انجمن علمی

انجمن علمی  همکار با نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت:

انجمن علمی روان شناسی سلامت ایران

*فایل تفاهم نامه انجمن و نشریه