بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس شایستگی دلسوزی بین پرستاران شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مقدمه: حرفه پرستاری بر رشد و گسترش رابطه بین همدلانه مراقب-بیمار مبتنی است و شایستگی دلسوزی به‌طور خاص در این حرفه مهم است. این پژوهش باهدف بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس شایستگی دلسوزی انجام شد.
روش: در یک مطالعه توصیفی- ارزیابی ابزار و با رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی 330 نفر از پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهر مشهد به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و به مقیاس شایستگی دلسوزی (2016) و پرسشنامه کیفیت زندگی حرفه‌ای (2010) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار اس. پی. اس. اس. 22 و پی. ال. اس. 3 تحلیل شد. ضریب پایایی پرسشنامه از طریق روش بازآزمایی، ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی و روایی سازه (روش تحلیل عاملی اکتشافی، روایی ملاکی، روایی همگرا و همسانی درونی) محاسبه شد. برای بررسی رابطه بین نمرات شایستگی دلسوزی با نمره کیفیت زندگی حرفه‌ای ضریب همبستگی پیرسون بکار رفت.
نتایج: روایی محتوایی با استفاده از دو ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا مطلوب گزارش شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ساختار 3 عاملی را استخراج کرد که روی همرفته 53.60 درصد از واریانس کل آزمون را تبیین می‌کند. عامل اول با بار عاملی 5.33، عامل دوم با بار عاملی 2.59 و عامل سوم با بار عاملی 1.32 به ترتیب ارتباط، حساسیت و بینش نام‌گذاری شد. ضرایب پایایی باز آزمایی برای عوامل سه‌گانه به ترتیب 0.74، 0.69 و 0.80، آلفای کرونباخ 0.81، 0.76 و 0.90 و پایایی ترکیبی 0.84، 0.78 و 0.93 به دست آمد. در بررسی همسانی درونی، همبستگی بین نمره کلی شایستگی دلسوزی با خرده مقیاس مذکور به ترتیب 0.76، 0.77 و 0.81 بدست‌آمد (0.01>P). همچنین روایی واگرا برای خرده مقیاس های سه گانه و نمره کل به ترتیب 0.56، 0.52، 0.76 و 0.58 محاسبه شد. به‌علاوه همبستگی بین نمره شایستگی دلسوزی با مؤلفه‌های فرسودگی و استرس تروماتیک ثانویه منفی و معنی‌دار و با رضایت از دلسوزی مثبت و معنی‌دار به دست آمد (0.01>P).
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه ساختار سه عاملی به‌دست‌آمده پژوهش لی و سمئون (2016) را تأیید کرد و توصیه‌های کاربردی برای پرستاران و سازمان‌های مسئول برای استفاده از این مقیاس ارائه کرد.

کلیدواژه‌ها


1- Schantz, ML. (2007). Compassion: a concept analysis. Nursing forum. 42(2):pp. 48–55.
2- Dewar, B. (2013). Christley Y. A critical analysis of Compassion in Practice. Nursing Standard. 28 (10): pp. 46–50
3- Hill, R. (2010). Compassion, quality and standards of care. Nurse Prescribing. 8, pp. 100–101.
4- Elliott, R., Bohart, AC., Watson, J.C., Greenberg, LS. (2011). Empathy. Psychotherapy. 48(1): pp. 43-49.
5- Bennett-Levy, J. (2005). Therapist skills: a cognitive model of their acquisition and refinement. Behavioural and Cognitive Psychotherapy. 34, pp. 57–78.
6- Dewar, B., Nolan, M. (2013). Caring about caring: Developing a model to implement compassionate relationship centred care in an older people care setting. Int J Nurs Stud. 50(9): pp.1247-1258.
7- Bramley, L. (2014). Matiti M. How does it really feel to be inmy shoes? Patients’ experiences of compassion within nursing care and their perceptions of developing compassionate nurses. J Clin Nurs. 23(19-20): pp. 2790-2799.
8- Department of Health and NHS Commissioning Board. (2012). Compassion in practice: Nursing midwifery and care staff: Our vision and strategy. London, UK.
9- Youngson, R. (2011). Compassion in healthcare—the missing dimension of healthcare reform. In I. Renzenbrink (Ed.), Caregiver stress and staff support in illness, dying, and bereavement (pp. 49–61). New York, NY: Oxford University Press.
10- Von Dietze E, Orb A. (2000). Compassionate care: A moral dimension of nursing. Nursing Inquiry. 7, pp. 166–174.
11- Rychen, D.S., Salganik, LE. (2001). Defining and selecting key competencies. Ashland, OH: Hogrefe & Huber.
12- The United Kingdom-based Nursing & Midwifery Council. (2010). Standards for pre-registration nursing education. Retrieved fromhttp://standards.nmc-uk.org /Published Documents/Standards.
13- Epstein, RM., Hundert, EM. (2002). Defining and assessing professional competence. JAMA. 9(2): pp.pp. 226–235.
14- Scott Tilley, DD. (2008). Competency in nursing: A concept analysis. J Contin Educ Nurs. 39(2):58-64.
15- Martins, D., Nicholas, NA., Shaheen, M., Jones, L., Norris, K. (2013). The development and evaluation of a compassion scale. J Health Care Poor Underserved. 24(3): pp.1235-1246
16. Lown, B.A., Muncer, S.J., Chadwick, R. (2015). Can compassionate healthcare be measured? The Schwartz Center Compassionate Care Scale TM. Patient Educ Couns. 98(8):pp.1005-1010.
17- Burnell, L., Agan, DL. (2013). Compassionate care: can it be defined nd measured? The development of the Compassionate Care Assessment Tool. International Journal of Caring Sciences. 6 (2):pp.180–187.
18- Burtson, PL., Stichler, JF. (2010). Nursing work environment and nurse caring: relationship among motivational factors. Journal of Advanced Nursing. 66 (8):pp. 1819–1831
19- Papadopoulos, I., Ali S. (2016). Measuring compassion in nurses and other healthcare professionals: an integrative review. Nurse Education in Practice. Nurse Educ Pract. 16(1): pp.133-139.
20- Halldorsdottir, S. (2012). Nursing as compassionate competence: a theory on professional nursing care based on the patient’s perspective. International Journal for Human Caring. 16 (2): pp. 7-19.
21- Lee, Y., Seomun, G. (2016). Development and validation of an instrument to measure nurses' compassion competence. Appl Nurs Res. 30: pp.76-82
22- Meretoja, R., Isoaho, H., Leino-Kilpi, H. (2004). Nurse competence scale: development and psychometric testing. J Adv Nurs. 47(2): pp.124-33.
23- Krejcie, RV., Morgan, DW. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement. 30, 607-610
24- Stamm, BH. (2010).The concise ProQOL manual. Available from: http://www.proqol.org;
25- Park, T., Lee, HJ. (2011).The effects of public officials’ sociological variables on their emotional competence in the Korean central government. Korea Public Administration Review. 45, pp.1–26
26- Sprecher, S., Fehr, B. (2005). Compassionate love for close others and humanity. Journal of Social and Personal Relationships. 22(5): pp. 629–651
27- Kim, K., Han, Y., Kim, JS. (2015). Korean nurses’ ethical dilemmas, professional values and professional quality of life. Nurs. Ethics. 22 (4): pp.467–478
 28- مختاری، سمانه، آهی، قاسم، شریف‌زاده، غلامرضا. نقش خود دلسوزی و شایستگی بالینی در کیفیت زندگی حرفه‌ای پرستاران. نشریه پژوهش پرستاری ایران. (زیر چاپ).
29- مسگریان، فاطمه، آزاد فلاح، پرویز، فراهانی، حجت الله، قربانی، نیما. (1396). ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس روابط موضوعی بل. دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت. 15(2): 193-204.
  30- سیف، علی اکبر. (1392). اندازه‌گیری آموزشی، سنجش و ارزشیابی. چاپ سوم. نشر دوران.
31- داوری، علی، رضازاده، آرش. (1395). مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS. سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
32- Wu, S.Y., Li, H.Y., Tian, J., Zhu, W., Li, J. (2011). Wang XR. Health-related quality of life and its main related factors among nurses in China. Indust Health. 49(2):pp.158-65
33- Hajbaghery, M.A., Salsali, M, Ahmadi, F. (2004). The factors facilitating effective clinical decision-making in nursing: a qualitative study. BMC Nurs. 3(1): pp.20-25.
34- Raphael, B. (1981). Personal disaster. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry. 15, pp.183–198.
35- Ricard, M., Lutz, A., Davidson, RJ. (2014). Mind of the meditator. Sci Am. 311(5): pp.38-45
36- Jang, K. (2000). A study on the establishment of a clinical career development model of nurses. (Doctoral dissertation) Seoul, Republic of Korea: Yonsei University.
37- Burnell, L. (2009). Compassionate care a concept analysis. Home Health Care Management and Practice. 21 (5): pp. 319–324.
38- Lown, B.A., Rosen, J., Marttila, J. (2001). An agenda for improving compassionate care: A survey shows about half of patients say such care is missing. Health Aff. 30(9): pp.1772-1778.
39- Bray, L., O’Brien, MR., Kirton, J., Zubairu, K., Christiansen, A. (2014). The role of professional education in developing compassionate practitioners: A mixed methods study exploring the perceptions of health professionals and pre-registration students. Nurse Educ Today. 34(3): pp.480-6
40- Sung, M.H., Eum, OB. (2009). Relationships between critical thinking disposition, professional nursing competence and job satisfaction in clinical nurses. J Korean Acad Nurs Adm. 15(1): pp.26-36.
41- Park, KN., Park, MK. (2008). A study on nurses' self-leadership, organizational commitment and the nursing performance. J Korean Acad Nurs Adm.14 (1): pp. 63-71.
42- Nabirye, R.C., Brown, K.C., Pryor, E.R., Maples, EH. (2011). Occupational stress, job satisfaction and job performance among hospital nurses in Kampala. J Nurs Manag. 19(6): pp.760-768...
43- Farquharson, B., Allan, J., Johnston, D., Johnston, M., Choudhary, C., Jones, M. (2012). Stress amongst nurses working in a healthcare telephone-advice service: relationship with job satisfaction, intention to leave, sickness absence, and performance. J Adv Nurs.   68(7): pp.1624-1635.
44- Rahkar Farshi, M., Vahidi, M., Jabraeil, M. (2015). Relationship between Emotional Intelligence and Clinical Competencies of Nursing Students in Tabriz Nursing and Midwifery School. Res Dev Med Educ.   4(1): pp. 91-95.
45- Mohamadi, SH., Kohan, SH., Shafei, F. (2015). The Relationship between Clinical Competence and Clinical Self-efficacy among Nursing and Midwifery Students. Int J Pediatr, 3(6): pp.1117-1123.
46- حسین‌خانزاده، عباسعلی، طاهر، محبوبه، فلاح مرتضی‌نژاد، سیده زینت، سیدنوری، سیده زهرا. (1395). پیش‌بینی خودکارآمدی و حرمت خود بر اساس خوددلسوزی. دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت. 14(1): 33-42.
47- Dehghan, N., Jafarpour, H. (2014). Relationship between clinical competence and motivation needs of nurses based on the McClelland theory. Nurs Pract Today. 1(2): pp.86-92.
48- Hellia, K.K., Arumugam, Z. (2012). Does reflective practice enhance clinical competency in Medical imaging undergraduates. Procedia -Social and Behavioral Sciences. 60, pp.73 – 77.