رابطه‌ی بین عاطفه‌ی مثبت و منفی با رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه اصفهان

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین رابطه ی بین عاطفه‌ی مثبت و منفی با رضایت از زندگی دانشجویان بود. نمونه پژوهش 140 نفر (69 مرد و 71 زن) از دانشجویان دانشگاه اصفهان بودند که با روش  نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای ارزیابی عاطفه‌ی مثبت و منفی از «مقیاس عاطفه‌ی مثبت و منفی» (PANAS) استفاده شد و رضایت از زندگی نیز به وسیله ی «مقیاس رضایت از زندگی» (SWLS) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که هر اندازه عاطفه‌ی مثبت در زمان های گذشته، حال و آینده و عاطفه‌ی مثبت کلی دانشجویان بیشتر باشد، رضایت از زندگی آنها نیز بیشتر است. همچنین افزایش عاطفه‌ی منفی در زمان های گذشته و حال و عاطفه‌ی منفی کلی، به کاهش رضایت از زندگی دانشجویان منجر می شود (05/0P < ). با این حال،عاطفه‌ی منفی آینده با رضایت از زندگی رابطه ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن بود که عاطفه‌ی مثبت کلی و عاطفه‌ی منفی گذشته به ترتیب 6/11 درصد و 7 درصد، و در مجموع 1/18 در صد نمرات رضایت از زندگی را به طورمعنی داری پیش بینی می کند (01/0P < ). سن, جنسیت و وضعیت تأهل نتوانست رضایت از زندگی را به طور معنی داری پیش بینی کند. به نظر می‌رسد حالات عاطفی بر ارزیابی ما در مورد رضایت از کل زندگی تأثیرگذار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Positive and Negative Affection and Student's Life Satisfaction in University of Isfahan

نویسندگان [English]

  • M. Soltanizadeh
  • M. Malekpour
  • H.R. Neshatdoost
چکیده [English]

The purpose of this paper is exploring the relationship between positive and negative affection and Isfahan University students' life satisfaction. Statistical population was 140 people (69 males and 71 females) of stu-dents in University of Isfahan who were selected based on multi-stage cluster sampling. PANAS was used in order to assess positive and nega-tive affection and life satisfaction was evaluated through SWLS. The re-sults of Pearson correlation coefficient showed that the more positive af-fection in past, present and future times and students' general affection is, the more their life satisfaction will be. Also, increase of negative af-fection in past and present times and general negative affection would lead to reduction in students' life satisfaction (P < 0.05). However, future negative affection has no relationship with life satisfaction. Also, regres-sion analysis results indicated that general positive affection and past negative affection can meaningfully predict respectively 11.6 and 7 and totally 18.1 percent of life satisfaction scores (P < 0.01). Age, sex and marital status could not significantly predict life satisfaction. It seems that emotional states influence the whole life satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Satisfaction
  • Positive affection
  • Negative affection