بررسی تاثیر فناوری آموزشی دیجیتال بر بهبود کیفیت زندگی سالمندان زن شهر کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر فناوری آموزشی دیجیتال بر بهبود کیفیت زندگی سالمندان زن شهر کرج انجام شد.
روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان سالمندان شهر کرج در سال 1398 بودند که 30 نفر از آنان به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. فناوری آموزشی دیجیتال بر روی گروه آزمایش در 8 جلسه 45 دقیقه ای اجرا گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامهی استاندارد شده کیفیت زندگی سالمندان لیپاد (1998) استفاده شد. فرضیه ها با استفاده از تحلیل کواریانس یکراهه و چندراهه آزمون شدند.
نتایج: نتایج حاصل از آزمون های آماری نشان داد که: فناوری آموزشی دیجیتال بر بهبود کیفیت زندگی و ابعاد آن (عملکرد جسمی، مراقبت از خود، افسردگی و اضطراب، عملکرد ذهنی، عملکرد اجتماعی، عملکرد جنسی و رضایت از زندگی) سالمندان زن شهر کرج تاثیر معنی داری دارد (p=0/05).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از یافته های پژوهش باید زمینه آموزش های فناوری آموزشی دیجیتال در راستای بهبود کیفیت زندگی سالمندان فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها