رابطه تنظیم هیجان با سطح آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی در آتش نشانان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

10.22070/cpap.2021.7204.0

چکیده

مقدمه و هدف: هیجان رویدادی پیچیده و چند بعدی است که منجر به آمادگی برای عمل می شود. تنظیم هیجانی به عنوان فرآیندهای بیرونی و درونی مسئول نظارت، ارزیابی و اصلاح واکنش های هیجانی به ویژه خصوصیات زمانی و فشرده برای به هدف رساندن فرد است. فعالیت ورزشی یکی از راهکارهای موثر در تنظیم هیجانی است. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی رابطه تنظیم هیجان با سطح آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی آتش نشانان شهر تهران پرداخته است.
مواد و روش‌ها : این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی است، که به شیوه مقطعی انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی آتش نشانان بخش عملیاتی سازمان آتش نشانی شهر تهران بودند که از بین آنها تعداد 341 نفر با میانگین سنی 5/7± 33 سال و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش از: آزمون کوپر برای ارزیابی عملکرد استقامت قلبی-تنفسی، ارزیابی ترکیب بدن با محاسبه شاخص توده بدنی، آزمون دراز و نشست برای ارزیابی قدرت و استقامت عضلانت ناحیه شکم، آزمون انعطاف پذیری برای ارزیابی انعطاف پذیری عضلات پشت ران و کمر، آزمون بارفیکس برای ارزیابی قدرت و استقامت عضلات ناحیه کمربند شانه‌ای و جهت بررسی میزان تنظیم هیجان از پرسشنامه مهارت‌های تنظیم هیجان استفاده شد. داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری تحلیل گردید.
نتایج: نتیجه تحلیل همبستگی نشان داد بین عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی ( استقامت قلبی - تنفسی، قدرت عضلانی ، استقامت عضلانی، انعطاف پذیری) رابطه مثبت با میزان تنظیم هیجان وجود دارد، و مولفه شاخص توده بدنی رابطه منفی با میزان تنظیم هیجان دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد تمامی عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی قدرت پیش بینی کنندگی میزان تنظیم هیجان را دارند.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته های این پژوهش، بین تمامی اجزاء آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی با مدیریت تنظیم هیجان ارتباط معنادار وجود دارد و داشتن آمادگی جسمانی بالا در تنظیم هیجانی مثبت موثر است. نتایج پژوهش لزوم توجه بیشتر به بهبود وضعیت سلامت جسمی و آمادگی جسمانی آتش نشانان را جهت انجام وظیفه موثرتر نشان می دهد.
کلید واژه ها: آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی، تنظیم هیجان، آتش نشانان

کلیدواژه‌ها