کلیدواژه‌ها = درد مزمن
تغییر مفهوم درد طیِّ زمان

دوره 13، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 165-172

10.22070/13.2.165

محمدعلی اصغری مقدم


بررسی نقش تعدیل کننده فاجعه آمیزکردن درد بر رابطه بین شدت درد و افکار خودکشی در بیماران درد مزمن

دوره 12، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 17-28

اکرم برومند؛ محمد علی اصغری مقدم؛ محمد رضا شعیری؛ فاطمه مسگریان


بررسی نقش تعدیل کننده عاطفه مثبت و منفی بر رابطه بین ناگویی هیجانی و شدت درد در بیماران مبتلا به درد مزمن

دوره 10، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 103-113

محمدعلی بشارت؛ صدیقه کوچی؛ محسن دهقانی؛ حجت‌اله فراهانی؛ سیروس مؤمن‌زاده


نقش راهبردهای مقابله با درد در سازگاری با درد مزمن

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1384، صفحه 1-23

محمدعلی اصغری‌مقدم؛ ناصر گلک