فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات

مقالات ارسالی توسط نویسندگان محترم ابتدا توسط سردبیر نشریه مورد بررسی قرار گرفته(یک روز الی یک هفته)

در صورت رعایت اصول نگارش نشریات علمی مقاله برای مشابهت یابی ارسال می‌گردد.(سامانه همانندجوی ایرانداک)  

 در صورت تایید مقاله توسط سردبیر، با توجه به نتیجه مشابهت یابی مقاله برای داوری ارسال 2 الی 3 داور (30روز)

 پس از ارسال مقاله به داوری نتیجه اولیه به نویسندگان اعلام شود.(بازنگری جزئی یا کلی)

نویسندگانی که مقالات آنها بایستی مورد بازنگری قرار گیرد، بایستی ظرف مدت 15 روز اصلاحات لازم را انجام داده و نسخه بازنگری شده مقاله را ارسال نمایند. در صورت تایید اصلاحات از سوی داورتطبیقی و هیات تحریریه پذیرش اولیه برای نویسندگان صادر می‌گردد.

در این مرحله نویسندگان فرم تعهد و فرم تعارض را پر و به دفتر مجله ارسال می‌نمایند.

مراحل چاپ مجله

مقالات پذیرفته شده دسته بندی و در شماره بهارو تابستان یا پاییز و زمستان قرار گرفته می‌شود.

مقاله برای ویراستاری علمی و ادبی ارسال ،در این مرحله نیز ممکن است از نویسندگان خواسته شود تا تغییرات جزئی در مقاله ایجاد نمایند.

بعد از رفع ایرادات ویراستاری، فایل ها برای صفحه آرایی ارسال می‌گردد.

لینک دانلود فلودیاگرام فرایند پذیرش مقاله