فهرست داوران سال 1402

فهرست داوران نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشگاه شاهد) در سال 1402  
ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان Publons
1 فروغ اسرافیلیان استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران   
2 علیرضا آقایوسفی دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه پیام نور  
3 محمود برجعلی استادیار گروه روان‌شناسی بالینی،دانشگاه خوارزمی  
4 بهمن بهمنی دانشیار گروه آموزشی مشاوره،دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی  
5 علیرضا پیرخائفی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار  
6 طاهر تیزدست دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی،تنکابن   
7 محسن جلالی استادیار گروه روانشناسی،دانشگاه گلستان  
8 کبری حاجی علیزاده سایر گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس  
9 لیلا حیدری نسب استادیار  گروه روان شناسی، دانشگاه شاهد  
10 محمود خلیلیان شلمزاری استادیار گروه بالینی،  دانشگاه شاهد  
11 عصمت دانش دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه شهید بهشتی  
12 مهدی دهستانی دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه پیام نور  
13 پروین دیباج نیا دانشیار روانپزشک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
14 ریحانه رحیمی استادیار گروه آموزش علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان  
15 عباس رحیمی نژاد دانشیار                                                     گروه روانشناسی،  دانشگاه تهران    
16 سیدکاظم رسول زاده طباطبایی دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه تربیت مدرس  
17 فریدون رمضانی مربی گروه روانشناسی،دانشگاه پیام نور  
18 رسول روشن چسلی استاد   گروه روان شناسی، دانشگاه شاهد  
19 زهرا زنجانی استادیار گروه روانشناسی بالینی،دانشگاه علوم پزشکی کاشان  
20 فیروزه سپهریان آذر استاد گروه روانشناسی،دانشگاه ارومیه  
21 جواد سعادتمندان استادیار گروه آمار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم  
22 کریم سواری دانشیار گروه روانشناسی تربیتی،دانشگاه پیام نور  
23 روح الله عباسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه شاهد  
24 خدیجه علوی استادیار گروه روانشناسی،دانشگاه بجنورد  
25 ابوالقاسم عیسی مراد دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه علامه طباطبایی   
26 حجت اله فراهانی استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس  
27 نورعلی فرخی دانشیار گروه روانشناسی تربیتی،دانشگاه علامه طباطبایی   
28 سهیلا قمیان دکتری گروه روانشناسی بالینی،دانشگاه شاهد  
29 محمدباقر کجباف استاد گروه روانشناسی،دانشگاه اصفهان  
30 مریم مقدسین استادیار  گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی  
31 احمد منصوری استادیار گروه روان شناسی،  دانشگاه آزاد اسلامی،واحد نیشابور  
32 اشکان ناصح استادیار گروه روانشناسی،دانشگاه گیلان  
33 محمدرضا نائینیان استادیار گروه روانشناسی،دانشگاه شاهد  
34 محمود نجفی دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه سمنان  
35 ثنا نوری مقدم استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان  
36 ابوالقاسم یعقوبی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان