نویسنده = زهرا صالح‌زاده
تعداد مقالات: 3
1. طراحی مقدماتی سناریوهای مربوط به بی‌وفایی عاطفی و جنسی‌: بررسی ساختار عاملی و همسانی درونی آن

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 267-282

10.22070/cpap.2020.2876

محمدرضا شعیری؛ زینب عرب‌عامری؛ محمدعلی اصغری‌ مقدم؛ سهیلا قمیان؛ زهرا صالح‌زاده


2. همانندی‌ها و نا‌همانندی‌های جنسی در حسادت: مقایسه مردان و زنان در پاسخ به بی‌وفایی

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 283-292

10.22070/cpap.2020.2877

زینب عرب‌عامری؛ محمدرضا شعیری؛ محمدعلی اصغری‌ مقدم؛ سهیلا قمیان؛ زهرا صالح‌زاده


3. راهنمای به کارگیری راهبردهای تنظیم هیجانی در موقعیت های آزمایشی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 229-237

10.22070/cpap.2020.2831

زهرا صالح‌زاده عین آباد؛ محمدرضا شعیری