فهرست داوران سال 1399

فهرست داوران نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشگاه شاهد) در سال 1399  
ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان Publons
1 علی ابراهیمی دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی  
2 مریم اسماعیلی نسب استادیار گروه روانشناسی،دانشگاه تربیت مدرس  
3 مهدی اکبری دانشیار  گروه روانشناسی بالینی،دانشگاه خوارزمی  
4 طاهره الهی دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه زنجان  
5 اسفندیار آزاد دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه علوم بزشکی بقیه الله  
6 علیرضا آقایوسفی دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه پیام نور  
7 محمود برجعلی استادیار گروه روان‌شناسی بالینی،دانشگاه خوارزمی  
8 بهمن بهمنی دانشیار گروه آموزشی مشاوره،دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی  
9 رضا پورحسین دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه تهران  
10 علیرضا پیرخائفی دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار  
11 محسن جلالی استادیار گروه روانشناسی،دانشگاه گلستان  
12 لیلا حیدری نسب استادیار   گروه روان شناسی،  دانشگاه شاهد  
13 عصمت دانش استاد گروه روانشناسی،دانشگاه شهید بهشتی  
14 مهدی دهستانی دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه پیام نور  
15 پروین دیباج نیا دانشیار گروه روانپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
16 عباس رحیمی نژاد دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه  تهران  
17 سیدکاظم رسول زاده طباطبایی دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه تربیت مدرس  
18 فریدون رمضانی مربی گروه روانشناسی،دانشگاه پیام نور  
19 رسول روشن چسلی استاد   گروه روان شناسی،دانشگاه شاهد  
20 زهرا زنجانی استادیار گروه روانشناسی بالینی،دانشگاه علوم پزشکی کاشان  
21 فیروزه سپهریان آذر استاد گروه روانشناسی،دانشگاه ارومیه  
22 کریم سواری دانشیار گروه روانشناسی تربیتی،دانشگاه پیام نور  
23 آزاده طاولی استادیار گروه روانشناسی،دانشگاه الزهرا  
24 خدیجه علوی استادیار گروه روانشناسی،دانشگاه بجنورد  
25 مهناز علی اکبری دهکردی استاد گروه روانشناسی،دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب  
26 ابوالقاسم عیسی مراد دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه علامه طباطبایی   
27 مسعود غلامعلی لواسانی دانشیار گروه روانشناسی تربیتی ومشاوره،دانشگاه تهران  
28 حجت اله فراهانی استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس  
29 نورعلی فرخی دانشیار گروه روانشناسی تربیتی،دانشگاه علامه طباطبایی   
30 سهیلا قمیان دکتری گروه روانشناسی بالینی،دانشگاه شاهد  
31 محمدباقر کجباف استاد گروه روانشناسی،دانشگاه اصفهان  
32 مینا مجتبایی دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحدرودهن  
33 شاهرخ مکوند حسینی دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه سمنان  
34 احمد منصوری استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد نیشابور  
35 سیده فاطمه موسوی دانشیار گروه روانشناسی ،پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهراء  
36 سیدابوالقاسم مهری نژاد دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه الزهرا  
37 اشکان ناصح استادیار گروه روانشناسی،دانشگاه گیلان  
38 محمدرضا نائینیان استادیار گروه روانشناسی،دانشگاه شاهد  
39 محمود نجفی دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه سمنان  
40 مجید یوسفی افراشته دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه زنجان