آزمون مدل ارتباطی محیط هیجانی خانواده با استرس ادراک‌شده: نقش میانجی دشواری‌های تنظیم هیجان

نویسندگان

چکیده

دشواری­‌های تنظیم هیجانی از طریق فاکتورهای مربوط به محیط هیجانی خانواده، سطوح استرس ادراک شده را تحت تاثیر قرار می­دهند. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علی برای تبیین روابط متغیرهای هیجانی خانواده (شیوه‌­های فرزندپروری و بیانگری هیجان منفی در خانواده) با سطح استرس ادراک شده با توجه نقش میانجی دشواری­‌های تنظیم هیجان انجام گردید. نمونه پژوهش شامل 215 دانش آموز نوجوان (168 دختر و 47 پسر) و والدین آنها بودند که نوجوانان به روش نمونه­‌گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده­های پژوهش، مقیاس دشواری­‌های تنظیم هیجانی (DERS)، مقیاس استرس ادراک شده (PSS)، مقیاس بیانگری خانواده (FEQ) توسط نوجوانان و پرسشنامه شیوه‌های فرزند پروری (OSQ) توسط والدین تکمیل گردید. داده­‌ها با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج مدل تحلیل عاملی برازش قابل قبولی برای رابطه دشواری‌های تنظیم هیجان و بیانگری هیجان منفی در خانواده با استرس ادراک شده نشان داد. بر اساس مدل تحلیل مسیر، اثر مستقیم دشواری‌های تنظیم هیجان و بیانگری منفی بر استرس ادراک شده دارای ضریب معناداری بود. رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری با متغیرهای استرس ادراک شده و دشواری‌های تنظیم هیجان در مدل‌سازی معادله ساختاری غیرمعنادار بود که حذف گردید. همچنین، بین بیانگری هیجان منفی در خانواده با دشواری‌های تنظیم هیجان رابطه معناداری مشاهده گردید. نتایج پژوهش نقش بیانگری هیجان منفی در خانواده و دشواری‌های تنظیم هیجان را در سطح استرس ادراک شده نوجوانان نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Communication Model Test of Family Emotional Environment with Perceived Stress: The Role of Mediator Difficulties in Emotion Regulation

نویسندگان [English]

  • Firoozeh Sepehriyan Azar
  • Samereh Asadi Majreh
چکیده [English]

Difficulties of emotional regulation through factors related to family emotional environment are affected perceived stress levels. This study aims to provide a causal model to explain the relationships of family emotional variables (parenting styles and negative emotion expressiveness in the family) with perceived stress level were performed according to the role of mediator of difficulties in emotion regulation. The sample consisted of 215 teenage students (168 girls and 47 boys) and their parents that adolescents were selected by randomly sampling method. To collect the research data, it was completed the scale of difficulties in emotional regulation (DERS), the Perceived Stress Scale (PSS), family expression scale (FEQ) by teens and parenting style questionnaire (OSQ) by parents. Data were analyzed by using structural equation modeling. The results of factor analysis showed acceptable fit for relationship of emotional regulation difficulties and negative emotional expression in families with perceived stress. Based on path analysis, the direct effect of the difficulties in emotional regulation and negative expression on perceived stress had significant effects. The relationship between parenting styles with perceived stress variables and difficulties of emotional regulation on structural equation modeling was insignificant that was eliminated.  Also, there was significant relationship between the expressions of negative emotions in families with difficulties in emotional regulation. Research results show the role of negative emotion expressiveness in the family and emotional regulation difficulties at teen’s perceived stress level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived stress
  • Emotional expression
  • Emotional regulation difficulties
  • Parenting style