نویسنده = احمد عابدی
اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر مدل فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی بر اضطراب و فشارخون بیماران زن مبتلا به فشارخون

دوره 11، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 47-62

آزاده بختیاری؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ احمد عابدی؛ معصومه صادقی


اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر کیفیت زندگی دختران فراری: پژوهش مورد منفرد

دوره 10، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 57-68

سمیه آقامحمدی؛ محمدباقر کجباف؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ احمد عابدی؛ زینب کاظمی


فراتحلیل اثر بخشی مداخلات شناختی-رفتاری بر کاهش نشانه های افسردگی(ایران1389-1380)

دوره 10، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 69-80

الهام آقایی؛ احمد عابدی؛ سمیه جمالی پاقلعه