الگوی ارتباطی ابعاد بهنجار شخصیت با مشکلات و بدتنظیمی هیجانی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مقدمه: بسیاری از اختلالات روانی به‌صورت مشکلاتی در تنظیم هیجانی بروز می‌کنند و افراد در نحوه‌ی‌ تنظیم هیجان‌هایشان متفاوت عمل می‌کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی مشکلات تنظیم هیجانی با پنج عامل بزرگ شخصیت شامل روان‌رنجوری، برون‌گرایی، گشودگی به تجربه، مردم‌آمیزی و وجدان است.
روش: 272 نفر (138 مرد و 134 زن) از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با روش نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان شرکت‌کنندگان پژوهش انتخاب شدند که به پرسشنامه‌های مشکلات‌ تنظیم هیجانی و فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی پاسخ دادند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی می‌باشد و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که بین مشکلات تنظیم هیجانی با روان‌رنجوری همبستگی مثبت معنادار و با برون‌گرایی و مردم‌آمیزی و وجدان همبستگی منفی معنادار وجود دارد و همبستگی معناداری میان مشکلات تنظیم هیجانی با گشودگی به تجربه وجود ندارد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری گام‌به‌گام تنها روان‌رنجوری به‌طور معنادار و به میزان 4/31 درصد از تغییرات مشکلات تنظیم هیجانی را پیش‌بینی می‌کند.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش بعد شخصیتی روان‌رنجوری که بعد مقابل ثبات هیجانی است نقش مهمی در پیش‌بینی نحوه‌ی‌ تنظیم هیجانی افراد و مشکلات ناشی از بدتنظیمی هیجانی دارد.

کلیدواژه‌ها