فهرست داوران سال 1400

فهرست داوران نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشگاه شاهد) در سال 1400  
ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان Publons
1 مهدی اکبری دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی  
2 طاهره الهی دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه زنجان  
3 علیرضا آقایوسفی دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه پیام نور  
4 محمود برجعلی استادیار گروه روان‌شناسی بالینی،دانشگاه خوارزمی  
5 بهمن بهمنی دانشیار گروه آموزشی مشاوره،دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی  
6 علیرضا پیرخائفی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار  
7 محسن جلالی استادیار گروه روانشناسی،دانشگاه گلستان  
8 حمیدرضا حسن آبادی دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه خوارزمی  
9 لیلا حیدری نسب استادیار  گروه روان شناسی، دانشگاه شاهد  
10 عصمت دانش استاد گروه روانشناسی،دانشگاه شهید بهشتی  
11 مهدی دهستانی دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه پیام نور  
12 سیدکاظم رسول زاده طباطبایی دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه تربیت مدرس  
13 فریدون رمضانی مربی گروه روانشناسی،دانشگاه پیام نور  
14 رسول روشن چسلی استاد   گروه روان شناسی، دانشگاه شاهد  
15 زهرا زنجانی استادیار گروه روانشناسی بالینی،دانشگاه علوم پزشکی کاشان  
16 فیروزه سپهریان آذر استاد گروه روانشناسی،دانشگاه ارومیه  
17 کریم سواری دانشیار گروه روانشناسی تربیتی،دانشگاه پیام نور  
18 خدیجه علوی استادیار گروه روانشناسی،دانشگاه بجنورد  
19 ابوالقاسم عیسی مراد دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه علامه طباطبایی   
20 حجت اله فراهانی استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس  
21 نورعلی فرخی دانشیار گروه روانشناسی تربیتی،دانشگاه علامه طباطبایی   
22 سهیلا قمیان دکتری گروه روانشناسی بالینی،دانشگاه شاهد  
23 محمدباقر کجباف استاد گروه روانشناسی،دانشگاه اصفهان  
24 احمد منصوری استادیار گروه روان شناسی،  دانشگاه آزاد اسلامی،واحد نیشابور  
25 اشکان ناصح استادیار گروه روانشناسی،دانشگاه گیلان  
26 محمدرضا نائینیان استادیار گروه روانشناسی،دانشگاه شاهد  
27 محمود نجفی دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه سمنان  
28 مهدی یوسف وند دکتری روانشناسی تربیتی،دانشگاه لرستان  
29 مجید یوسفی افراشته دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه زنجان