کلیدواژه‌ها = بخشش
تعداد مقالات: 3
1. مدل فراتشخیصی التیام از خیانت زناشویی با تأکید بر نقش فراشناخت‌ها، طرح‌واره‌ها، صمیمیت، کارآمدی هیجانی و بخشش

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 27-39

10.22070/cpap.2021.7279.0

داود ذوالفقاری؛ شهرام محمدخانی؛ علیرضا مهدویان؛ مهدی اکبری


3. طراحی و آزمون الگوی علی رابطه بین سبک‌های مقابله و عاطفه مثبت ومنفی با بخشش در دانشجویان

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 99-108

سودابه بساک نژاد؛ فاطمه امینی؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی