دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 35، پاییز و زمستان 1399 
5. تعارضات زناشویی و نیازهای اساسی: نقش میانجی معنویت

صفحه 55-65

10.22070/cpap.2020.2947

کبری قاسمی مقدم؛ عبدالله شفیع‌آبادی؛ اصغر شریفی


8. نقش علّی عوامل زیستی - روانی بر اضطراب اجتماعی دانشجویان

صفحه 95-108

10.22070/cpap.2020.2943

افسانه جوربنیان؛ تورج هاشمی نصرت‌آباد؛ عباس بخشی‌پور رودسری؛ مجید محمودعلیلو؛ رضا عبدی


10. اثربخشی بسته آموزشی قصه و بازی در ارتقا حرمت خود کودکان

صفحه 119-127

10.22070/cpap.2020.2971

فاطمه ابراهیمی؛ سیدکاظم رسول زاده طباطبایی؛ سعید قنبری؛ کارینه طهماسیان


14. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تفکر وجودی شرر

صفحه 173-182

10.22070/cpap.2020.2951

مطهره فسنقری؛ رسول روشن چسلی؛ زهرا علامه؛ بهناز ارتضائی