اثربخشی طرح‌واره‌درمانی بر کاهش اضطراب و افسردگی و بهبود عملکرد جنسی زنان مبتلا به واژینیسموس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرند

چکیده

مقدمه: یکی از اختلالات عملکرد جنسی که می‌تواند تاثیر ناخوشایندی بر سلامت روان زنان و روابط زناشویی آنان گذارد، واژینیسموس است. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، بررسی اثربخشی طرح‌واره‌درمانی بر کاهش اضطراب و افسردگی و بهبود عملکرد جنسی زنان مبتلا به واژینیسموس شهر کرمان بود.
روش: پژوهش حاضر تحلیلی توصیفی از نوع نیمه‌آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر کرمان با اختلال واژینیسموس بود، 30 نفر به عنوان نمونه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل [هر گروه 15 نفر] قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه‌ای هفتگی به صورت گروهی مورد طرح‌واره‌درمانی قرار گرفتند. پرسشنامه‌های اضطراب کتل [1973]، افسردگی بک [1988] و عملکرد جنسی روزن و همکاران [2000] در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون بر روی دو گروه اجرا گردید. داده‌ها پس از گردآوری با استفاده از تحلیل کواریانس و اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج:نتایج حاکی از آن بود که طرح‌واره‌درمانی، موجب کاهش معنادار در میانگین نمرات اضطراب و افسردگی و افزایش معنادار در میانگین نمرات عملکرد جنسی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل گردید [001/0>P]. میزان اضطراب و افسردگی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس‌آزمون و پیگیری 12ماهه نسبت به مرحله پیش‌آزمون کاهش معناداری داشت [001/0>P] و همچنین میزان عملکرد جنسی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس‌آزمون و پیگیری 12ماهه نسبت به مرحله پیش‌آزمون افزایش معناداری داشت [001/0>P].
بحث و نتیجه‌گیری: بر پایه یافته‌های این پژوهش نتیجه گرفته می‌شود که اثربخشی طرح‌واره‌درمانی بر کاهش اضطراب و افسردگی و بهبود عملکرد جنسی مراجعین به مراکز مشاوره موثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها