بررسی‌ وضعیت‌ سلامت‌ روانی‌ کارکنان‌ شرکت‌ پالایش‌ نفت‌ تبریز

نویسندگان

چکیده

هدف‌ از پژوهش‌ حاضر بررسی‌ وضعیت‌ سلامت‌ روانی‌ کارکنان‌ شرکت‌ پالایش‌ نفت‌ تبریز بوده است، به‌ این‌ منظور کلیه‌ کارکنان‌ به‌صورت‌‌ سرشماری‌، مشتمل‌ بر 985 نفر با میانگین‌ سنی‌ 5/42 سال‌ و میانگین‌ سنوات‌ خدمت‌ 19 سال‌ در پژوهش‌ شرکت‌ کردند. ابزار پژوهش‌ فرم‌ تجدید نظر شده‌ چک‌ لیست‌ نشانه‌یابی‌ 90 سئوالی‌ است. نتایج‌ نشان‌ داد که‌ بعد افسردگی‌ و بعد ترس‌‌مرضی‌، به‌‌ترتیب‌ بالاترین‌ و پایین‌ترین‌ میانگین‌ را در پژوهش‌ داشته‌اند. تفاوت‌ بین‌ دو گروه‌ روزکار و نوبتی فقط‌ در بعد اختلال‌ وسواس‌، معنادار بوده‌ و در سایر ابعاد تفاوت‌ معناداری‌ به‌دست‌ نیامده‌ است‌. علاوه‌ بر این با تقسیم‌ آزمودنی‌ها بر حسب‌ سطح‌ تحصیلات‌ نیز فقط‌ در بعد پارانوئید تفاوت‌ معناداری‌ به‌دست‌ آمد. همچنین‌ در بین‌ ابعاد آزمون‌، به‌ تفکیک‌ مجرد و متاهل‌ تفاوت‌ معناداری‌ به‌دست‌ نیامد ولی‌ تفاوت‌های‌ معناداری‌ در ابعاد اضطراب‌، افسردگی‌، وسواس‌، پارانویید و شکایات‌ جسمانی‌ در بین‌ سازمان‌‌های‌ هشتگانه‌ پالایشگاه‌ به‌دست‌ آمد. سرانجام این نتیجه حاصل شد که کارکنان‌ با افزایش‌ سن‌ و سابقه‌ خدمت‌ از سلامت‌ روانی‌ بهتری‌ برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mental Health State of the Employees at Tabriz Oil Refinery Company

نویسندگان [English]

  • Mirtaghi Garooci Farshi
  • Arash Mani
چکیده [English]

Present research aimed to study the mental health state of the employees of Tabriz Oil refinery company. For this purpose, the entire personnel (985) with the average age of 42.5 and average working experience of 19 years were examined. The research instrument was the revised version of the index finding 90- item check- list (SCL- 90- R). Results showed that depression and phobia held the highest and the lowest average range. Day and shift working employees showed not any significant difference but in obsession disorder. A significant difference in paranoia was also observed among employees when divided according to their education level. There was no significant difference between single and married employees, but the results showed a significant difference in anxiety, depression, obsession, paranoia, and physical complaints among the refinery eight organization employees. Finally employees showed to have a better mental health with the age and work experience increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Health
  • Mental disorders
  • Industrial- Organizational Psychology
  • SCL- 90- R