دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 39، بهمن 1401 
اثربخشی‌آموزش قبل از ازدواج مبتنی بر عوامل خطرساز با رویکرد شناختی ـ رفتاری بر تاب‌آوری و کیفیت زندگی زوجین نامزد

10.22070/cpap.2022.16111.1223

علیرضا صادقی میاب؛ عبدالله شفیع آبادی؛ کامران شیوندی چلیچه؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ اصغر جعفری


ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس ناسازواری در روابط عاشقانه

10.22070/cpap.2022.14857.1116

بهاره محمدی؛ پرویز آزادفلاح؛ علی فتحی آشتیانی؛ حجت‌اله فراهانی