تأثیر آموزش برنامه فرزندپروری مثبت (3P) بر کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای

نویسندگان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر جهت بررسی تأثیر آموزش مدیریت والدین براساس برنامه فرزندپروری مثبت (3P) در کاهش شدت علائم اختلال نافرمانی مقابله‌ای دانش‌‌آموزان پسر 7 تا 10 ساله شهرستان نهاوند انجام شده‌‌است. روش: این مطالعه از نوع شبه‌‌آزمایشی با طرح پیش‌‌آزمون و پس‌‌آزمون با گروه کنترل و جامعه مورد مطالعه آن دانش‌‌آموزان پسر 7 تا 10 سالۀ دبستان‌های پسرانۀ شهرستان نهاوند است. نمونه‌‌گیری به روش خوشه‌ای انجام شد و مادران 24 نفر از کودکانی که براساس سیاهۀ رفتاری کودک (CBCL) و فرم گزارش معلم (TRF)، مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای(ODD) تشخیص داده ‌‌شده‌بودند، انتخاب‌‌شده، به دو گروه آزمایش (12 n=) و کنترل (12 n=) تقسیم شدند. سپس برنامۀ فرزندپروری مثبت به مدت 2 ماه در 8 جلسۀ آموزشی 120 دقیقه‌ای برای آزمودنی‌های گروه آزمایش اجرا شد. یافته‌ها: تحلیل داده‌ها نشان داد که گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل، پس از پایان جلسات آموزش برنامۀ فرزندپروری مثبت، براساس ارزیابی جداگانۀ والد و معلم، کاهش معناداری در نمرات شدت علائم اختلال نافرمانی مقابله‌ای پیدا کرده‌‌است (01/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Triple P-Positive Parenting Program on 7-10 Year old Children with Oppositional Defiant Disorder (ODD)

نویسندگان [English]

  • M. Jalali
  • M.R. Shaeeri
  • K. Tahmasian
  • E. Pourahmadi
چکیده [English]

The effects of triple p-positive parenting program in (7 to10 years) children old with "oppositional defiant disorder" (ODD) were investigated in this study. Four primary schools were randomly selected in Nahavand. 24 parents whose children had scores above of the cut-point in oppositional defiant disorder subtest of "Child Behavioral Checklist" (CBCL) and their problems were also confirmed by "Teacher Report Form" (TRF) were randomly selected. Subjects were divided into control and experimental groups. The experimental group underwent Triple-p for 8 weeks, which lasted two hours each session. The results that were analyzed using Mann-Whitney indicated that both parents and the teacher in the experimental group reported a significant decrease of "oppositional defiant disorder" signs. As compared to the control group these findings can have clinical applications in the prevention and treatment of child behavior disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive parenting program
  • oppositional defiant disorder
  • Student