, Eng Choon LL, Krishna LK. (2014). Depression and anxiety in cancer patients in a tertiary general hospital in Singapore. Asia J Psychiatr 8: 33-37. 5. Mitchell AJ, Ferguson DW, Gill J, Paul J, Symonds P. (2013). Depression and anxiety in long-term cancer survivors compared with spouses and healthy controls: a systematic review and meta-analysis. Lancet Oncol. 14: 721-32. 6. Naderi F, Roushani Kh. (2012). Relationship of spiritual intelligence and social intelligence with death anxiety in old women. J Women and Culture. 2(6):55-67. 7. Craven, RF., & Hirnle, CJ. (2003). Fundamental of nursing: human health and Function. 4th Edition, Lippincott & Williams & Wilkins Company: Philadelphia. 8. Nelson, C.J., Rosenfeld, B., Breitbart, W., Galietta, M. (2002). Spirituality, Religion, and depression in the terminally ill. Psychosomatics, 43(3), 213-20. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12075036 9. Lucchetti, G; Lucchetti, A. L. G; Bassi, R. M.; Vera, A. V. D. & Peres, M. F. P. (2012). Integrating Spirituality into Primary Care, Primary Care at a Glance - Hot Topics and New Insights. Publisher: InTech, Chapters published April 27,2012 under CC BY 3.0 license DOI: 10.5772/2310 12. Woo YW, Kim KH, Kim KS. (2013) Death anxiety and terminal care stress among nurses and the relationship to terminal care performance. Korean Journal of Hospice and Palliative Care.16(1):33-41. 13. Hong E, Jun M, Park ES, Ryu E. (2013) Death perceptions, death anxiety, and attitudes to death in oncology nurses. Asian Oncology Nursing. 13(4):265-72. 14. Gonen,G. Kaymak, S. Cankurtaran, E. Karslioglu, E. Ozalp, E. & Soygur, H. (2012). The Factors Contributing to Death Anxiety in Cancer Patients. Journal of Psychosocial Oncology, 30(3), 347-358. doi:10.1080/07347332.2012.664260 15. Anvari M, Javadpour A, Mohammad Zadeh S.( 2012). Assessing Death Anxiety and its Correlates among Severe Medically Ill in- Patients. Shiraz E-Med J. 13 (3). [in persian] 16. Shukla, P. & Rishi, P. (2014). A Corelational Study of Psychosocial & Spiritual Well Being and Death Anxiety among Advanced Stage Cancer Patients. American Journal of Applied Psychology, 2(3), 59-65. Retrieved from http://pubs.sciepub.com /ajap/2/3/1/ 17. Laurel L. Hourani, Jason Williams, Valerie Forman-Hoffman, Marian E. Lane, Belinda Weimer, and Robert M. Bray (2012). Influence of Spirituality on Depression, Posttraumatic Stress Disorder, and Suicidality in Active Duty Military Personnel. Depression Research and Treatment, 2012(10) 1-9. 18. Kelly, M.N., & Corriveau, D. (1995). The Corriveau-Kelly Death Anxiety Scale. Journal of Death and Dying, 31(4), 311-315.dio: 10.2190/1E5C-EY9Y- UEVE-UHCY Goldberg, DP. Gater, R. Saratorius, N. (1997). The validity of two versions of the GHQ in the WHO study of Mental illness in general health care. 21. Banks, MH. (1983). Validation of General Health Questionnaire in a young Sample. Psychological Medicine, 13, 349-353. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6878521 24. Ellison, C.W., & Smith, J. (1991). Toward an integrative measure of health and Well-being. Journal of Psychology and Theology, 19(1), 35-48. Retrieved From: http://journals.biola.edu/jpt/volumes/19/issues/1/articles/35 28. Wildes, K. A. Miller, A. R. San Miguel de Majors, S. & Ramirez, A. G. (2009).The religiosity/spirituality of Latina breast cancer survivors and Influence on health-related quality of life. Psycho-Oncology, 18(8), 831-840. Doi:10.1002/pon.1475