نویسنده = احمد برجعلی
ویژگی‌های روان‌سنجی (پایایی و روایی) پرسشنامه ارزش‌های عملی

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 131-146

10.22070/cpap.2021.3137

نورالله یوسفی؛ علیرضا پیرخائفی؛ احمد برجعلی


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس فرم کوتاه سلامت روان کامل

دوره 18، شماره 2، مهر 1399، صفحه 129-144

10.22070/cpap.2020.2945

نورالله یوسفی؛ علیرضا پیرخائفی؛ احمد برجعلی


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی (رواسازی و اعتباریابی) پرسشنامه ارزش‌های تصوری

دوره 17، شماره 2، مهر 1398، صفحه 139-153

10.22070/cpap.2020.2914

نورالله یوسفی؛ علیرضا پیرخائفی؛ احمد برجعلی


تدوین و آزمون مدل بهزیستی روانشناختی افراد بر اساس مؤلفه‌های شخصیت با واسطه‌گری هویت قومی در تالش

دوره 16، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 105-118

10.22070/cpap.2020.2840

مژگان احمدپور؛ احمد برجعلی؛ حسین اسکندری؛ نورعلی فرخی