بررسی‌ تعارض‌ نقش‌های‌ شغلی‌ - خانوادگی‌ و عوامل‌ اجتماعی‌ مؤثر

نویسنده

دانشگاه شاهد

چکیده

موضوع‌ تحقیق‌ حاضر، بررسی‌ تعارض‌ نقش‌های‌ شغلی‌ - خانوادگی‌ و عوامل‌ اجتماعی‌ مؤثر بر آن‌ است‌، در این‌ تحقیق‌ سعی‌ شده‌ است‌ با استناد به‌ دو رویکرد کمیابی‌ و انباشتگی‌ نقش‌، به‌ویژه‌ نظریه‌های‌ مجموعه‌ نقشی‌ مرتون‌، فشار نقش‌ گود، پاداش‌های‌ انباشت‌ نقش‌ سایبر و توازن‌ نقش‌ مارکز و با بهره‌گیری‌ از برخی‌ مدل‌های‌ تعارض‌ کار - خانواده‌ که‌ در بحث‌ از رابطه‌ متقابل‌ این‌ دو نهاد در حوزه‌ مطالعات‌ رفتار سازمانی‌ و بهره‌وری‌ مطرح‌ هستند، مدلی‌ برای‌ تبیین‌ تعارض‌ مذکور ارائه‌ شود. این‌ مدل‌ سه‌ اندیشه‌ کلی‌ را مطرح‌ می‌کند که‌ عبارتند از: دوسویه‌ بودن‌ ماهیت‌ تعارض‌، تاثیر عوامل‌ کاری‌ بر تعارض‌ کار با خانواده‌ و عوامل‌ خانوادگی‌ بر تعارض‌ خانواده‌ با کار و نقش‌ تعدیل‌ کننده‌ جنسیت‌ بر میزان، جهت‌ و عوامل‌ مؤثر بر تعارض تجربه‌ شده‌، نتایج‌ تحقیق‌ حاضر به‌طورکلی‌ این‌ مدل‌ را تأیید می‌کند، ضمن‌ آن‌که مهم‌ترین‌ متغیرهای‌ مؤثر بر تعارض‌ کار- خانواده‌ و هر یک‌ از ابعاد آن‌ را به‌ تفکیک‌ زنان‌ و مردان‌ مشخص‌ می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Work-Family Role Conflict and the Influential Social Factors

نویسنده [English]

  • Amir Rastegar Khaled
چکیده [English]

This research aimed to study work–family role conflict and to determine the social factors having influence on the conflict. The effort is taken to offer a model for identification of the work-family conflict. The research is based on scarcity and accumulation approaches, and theories such as Merton’s role set, Good’s role strain, Seiber’s accumulation role, and Mark’s role balance, as well as benefiting from certain models for work-family role conflict which are of the major issues in optimization and organizational behavior studies. This model puts forward three major thoughts which are: interactive nature of conflicts, the influence of work factors on work-family role conflict and the influence of family factors on family-work role conflict, and the role of sex in moderating the rate, and direction of the influential factors in experienced conflicts. The results of this research support the suggested model and identify the most important variables having influence on work-family conflict and on every dimension of it for both men and women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Factors
  • Role conflict
  • Work-family conflict
  • multiple roles