کلیدواژه‌ها = سلامت روانی
رابطه نقش جنسیتی با سلامت روانی و مؤلفه های آن در زنان شاغل

دوره 9، شماره 2، آذر 1390، صفحه 37-48

مهناز علی اکبری دهکردی؛ حسین شکر کن؛ طیبه محتشمی