نقش تعدیل‌کننده و واسطه‌ای توانمندی ایگو در رابطه بین روابط موضوعی و حالات هویت در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

چکیده

مقدمه: با توجه به نقش تجارب اولیه افراد با والدین در شکل‌گیری هویت در بزرگسالی، هدف این پژوهش بررسی نقش روابط موضوعی در شکل‌گیری حالات هویت و همچنین تعیین نقش واسطه‌ای و تعدیل‌کننده توانمندی ایگو در این رابطه بود.
روش: بر مبنای یک طرح همبستگی 200 دانشجو در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب در سال تحصیلی 97 - 98 با روش نمونه‌برداری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه روابط موضوعی و واقعیت‌آزمایی بل، مقیاس تجدید نظر شده اندازه عینی بسط یافته پایگاه‌های هویت من وپرسشنامه روانی - اجتماعی توانمندی ایگو پاسخ دادند.
نتایج:تحلیل داده‌ها به روش رگرسیون ساده نشان داد که روابط موضوعی و توانمندی ایگو می‌توانند حالات هویت را به صورت معنادار پیش‌بینی کنند. همچنین، نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که توانمندی ایگو می‌تواند واسطه رابطه بین روابط موضوعی و هویت پیشرفته باشد. علاوه بر این، توانمندی ایگو می‌تواند ارتباط بین رابطه موضوعی خودمیان‌بینی و هویت به تعویق افتاده را تعدیل کند.
بحث و نتیجه‌گیری: این یافته‌ها بیانگر اهمیت توجه به ساختار ایگو در بررسی چالش‌های مربوط به هویت می‌باشد. می‌توان از یافته‌های این پژوهش در غنی‌سازی مدل‌های واسطه‌ای و شناخت نقش روابط فرد در کودکی در شکل‌گیری هویت در بزرگسالی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


1- برک،  لورا. (1393). روانشناسی رشد، ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: نشر ارسباران.
2- Watson, M. F & Portinsky, H. O (1988). Black adolescent identity development: Effects of perceived family structure. Journal family relations. Vol. 37: PP. 288- 292.
3- هنری ماسن، پاول (1390). رشد و شخصیت کودک. ترجمه یاسایی، مهشید. تهران: نشر مرکز.
4- حسینی، حبیبه (1393). رابطه بین تمایز یافتگی و منبع کنترل با جهت گیری هویتی در دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر مشهد در سال تحصیلی 94-93. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه. دانشگاه آزاد قوچان
5- Adams, G.R., & Fitch, S.A. (1982). Ego stage and identity status development: A cross-sequential analysis, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 43: PP. 574-583.
6- Bruner, M. W., Boardley, I. D., Benson, A. J., Wilson, K. S., Root, Z., Turnnidge, J., ... & Côté, J. (2018). Disentangling the relations between social identity and prosocial and antisocial behavior in competitive youth sport. Journal of youth and adolescence47(5), 1113-1127.‏.
7- Becht, A. I., Nelemans, S. A., Branje, S. J., Vollebergh, W. A., Koot, H. M., & Meeus, W. H. (2017). Identity uncertainty and commitment making across adolescence: Five-year within-person associations using daily identity reports. Developmental Psychology53(11), 2103.‏
8- گل پیچ، زینب.(1388). بررسی رابطه بین بلوغ شغلی و پایگاههای هویت در نوجوانان دارای اختلالات بینایی و نوجوانان عادی.پایان نامه دوره کارشناسی ارشد.دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
9- عبدی زرین، سهراب؛ سجادیان، پریناز؛ شهیاد، شیما؛ بیان معمار، احمد؛ عظیمی، حسین. (1389). رابطه بین سبک های هویت و بهزیستی روانی در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر  قم. مجله طلوع بهداشت. 9. 1. صص. 69-77.
10- Erikson, R. (1968). Identity: Youth and crisis. New York: W.W. Norton and co,. Inc.
11- روبن زاده، شروین. رسول زاده طباطبایی، کاظم. قربانی، نیما. و عابدین، علیرضا. (1395). بررسی تاثیر فرآیند خود شناسی، میزان تعهد و مولفه­های روابط موضوعی بر شکل گیری هویت نوجوانان. مجله پزشکی صدرا ، سال 4، شماره4، صص. 268-276.
12- Stadter, M. (2009). Object relation brief therapy: The therapeutic relationship in short- term work. Jason Aronson.
13- سنت کلر، مایکل. (1386). درآمدی بر روابط موضوعی و روانشناسی خود. تهران: انتشارات نی.
14- جمیل، لیلی. عاطف وحید، محمد کاظم. دهقانی، محمود و حبیبی، مجتبی. (1394). سلامت روان از دیدگاه روان پویشی: رابطه توانمندی ایگو، سبک های دفاعی و روابط ابژه با سلامت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال دوم، شماره 21، صص. 144-154.
15- فیست، جس. فیست، گریگوری جی. و تامی آن. رابرتس. (1395). نظریه های شخصیت. ترجمه سید محمدی، یحیی. تهران: انتشارات روان.
16- Lavertue N.E, Kumar V.K, & Pekala R.J. (2002). The effectiveness of a hypnotic ego-strengthening procedure for improving self-esteem and depression. Aust J Clin Exp Hypn, Vol. 30(1): PP. 1-23.
17- Winnicott, D. (1953). Psychoses and child care. British Journal of Medical Psychology. Vol. 26(1): PP. 68-74. In: Summers F. Object relations theories and psychopathology: A comprehensive text. Hillsdale, NJ: Analytic Press, Inc; 1994.
18- Rehman, S., & Butt, Y. (2016). Parental Attachment and Peer Attachment Bonds with the Identity Development during Late Adolescence. Social Crimonology, Vol. 4(2): PP. 1-4.
19- Kerpelman. L., Pittman. F., Cadely. H., Tuggel. F., Harrel- levy. K., & Adler- Baeder. F. )2012(. Identity and intimacy during adolescence. Connections among identity styles, romantic attachment and identity commitment. Journal of Adolescence, Vol. 35: PP. 1427- 1439
20- Imtiaz, S., & Naqvi, I. (2012). Parental Attachment and Identity Styles among Adolescents: Moderating Role of Gender. Pakistan Journal of Psychological Research, Vol. 27, No. 2, PP. 241-264.
21- Pourhossein, R., Dehghani, f., & Darabi, F. (2019).  Determination of the Relationship between Ego-Strength and Body Image with the Mental Health of Adolescent High School Female Students.  J Clin Rev Case Rep, Vol. 4 (1): PP. 1 -8.
22- Petrovic, Z.K., Dragica, T. P., & Kovacic, K. (2018). Comparison of ego strength between aggressive and non-aggressive alcoholics: a cross sectional study. Croat Med J. Vol. 59: PP.156-64.
23- Singh, N., & Anand, A. (2015). Ego-Strength and Self-Concept among Adolescents: A Study on Gender Differences. The International Journal of Indian Psychology, Vol. 3(1), PP. 46-54.
24- کوچکی راوندی، محمد. منیرپور، نادر و ارج، عباس. (1394). بررسی نقش سبک های دلبستگی، کیفیت روابط موضوعی و قدرت ایگو در پیش بینی سندرم روده تحریک پذیر. دو ماهنامه فیض، سال 4، شماره 19، صص. 241-231.
25- رحمتیان، فاطمه. هاشمیان، سپهر. برجعلی، احمد. و حبیبی، مجتبی. (1394). رابطه ادراک فرد از والدگری پدر و مکانیسم­های دفاعی. مجله طب انتظامی، سال 5، شماره 1، صص. 30-17.
26- خواجه پور، م. (1384). مقایسه شیوه­های فرزندپروری با توجه به حالات هویت و بررسی رابطه این دو متغیر در دانش آموزان دختر و پسر پیش دانشگاهی نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شیراز. شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان فارس.
27- Markstrom, C. A. and., Marshal, S. K. (2007). The psychosocial inventory of ego strengths: Examination of theory and psychometric properties. Journal of Adolescence, Vol. 30: PP. 63–79.
28- Sartor, C. E.; & Youniss, J. (2002). The relationship between positive parental involvement and identity achievement during adolescence, Adolescence, Vol. 37: PP. 221-234.
29- Altafi, SH. (2010). Study and Comparison of Ego –strength and Personality Characteristics of Substance-Dependent and Non-Dependent Individuals [Dissertation]. Tehran: Shahed University
30- Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986).     Moderator- mediator variable distinction in     social psychological research:   Conceptual,    strategic and statistical considerations.    Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 51: PP. 1173-1182.
31- رایس. فیلیپ. (1392). رشد انسان (روان شناسی رشد از تولد تا مرگ). ترجمه مهشید فروغان. تهران: انتشارات ارجمند.
32- Bowlby, R. (2018). Fifty years of attachment theory: The Donald Winnicott memorial lecture. Routledge.‏
33- شولتز، دوآن؛ شولتز.، سیدنی الن.(1998). روانشناسی شخصیت.(ترجمه: یحیی سید محمدی، 1397). تهران. نشر ویرایش.
34- رضاپور منیژه. (1397) مقایسه سبک‌های هویت و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان شاهد و غیرشاهد. روانشناسی بالینی و شخصیت.; ۱۶ (۲) : صص. ۵۳-۶۴
35- Berzonsky, M.D. (2005).Ego identity: A personal standpoint in a postmodern world.identity: An international journal of theory and research. volume5 .issue2 .125-136
36- روبن زاده، شروین.، رسول زاده طباطبایی، کاظم. قربانی، نیما. عابدین، علیرضا. (1398) اثر بخشی بسته روان پویشی شکل گیری هویت موفق نوجوان ایرانی بر فرایند خود شناسی انسجامی و مولفه های روابط موضوعی در نوجوانان ایرانی، روانشناسی بالینی و شخصیت.. 17 (2). صص. 1-10
37- فولاد چنگ، محبوبه. شیخ الاسلامی راضیه. صفری، هاجر. (1389). پیش بینی سبک های پردازش هویت نوجوان بر اساس ابعاد فرزند پروری . مجله روانشناسی ،شماره 1، سال 14، صص. 17-3.