دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 34، بهار و تابستان 1399 (34) 
5. نقش ویژگی‌های شخصیتی و باورهای غیرمنطقی در پیش‌بینی نارضایتی جنسیتی

صفحه 57-65

10.22070/cpap.2020.2922

سمیه رحیمی احمدآبادی؛ مهرداد کلانتری؛ محمدرضا عابدی؛ سید مرتضی مدرس غروی