بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس فرم کوتاه سلامت روان کامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقدمه: الگوی حالت کامل سلامت روان با استفاده از دو الگوی پزشکی و توانمندی‌ها، میزان سلامت روان افراد را بر اساس شدت علائم بیماری و نشانه‌های بهزیستی ارزیابی می‌کند. هدف مطالعه حاضر بررسی ویژگی‌های روانسنجی (پایایی و روایی) فرم کوتاه سلامت روان کامل و ارائه شواهد تجربی برای استفاده از نمره کل این مقیاس بود.
روش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع اعتبارسنجی بود. نمونه شامل ۶۰۰ نفر از دانشجو معلمان شهر تهران بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و مقیاس سلامت روان کامل، مقیاس بهزیستی روانشناختی و سیاهه افسردگی
 بک - ۲ را تکمیل کردند.
نتایج:نتایج تحلیل عاملی اکتشافی وجود سه عامل را احراز کرد که در مجموع ۷۸۱/۶۱ درصد از واریانس کل مقیاس را تبیین می‌کنند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی علاوه بر تایید نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی، نشان داد که از میان الگوهای رقیب، الگوی بی‌فاکتور بهتر از سایر الگوها ساختار عاملی مقیاس را نشان می‌دهد و الگوی بی‌فاکتور به عنوان شاهد تجربی برای استفاده از نمره کل مقیاس پیشنهاد شد. پایایی مقیاس با دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی به ترتیب ۸۴/۰ و ۸۲/۰ به دست آمدند.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان دادند که این مقیاس دارای ویژگی‌های روانسنجی مناسبی در گروه غیربالینی برخوردار است و می‌توان از نمره کل مقیاس نیز استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها