بررسی تاثیر فناوری آموزشی دیجیتال بر بهبود کیفیت زندگی سالمندان زن شهر کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، رشته تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر فناوری آموزشی دیجیتال بر بهبود کیفیت زندگی سالمندان زن شهر کرج انجام شد.
روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی بود. جامعهآماریپژوهش  شاملکلیه زنانسالمندان شهر کرج در سال 1398  بودند که 30 نفر از آنان به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. فناوری آموزشی دیجیتال بر روی گروه آزمایش در 8  جلسه 45 دقیقه ای اجرا گردید. برایگردآوریدادههاازپرسشنامهیاستانداردشدهکیفیت زندگی سالمندان لیپاد (1998) استفادهشد. فرضیه هابااستفادهازتحلیل کواریانس یکراهه و چندراهه آزمونشدند.
نتایج:نتایج حاصل از آزمون های آماری نشان داد که: فناوری آموزشی دیجیتال بر بهبود کیفیت زندگی و ابعاد آن (عملکرد جسمی، مراقبت از خود، افسردگی و اضطراب، عملکرد ذهنی، عملکرد اجتماعی، عملکرد جنسی و رضایت از زندگی) سالمندان زن شهر کرج تاثیر معنی داری دارد (p=0.05).
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل از یافته های پژوهش باید زمینه آموزش های فناوری آموزشی دیجیتال در راستای بهبود کیفیت زندگی سالمندان فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها


 1- Alotaibi NB. Requirements to Enhance the Quality of Life of the Elderly in Saudi Society: A Case Study on a Sample of Elderly People in Riyadh. Egyptian Journal of Social Work. 2020 Jan 20; 9(1):123-46.
2- جلیلی، میترا. تاثیر شبکه های اجتماعی در بهبود زندگی سالمندان. روزنامه ایران. 1397؛ 6895: 17/7/97، 17.
3- فیلی، سارا، ترابی، زهره. عوامل موثر در افزایش کیفیت زندگی در مراکز روزانه سالمندان. مجله مطالعات ناتوانی. 1396؛ 7(): 99. انتشار بر خط اسفندماه 1396.
 4- Cosmas F, Aren M. The quality of life among the elderly people in Sarawak. Konselor. 2019 Dec 30; 8(4):113-9.
5- مرتضوی، حمید. بررسی رابطه بین سبک‌های مقابله‌‌ای و کیفیت زندگی با رضایتمندی از زندگی زناشویی در کارکنان متاهل سازمان بهزیستی شهر کرمان. طرح پژوهشی، اداره کل بهزیستی استان کرمان. 1392.
6- Esmaeili, R., Esmaeili, M. Quality of life in the elderly: A meta-synthesis. J Res Relig Health. 2018; 4(2): 105- 116.
7- حسینی نثار، مجید، زنجانی، حبیب الله، سید میرزایی، سید محمد. کلدی، علیرضا. بررسی کیفیت زندگی سالمندان در استان گیلان و عوامل موثر بر آن. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران. زمستان 1396؛ 10(1): 75-88.
8- عبدالمحمدی، یزدان. طبایی، سمانه. دقیق بین، الهه. رهبری، شهروز. مقایسه نگرش و کیفیت زندگی سالمندان مقیم و غیر مقیم  به سرای سالمندان در شهرستان نیشابور. مجله دانشکده علوم پزشکی  نیشابور. 1398؛ 7(3): 38-48.
9- ایمان زاده، علی، همراه زاده، ملیکا. شناسایی عوامل تسهیلگر و بازدارنده کیفیت زندگی در زنان و مردان سالمند. مجله سالمند. 1396؛ 13(4): 430-445.
10- کاظمی، نیلوفر، سجادی، حمیرا و بهرامی، گیتی. کیفیت زندگی سالمندان ایرانی: یک مطالعه مروری. سالمند: مجله سالمندی ایران. 1398؛ ۱۳(۵): ۵۱۸-۵۳۳.
11- Rambod M, Ghodsbin F, Moradi A. The Association between Body Mass Index and Comorbidity, Quality of Life, and Cognitive Function in the Elderly Population. International journal of community based nursing and midwifery. 2020 Jan; 8(1):45.Bargh, J. A., &
12- Bargh JA, McKenna KY. The Internet and social life. Annu. Rev. Psychol... 2004 Feb 4; 55:573-90.
13- Chan M. Mobile phones and the good life: Examining the relationships among mobile use, social capital and subjective well-being. New Media & Society. 2015 Jan; 17(1):96-113.
14- Cohen J, Bancilhon JM, Grace T. Digitally connected living and quality of life: an analysis of the Gauteng City‐Region, South Africa. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries. 2018 Jan; 84(1):e12010.
15- صفدری، رضا، شمس آبادی، احمدرضا، پهلوانی نژاد، شهربانو. ارتقای سلامت سالمندان جامعه مبتنی بر سلامت همراه و تکنولوژی. سالمند: مجله سالمندی ایران. 1397؛ ۱۳ (۳): ۲۸۸-۲۹۹.
16- Walsham G. Are we making a better world with ICTs? Reflections on a future agenda for the IS field. Journal of Information Technology. 2012 Jun; 27(2):87-93.
17- Tran BX, Huong LT, Hinh ND, Nguyen LH, Le BN, Nong VM, Thuc VT, Tho TD, Latkin C, Zhang MW, Ho RC. En studie Om påvirkning av internettavhengighet og online mellommenneskelige påvirkninger på helsemessig livskvalitet i unge vietnamesiske (2017).
18- Demir YP, Sumer MM. Effects of smartphone overuse on headache, sleep and quality of life in migraine patients. Neurosciences (Riyadh). 2019 Apr 1;24(2):115-2,
19- Cajita MI, Hodgson NA, Lam KW, Yoo S, Han HR. Facilitators of and barriers to mHealth adoption in older adults with heart failure. Computers, informatics, nursing: CIN. 2018 Aug; 36(8):376.
20- Parker SJ, Jessel S, Richardson JE, Reid MC. Older adults are mobile too! Identifying the barriers and facilitators to older adults’ use of mHealth for pain management. BMC geriatrics. 2013 Dec; 13(1):1-8.
21- برقی ایرانی، زیبا. رابطه علی ادراک بیماری، پیروی دارویی وکیفیت زندگی در سالمندان مبتلا به پارکینسون. روانشناسی بالینی و شخصیت, 1393؛ 12(1): 51-60.
22- طاهر, محبوبه، ابوالقاسمی، عباس، مجرد، آرزو، آبنیکی، الهام. نقش تعلل‌ورزی و کنترل عواطف در پیش‌بینی واکنش‌پذیری بین فردی سالمندان. روانشناسی بالینی و شخصیت، 1399؛ 15(1): 51-61. doi: 10.22070/cpap.2017.15.1.51
23- Del Carmen Ortega-Navas M. The use of new technologies as a tool for the promotion of health education. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2017 Feb 21; 237:23-9.
24- Chang WH, Liu YC, Huang TH. Perceptions of learning effectiveness in M‐learning: scale development and student awareness. Journal of Computer Assisted Learning. 2017 Sep; 33(5):461-72.
25- Wen AS, Zaid NM, Harun J. Enhancing students' ICT problem solving skills using flipped classroom model. In2016 IEEE 8th International Conference on Engineering Education (ICEED) 2016 Dec 7 (pp. 187-192). IEEE.
26- Garip Y, Öztaş D, Tuncer ÖB, Telci Ş. Alexithymia in fibromyalgia patients and its impact on the quality of life. İstanbul Medical Journal. 2015 Oct 21; 16(4):137-40.
 27- Hernández RL, Aranda BE, Ramírez MT. Depression and quality of life for women in single-parent and nuclear families. Span j psychol. 2009 May 1; 12(01):171-83.
28- باسخا، مهدی. محققی کمال، سید حسین. پاشازاده، حکیمه. بررسی وضعیت پذیرش تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات در میان سالمندان شهر تهران. سالمند: مجله سالمندی ایران. 1398؛ 13(5): 550-536.
29- کاظمی، نیلوفر. سجادی، حمیرا. بهرامی، گیتی. کیفیت زندگی سالمندان ایرانی. یک مطالعه مروری. مجله سالمند. 1397؛ 13(ویژه): 518-533.
30- مالکی، شهاب و صنیع ثالث، زهره. بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکر انتقادی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی. 1395؛ ۳ (۲): ۵۵-۶۲ .
31- عفریان، سکینه؛ سعیدی پور، بهمن؛ سرمدی، محمدرضا و فرج الهی، مهران. بررسی تأثیر محتوای الکترونیکی سواد اطلاعاتی بر مهارتهای حل مسئله دانشجویان. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. 1394؛ ۲۱(۳): ۵۷-۷۰.
32- نصیری، فریده؛ خیرخواهان، سمانه و چتری، محبوبه. بررسی تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر عملکرد حل مسئله ریاضی دانش آموزان پسر چهارم دبستان. دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، استان خوزستان - شادگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان. 1394.
33- رئیسی، حمید. علی آبادی، خدیجه. بررسی تأثیر بازی های رایانه ای بر مهارت حل مسئله و همئاهنگی دیداری - حرکتی پسران. نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی، مرودشت، شرکت اندیشه سازان مبتکر جوان. 1393.
34- امان اده بنه، آمنه. نعمان اف، منصور. بررسی تأثیرآموزش مبتنی برمبانی فنآوری های نوین آموزشی بر مهارت‌های زندگی دانشجویان دانشگاه های استان مازندران. فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. 1393؛4(3): 162 -145.
35- فریش، مایکل. روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی جلد 2 :کاربرد رویکر رضایتمندی از زندگی در روانشناسی مثبت نگر و شناخت درمانی. ترجمه اکرم خمسه. تهران: انتشارات ارجمند. 1390.
36- Feng I, Chen JH, Zhu BW, Xiong L. Assessment of and improvement strategies for the housing of healthy elderly: Improving quality of life. Sustainability. 2018 Mar; 10(3):722.
37- سعیدپور، مرضیه، زنگنه، حسین. طراحی محیط های یادگیری زاشی حضوری و الکترونیکی. فناوری آموزشی و یادگیری. 1398؛ 2(9): 33 - 55.
38- Lüdtke T, Pult LK, Schröder J, Moritz S, Bücker L. A randomized controlled trial on a smartphone self-help application (Be Good to Yourself) to reduce depressive symptoms. Psychiatry research. 2018 Nov 1; 269:753-62.
39- Miori V, Russo D. Improving life quality for the elderly through the Social Internet of Things (SIoT). In2017 Global Internet of Things Summit (GIoTS) 2017 Jun 6 (pp. 1-6). IEEE.
40- آتشی، وجیهه، شیخ ابو مسعودی، روح اله، مقیمیان، مریم، هاشمی، مریم السادات، کریمی، طیبه، کاشانی، فهیمه و همکاران. بررسی تأثیر آموزش الکترونیکی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته مغزی. مجله سلامت و مراقبت. 1396؛ ۱۹ (۱): ۳۰-۳۸ .
41- لشکرارا، فرهاد و برزویی، حمید. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود کیفیت زندگی. اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوری های نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست، تهران: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران. 1389.
42- Zhao X, Wang L, Ge C, Zhen X, Chen Z, Wang J, Zhou Y. Smartphone application training program improves smartphone usage competency and quality of life among the elderly in an elder university in China: A randomized controlled trial. International journal of medical informatics. 2020 Jan 1;133:104010.