فهرست داوران سال 1398

فهرست داوران نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشگاه شاهد) در سال1398  
ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان Publons
1 اسماعیل اسدپور استادیار گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی  
2 مریم اسماعیلی نسب استادیار گروه روانشناسی،دانشگاه تربیت مدرس  
3 مهدی اکبری دانشیار  گروه روانشناسی بالینی،دانشگاه خوارزمی  
4 طاهره الهی دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه زنجان  
5 علیرضا آقایوسفی دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه پیام نور  
6 بهمن بهمنی دانشیار گروه آموزشی مشاوره،دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی  
7 رضا پورحسین دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه تهران  
8 اصغر جعفری استادیار گروه روانشناسی،دانشگاه کاشان  
9 کبری حاجی علیزاده   گروه روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی  
10 لیلا حیدری نسب استادیار   گروه روان شناسی،  دانشگاه شاهد  
11 عصمت دانش استاد گروه روانشناسی،دانشگاه شهید بهشتی  
12 فریبرز درتاج استاد گروه روانشناسی تربیتی،دانشگاه علامه طباطبایی   
13 سیدکاظم رسول زاده طباطبایی دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه تربیت مدرس  
14 فریدون رمضانی مربی گروه روانشناسی،دانشگاه پیام نور  
15 رسول روشن چسلی استاد   گروه روان شناسی،دانشگاه شاهد  
16 زهرا زنجانی استادیار گروه روانشناسی بالینی،دانشگاه علوم پزشکی کاشان  
17 مژگان سپاه منصور دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی  
18 فیروزه سپهریان آذر استاد گروه روانشناسی،دانشگاه ارومیه  
19 کریم سواری دانشیار گروه روانشناسی تربیتی،دانشگاه پیام نور  
20 فرامرز سهرابی استاد گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی  
21 ناهید طالبی دانشیار گروه تربیت بدنی،دانشگاه شاهد  
22 آزاده طاولی استادیار گروه روانشناسی،دانشگاه الزهرا  
23 خدیجه علوی استادیار گروه روانشناسی،دانشگاه بجنورد  
24 مهناز علی اکبری دهکردی استاد گروه روانشناسی،دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب  
25 ابوالقاسم عیسی مراد دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه علامه طباطبایی   
26 مسعود غلامعلی لواسانی دانشیار گروه روانشناسی تربیتی ومشاوره،دانشگاه تهران  
27 حجت اله فراهانی استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس  
28 نورعلی فرخی دانشیار گروه روانشناسی تربیتی،دانشگاه علامه طباطبایی   
29 محمدباقر کجباف استاد گروه روانشناسی،دانشگاه اصفهان  
30 احمد منصوری استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد نیشابور  
31 محمدرضا نائینیان استادیار گروه روانشناسی،دانشگاه شاهد  
32 محمود نجفی دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه سمنان  
33 اعظم نوفرستی استادیار گروه روانشناسی،دانشگاه تهران  
34 ابوالقاسم یعقوبی استاد گروه روانشناسی،دانشگاه بوعلی سینا همدان