نویسنده = سهیلا قمیان
تعداد مقالات: 5
1. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزیابی جامع فرایندهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (compact) درنمونه‌های غیربالینی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

10.22070/cpap.2021.3077

زینب سلیمانی؛ محمد رضا شعیری؛ محمد غلامی فشارکی؛ سهیلا قمیان


2. طراحی مقدماتی سناریوهای مربوط به بی‌وفایی عاطفی و جنسی‌: بررسی ساختار عاملی و همسانی درونی آن

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 267-282

10.22070/cpap.2020.2876

محمدرضا شعیری؛ زینب عرب‌عامری؛ محمدعلی اصغری‌ مقدم؛ سهیلا قمیان؛ زهرا صالح‌زاده


3. همانندی‌ها و نا‌همانندی‌های جنسی در حسادت: مقایسه مردان و زنان در پاسخ به بی‌وفایی

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 283-292

10.22070/cpap.2020.2877

زینب عرب‌عامری؛ محمدرضا شعیری؛ محمدعلی اصغری‌ مقدم؛ سهیلا قمیان؛ زهرا صالح‌زاده


4. MMPI-2-RF :چالش های دست یابی و استقرار

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 147-170

محمدرضا شعیری؛ سهیلا قمیان


5. بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی پرسش نامه سنجش معنویت ( SAI )

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 141-158

سهیلا قمیان؛ لیلا حیدری نسب