اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر مسئولیت‌پذیری و کیفیت روابط بین‌فردی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر مسئولیت‌پذیری و کیفیت روابط بین‌فردی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه انجام گردید.
روش: در یک پژوهش نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون – پس‌آزمون و گروه کنترل، 30 نفر از دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر نیشابور به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرارگرفتند. افراد گروه آزمایش  در معرض مداخله‌ی 8 جلسه‌ای درمان پذیرش و تعهد (هیز، استروسال و ویلسون، 2003) قرارگرفتند، در حالی که گروه کنترل در معرض چنین مداخله‌ای قرار نگرفتند. پرسشنامه مسئولیت‌پذیری روانشناختی کالیفرنیا و پرسشنامه کیفیت روابط پیرس و همکاران در مورد شرکت‌کنند‌گان اجرا گردید. داده‌های پژوهش به کمک نرم‌افزار «اس. پی. اس. اس.» و با استفاده از شاخص‌های آماری توصیفی و تحلیل کواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که درمان پذیرش و تعهد بر مسئولیت‌پذیری و کیفیت روابط بین‌فردی دانش‌آموزان دختر تأثیرگذار بوده است.
بحث و نتیجه‌گیری: درمان پذیرش و تعهد تأثیر بسزایی در افزایش مسئولیت‌پذیری و کیفیت روابط بین‌فردی دانش‌آموزان دارد و درمان‌گران می‌توانند از این رویکرد درمانی جهت بهبود مسئولیت‌پذیری و کیفیت روابط بین‌فردی دانش‌آموزان استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


1) Bernard, H. W. (2008). Adolescent development scranton. Interactional Text Book Company. 2) Spitzberg, B. H. (2009). Methods of interpersonal skills assessment. In J.O. Greene & B.R. Burleson (Eds), Handbook of communication and social interaction skills, 93 134, Mahwah, NJ: Erlbaum. 4) Glasser, W. (2008). Station of the mind. New direction for reality therapy. New York. 5) . Palo Alto, C. A., & satir, V. M. (2008). Conjoint family therapy: science and behavior books. 7) Gutierrez, S., & Socratic, Paschal. (2011). Relationships among empathy, pro-social behavior, aggressiveness, self-efficacy and pupils personal and social responsibility. Psico-thema, 23, pp 432-46. 8) Schwartz, C. E., Andresen, E. M., Nosek, M. A., & Krahn, G. L. (2007). Response shift theory: important implications for measuring quality of life in people with disability. Arch Phys Med Rehabi, 88, pp 529-536. 10) Taylor, s., & Lester, A. (2009). Communication: Your Key To Success. Singapore, Marshall Cavendish Business. 15) Brewer, M. (2008). Teaching your child responsibility. Page Wise. Ice. 16) Hayes, S .C ,stroshal, K. D. (1999). Acceptanced commitment therapy an experimental approach to behavior change.new York .Guil ford press. 17) Hayes, S. C., Strosahl, K. D. (2010). A practical guide to Acceptance and commitment therapy. New York, N. Y: Springer Press. 18) Forman, E. M., & Herbert, J. B. (2009). New directions in cognitive behavior therapy: Acceptance – based therapies. In; O Do nohu WT, fisher JE. General Principles and empirically supported techniques of Cognitive Behavior Therapy ,New Jersey. 23) Pierce, G. R., Sarason, I. G., & Sarason, B. R. (1991). Genera land Relationship-Baxed perceptions of social support: are two constructs better than one. J Press Psycho, 61, 1039-1028. 26) Hayes, S . C ., Wilson, K. G., Gilfford, L., & Stroshal, K. D. (2008). Acceptance and commitment therapy: an experiemental approach to behavior chanch. 27) Eifert, G. H. & Forsyth, J. P. (2012). Acceptance and commitment therapy of anxiety disorders. Oakland, C. A: New Harbinger. 28) Hayes, S. C., Pistorello, J. & Levin, M. E. (2012). Acceptance and commitment therapy as unified model of behavior change. Counseling Psychologist, 40, pp 976-1002 30) Nakamura, M. & A. M. Watanab-Muraoka. (2006). Global social responsibility: Developing as cable for senior high school student in Japan. Intenational Journal for an Advancement for Counseling, 28, pp 94-109. 31) Schlenker, B. R. (1994). “The Trigangle model of Responsibility”. Psychological Review, 101, pp 632-652. 32) Muto, T., Hayes, S., & Jeffcott, T. (2012). Acceptance and commitment therapy bilbo therapy for enhancing the psychological health of japanese college students living abroad. Behavior Therapy, 42, pp 323-335. 33) O Donohue, W. T., Fisher, J. E. (2009). General principle and supported techniques of cognitive therapy. New York, N Y, John Wiley & Sons. 34) Band, E.B. (0992).Childrens coping with diabetes: Understanding the role of cognitive development. Journal of Pediatric Psychology, 05(0), 04-20