بررسی اعتبار و پایایی مقیاسی برای سنجش سرسختی روان‌شناختی دانشجویان

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

  مطالعه حاضر با هدف بررسی اعتبار و پایایی مقیاس سرسختی روان‌شناختی لانگ و گولت ( LGHS) [10] ، در چهارچوب طرح اعتبارسنجی، طراحی و اجرا گردید و با استفاده از نتایج به‌دست آمده به بررسی و تبیین ابعاد روان‌سنجی مقیاس مورد نظر پرداخته شد. بدین منظور اعتبار و پایایی پرسشنامه تحقیق بر روی نمونه‌ای 550 نفری از دانشجویان دانشگاه‌های شاهد،‌ تهران و شهید بهشتی به روش نمونه‌برداری تصادفی خوشه‌ای به شرح ذیل مورد مطالعه قرار گرفت. پس از ترجمه پرسشنامه تحقیق به زبان فارسی و به منظور رفع مشکلات احتمالی در ترجمه مقیاس 30 نفر از دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد به تصادف انتخاب شدند و نسخه فارسی مقیاس ( LGHS ) بر روی آنها اجراء گردید. اعتبار پرسشنامه LGHS در قالب بررسی اعتبار سازه و به سه روش تحلیل عامل،‌ همبستگی با آزمون‌های دیگر(اعتبار سازه) و اعتبار افتراقی اندازه‌گیری شد. به منظور سنجش پایایی مقیاس نیز از روش‌های آماری محاسبه ضریب همسانی درونی (آلفای کرونباخ)؛ روش دونیمه‌سازی و روش بازآزمایی استفاده گردید. در مجموع و برمبنای نتایج این مطالعه پرسشنامه‌ای 42 سؤالی که سه خرده مقیاس کنترل (با 16 سؤال)، خرده مقیاس تعهد (با 15 سؤال) و خرده مقیاس چالش جویی (با 11 سؤال) را دربرمی‌گیرد؛ برای سنجش سازه سرسختی روان‌شناختی در افرادی تهیه شد که استرس خاصی را تجربه می‌کنند و یادر موقعیت فشارزای قابل توجهی به سر می‌برند. اعتبار و پایایی این مقیاس به منظور کاربرد در جمعیت دانشجویان ایران توسط شواهد به‌دست آمده مورد تأیید و حمایت قرار گرفت و از شرایط لازم برای کاربرد در پژوهش‌های روان‌شناختی و شناسایی افراد سرسخت برخوردار است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Validity and Reliability of Hardiness Scale for University Students

نویسندگان [English]

  • R. Roshan,
  • R. Shakeri,
چکیده [English]

 The objective of this study was to evaluate the psychometric properties of “Hardiness” scale for university students. The instrument used was Lang and Goulet hardiness scale, translated from English into Persian by using back-translation technique. The “Hardiness” scale for university (Shahed, Tehran & Beheshti). Factor analysis revealed three factors (control, commitment, and challenge) explained 30% of the variance. For all items of this questionnaire construct validity was (r=0.64), Internal consistency coefficient was obtained in three ways (cronbach’s alpha=0.82), Test=retest reliability was r=0.71) and Split-half reliability was r=0.76). The results indicated acceptable validity and reliability of the scale as a whole and for subscales. These preliminary results provide support for using LGHS to measure hardiness levels in Iranian university students and can be used to assess the hardiness of other populations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hardiness
  • control
  • Commitment
  • Challenge
  • Validity
  • reliability
  • University students