بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس شایستگی دلسوزی بین پرستاران شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند

چکیده

مقدمه: حرفه پرستاری بر رشد و گسترش رابطه بین همدلانه مراقب-بیمار مبتنی است و شایستگی دلسوزی به‌طور خاص در این حرفه مهم است. این پژوهش باهدف بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس شایستگی دلسوزی انجام شد.
روش: در یک مطالعه توصیفی- ارزیابی ابزار و با رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی 330 نفر از پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهر مشهد به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و به مقیاس شایستگی دلسوزی (2016) و پرسشنامه کیفیت زندگی حرفه‌ای (2010) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار اس. پی. اس. اس. 22 و پی. ال. اس. 3 تحلیل شد. ضریب پایایی پرسشنامه از طریق روش بازآزمایی، ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی و روایی سازه (روش تحلیل عاملی اکتشافی، روایی ملاکی، روایی همگرا و همسانی درونی) محاسبه شد. برای بررسی رابطه بین نمرات شایستگی دلسوزی با نمره کیفیت زندگی حرفه‌ای ضریب همبستگی پیرسون بکار رفت.
نتایج: روایی محتوایی با استفاده از دو ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا مطلوب گزارش شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ساختار 3 عاملی را استخراج کرد که روی همرفته 53.60 درصد از واریانس کل آزمون را تبیین می‌کند. عامل اول با بار عاملی 5.33، عامل دوم با بار عاملی 2.59 و عامل سوم با بار عاملی 1.32 به ترتیب ارتباط، حساسیت و بینش نام‌گذاری شد. ضرایب پایایی باز آزمایی برای عوامل سه‌گانه به ترتیب 0.74، 0.69 و 0.80، آلفای کرونباخ 0.81، 0.76 و 0.90 و پایایی ترکیبی 0.84، 0.78 و 0.93 به دست آمد. در بررسی همسانی درونی، همبستگی بین نمره کلی شایستگی دلسوزی با خرده مقیاس مذکور به ترتیب 0.76، 0.77 و 0.81 بدست‌آمد (0.01>P). همچنین روایی واگرا برای خرده مقیاس های سه گانه و نمره کل به ترتیب 0.56، 0.52، 0.76 و 0.58 محاسبه شد. به‌علاوه همبستگی بین نمره شایستگی دلسوزی با مؤلفه‌های فرسودگی و استرس تروماتیک ثانویه منفی و معنی‌دار و با رضایت از دلسوزی مثبت و معنی‌دار به دست آمد (0.01>P).
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه ساختار سه عاملی به‌دست‌آمده پژوهش لی و سمئون (2016) را تأیید کرد و توصیه‌های کاربردی برای پرستاران و سازمان‌های مسئول برای استفاده از این مقیاس ارائه کرد.

کلیدواژه‌ها


1-Schantz, ML. (2007). Compassion: a concept analysis. Nursing forum. 42(2): 48–55. 2-Dewar, B. (2013). Christley Y. A critical analysis of Compassion in Practice. Nursing Standard. 28 (10): 46–50 3-Hill, R. (2010). Compassion, quality and standards of care. Nurse Prescribing. 8, 100–101. 4-Elliott, R., Bohart, AC., Watson, JC., Greenberg, LS. (2011). Empathy. Psychotherapy. 48(1); 43-49. 5-Bennett-Levy, J. (2005). Therapist skills: a cognitive model of their acquisition and refinement. Behavioural and Cognitive Psychotherapy. 34, 57–78. 6-Dewar, B., Nolan, M. (2013). Caring about caring: Developing a model to implement compassionate relationship centred care in an older people care setting. Int J Nurs Stud. 50(9):1247-1258. 7-Bramley, L. (2014). Matiti M. How does it really feel to be inmy shoes? Patients’ experiences of compassion within nursing care and their perceptions of developing compassionate nurses. J Clin Nurs. 23(19-20):2790-9. 8-Department of Health and NHS Commissioning Board. (2012). Compassion in practice: Nursing midwifery and care staff: Our vision and strategy. London, UK. 9-Youngson, R. (2011). Compassion in healthcare—The missing dimension of healthcare reform. In I. Renzenbrink (Ed.), Caregiver stress and staff support in illness, dying, and bereavement (pp. 49–61). New York, NY: Oxford University Press. 10-Von Dietze E, Orb A. (2000). Compassionate care: A moral dimension of nursing. Nursing Inquiry. 7, 166–174. 11-Rychen, DS., Salganik, LE. (2001). Defining and selecting key competencies. Ashland, OH: Hogrefe & Huber. 12-The United Kingdom-based Nursing & Midwifery Council. (2010). Standards for pre-registration nursing education. Retrieved fromhttp://standards.nmc-uk.org /Published Documents/Standards. 13-Epstein, RM., Hundert, EM. (2002). Defining and assessing professional competence. JAMA. 9(2): 226–235. 14-Scott Tilley, DD. (2008). Competency in nursing: A concept analysis. J Contin Educ Nurs. 39(2):58-64. 15-Martins, D., Nicholas, NA., Shaheen, M., Jones, L., Norris, K. (2013). The development and evaluation of a compassion scale. J Health Care Poor Underserved. 24(3):1235-1246 16-Lown, BA., Muncer, SJ., Chadwick, R. (2015). Can compassionate healthcare be measured? The Schwartz Center Compassionate Care Scale TM. Patient Educ Couns. 98(8):1005-1010. 17-Burnell, L., Agan, DL. (2013). Compassionate care: can it be defined nd measured? The development of the Compassionate Care Assessment Tool. International Journal of Caring Sciences. 6 (2):180–187. 18-Burtson, PL., Stichler, JF. (2010). Nursing work environment and nurse caring: relationship among motivational factors. Journal of Advanced Nursing. 66 (8): 1819–1831 19-Papadopoulos, I., Ali S. (2016). Measuring compassion in nurses and other healthcare professionals: an integrative review. Nurse Education in Practice. Nurse Educ Pract. 16(1):133-139. 20-Halldorsdottir, S. (2012). nursing as compassionate competence: a theory on professional nursing care based on the patient’s perspective. International Journal for Human Caring. 16 (2), 7-19. 21-Lee, Y., Seomun, G. (2016). Development and validation of an instrument to measure nurses' compassion competence. Appl Nurs Res. 30:76-82 22-Meretoja, R., Isoaho, H., Leino-Kilpi, H. (2004). Nurse competence scale: development and psychometric testing. J Adv Nurs. 47(2):124-33. 23-Krejcie, RV., Morgan, DW. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement. 30, 607-610 24-Stamm, BH. (2010). The concise ProQOL manual. Available from: http://www.proqol.org; 25-Park, T., Lee, HJ. (2011). The effects of public officials’ sociological variables on their emotional competence in the Korean central government. Korea Public Administration Review. 45, 1–26 26-Sprecher, S., Fehr, B. (2005). Compassionate love for close others and humanity. Journal of Social and Personal Relationships. 22(5): 629–651 27-Kim, K., Han, Y., Kim, JS. (2015). Korean nurses’ ethical dilemmas, professional values and professional quality of life. Nurs. Ethics. 22 (4): 467–478 28-مختاری، سمانه، آهی، قاسم،شریف زاده، غلامرضا. نقش خود دلسوزی و شایستگی بالینی در کیفیت زندگی حرفه ای پرستاران. نشریه پژوهش پرستاری ایران. (زیر چاپ). 29-سیف، علی اکبر. (1392). اندازه گیری آموزشی، سنجش و ارزشیابی. چاپ سوم. نشر دوران. 30-Wu, SY., Li, HY., Tian, J., Zhu, W., Li, J. (2011). Wang XR. Health-related quality of life and its main related factors among nurses in China. Indust Health. 49(2):158-65 31-Hajbaghery, MA., Salsali M, Ahmadi F. The factors facilitating effective clinical decision-making in nursing: a qualitative study. BMC Nurs. 2004; 3(1):20-25. 32-Raphael, B. (1981). Personal disaster. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry. 15,183–198. 33-Ricard, M., Lutz, A., Davidson, RJ. (2014). Mind of the meditator. Sci Am. 311(5):38-45 34-Jang, K. (2000). A study on the establishment of a clinical career development model of nurses. (Unpublished doctoral dissertation) Seoul, Republic of Korea: Yonsei University. 35-Burnell, L. (2009). Compassionate care a concept analysis. Home Health Care Management and Practice. 21 (5), 319–324. 36-Lown, BA., Rosen, J., Marttila, J. (2001). An agenda for improving compassionate care: A survey shows about half of patients say such care is missing. Health Aff. 30(9):1772-1778. 37-Bray, L., O’Brien, MR., Kirton, J., Zubairu, K., Christiansen, A. (2014). The role of professional education in developing compassionate practitioners: A mixed methods study exploring the perceptions of health professionals and pre-registration students. Nurse Educ Today. 34(3):480-6 38-Sung, MH., Eum, OB. (2009). Relationships between critical thinking disposition, professional nursing competence and job satisfaction in clinical nurses. J Korean Acad Nurs Adm. 15(1):26-36. 39-Park, KN., Park, MK. (2008). A study on nurses' self-leadership, organizational commitment and the nursing performance. J Korean Acad Nurs Adm.14(1):63-71. 40-Nabirye, RC., Brown, KC., Pryor, ER., Maples, EH. (2011). Occupational stress, job satisfaction and job performance among hospital nurses in Kampala. J Nurs Manag. 19(6):760-768... 41-Farquharson, B., Allan, J., Johnston, D., Johnston, M., Choudhary, C., Jones, M. (2012). Stress amongst nurses working in a healthcare telephone-advice service: relationship with job satisfaction, intention to leave, sickness absence, and performance. J Adv Nurs. 68(7):1624-1635. 42-Rahkar Farshi M, Vahidi M, Jabraeil M. Relationship between Emotional Intelligence and Clinical Competencies of Nursing Students in Tabriz Nursing and Midwifery School. Res Dev Med Educ. 2015; 4(1): 91-95. 43-Mohamadi SH, Kohan SH, Shafei F. The Relationship between Clinical Competence and Clinical Self-efficacy among Nursing and Midwifery Students. Int J Pediatr. 2015; 3(6):1117-1123. 44-Dehghan N, Jafarpour H. Relationship between clinical competence and motivation needs of nurses based on the McClelland theory. Nurs Pract Today. 2014; 1(2): 86-92. 45-Chellia, KK., Arumugam, Z. (2012). Does reflective practice enhance clinical competency in Medical imaging undergraduates. Procedia -Social and Behavioral Sciences. 60,73 – 77.