نقش ویژگی‌های شخصیتی و باورهای غیرمنطقی در پیش‌بینی نارضایتی جنسیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش ویژگی‌های شخصیتی و باورهای غیرمنطقی در پیش‌بینی نارضایتی جنسیتی انجام شد.
روش: پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد مبتلا به نارضایتی جنسیتی بودند که برای طی مراحل قانونی تغییرجنسیت در سال 96-94 به اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی مراجعه کردند. بدین ترتیب 100 نفر بصورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و پس از اخذ رضایت‌نامه آگاهانه هر سه پرسشنامه پژوهش (مقیاس ویژگی‌های شخصیتی نئو ، پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز و پرسشنامه اختلال هویت جنسی) را در سازمان تکمیل نمودند. تمام مراحل آماری با استفاده از نرم‌افزار «اس. پی. اس. اس.» انجام شد. برای تحلیل داده‌ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان بکار گرفته شد.
نتایج: نتایج تحلیل در زمینه پیش‌بینی نارضایتی جنسیتی براساس ویژگی‌های شخصیتی نشان داد که برون‌گرایی و روان‌رنجوری در مجموع 50 درصد از واریانس نارضایتی جنسیتی را پیش‌بینی می‌کنند و متغیر باورهای غیرمنطقی نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل از مجموع متغیرهای باورهای غیرمنطقی ، انتظار بالا از خود، نیاز به تأیید دیگران، تمایل به سرزنش و درماندگی نسبت به تغییر است که در مجموع 48 درصد از واریانس نارضایتی جنسیتی را پیش‌بینی می‌کنند.
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد ویژگی‌های شخصیتی چون برون‌گرایی و روان‌رنجوری و باورهای غیرمنطقی چون انتظار بالا از خود، نیاز به تأیید دیگران، تمایل به سرزنش و درماندگی نسبت به تغییر می‌توانند در بروز نارضایتی جنسیتی موثر باشند. بنابراین بررسی دقیق روانشناختی افراد مبتلا به نارضایتی جنسیتی قبل از ارائه هر گونه مجوز جراحی تغییرجنسیت شایان توجه است.

کلیدواژه‌ها


- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub. - Bridges, R. K., & Sanderman, R. (2002). The Irrational Beliefs Inventory: cross cultural comparisons between American and Dutch samples. Journal of Rational-Emotive & Cognitive Therapy, 20, 237- 343. - Cooper, C. L. (Ed.). (1998). Theories of organizational stress. Oup oxford.‌ - Demaria, T. P., Kassinova, H., & Dill, C.A. (1989). Psychometric properties of the survey of personal beliefs: A rational-emotive measure of irrational thinking. Journal of personality assessment, 53, 329-341. - Diener E, Diener M, Diener C. (1995). Factors predicting the subjective well-being of nations. J Pers Soc Psychol, 69(5): 851-64. - Ellis, A. (1999). Rational emotive behavior therapy and cognitive behavior therapy for elderly people. Journal of rational-emotive and cognitive-behavior therapy, 17(1), 5-18.‌ - Flett, G. L., Hewitt, P. L., & Cheng, W. M. W. (2008). Perfectionism, distress, and irrational beliefs in high school students: Analyses with an abbreviated Survey of Personal Beliefs for adolescents. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 26(3), 194-205.‌ - Grant, S., Langan-Fox, J., & Anglim, J. (2009). The big five traits as predictors of subjective and psychological well-being. Psychological reports, 105(1), 205-231 - Hayes, N., Joseph, S. (2003). Big 5 correlate of three measures of subjective well-being. Personality and Individual Differences, 34 (4): 723-27. - Huppert, F. A. (2009). Psychological well‐being: Evidence regarding its causes and consequences. Applied Psychology: Health and Well‐Being, 1(2), 137-164.‌ - Imperato-McGinley, J., Peterson, R. E., Gautier, T., & Sturla, E. (1979). Androgens and the evolution of male-gender identity among male pseudohermaphrodites with 5α-reductase deficiency. New England Journal of Medicine, 300(22), 1233-1237. - Kaplan, H. B. (1996). Psychosocial stress: Perspectives on structure, theory, life-course, and methods. Academic Press. - Konu, A., & Rimpelä, M. (2002). Well-being in schools: a conceptual model. Health promotion international, 17(1), 79-87. - Kulik, L. (2006). Personality profiles, life satisfaction and gender-role ideology among couples in late adulthood: The Israeli case. Personality and individual differences, 40(2), 317-329. - Maddi, S. R. (1989). Personality theories: A comparative analysis. Dorsey Press. - Moynihan, L. M., & Peterson, R. S. (2001). 7. A contingent configuration approach to understanding the role of personality in organizational groups. Research in organizational behavior, 23, 327-378. - Michel, A., Ansseau, M., Legros, J. J., Pitchot, W., & Mormont, C. (2002). The transsexual: what about the future?. European Psychiatry, 17(6), 353-362. - Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W., Perry, R. P. (2002). Academic emotions in student’ self-regulated learning and achievement: A program of qualitative and quantitative research. Educational Psychologist, 37(2): 91-105. - Sadock, B., Sadock, V. A., & Ruiz, P. (2015). Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry: behavioral sciences. Walters Kluwer. - Steel, H. R., Möller, A. T., Cardenas, G., & Smith, P. N. (2006). The survey of personal beliefs: comparison of south african, mexican and american samples. Journal of rational-emotive and cognitive-behavior therapy, 24(2), 125-142. - Stoeber, J., & Stoeber, F. S. (2009). Domains of perfectionism: Prevalence and relationships with perfectionism, gender, age, and satisfaction with life. Personality and Individual Differences, 46(4), 530-535.‌ - Wood, A. M., Joseph, S., Maltby, J. (2009). Gratitude predicts psychological well-being above the Big Five facets. Personality and Individual Differences, 46(4), 443-47.