مقایسه برخی فرایندهای شناختی در بیماران صرعی قبل و پس از درمان

نویسنده

دانشگاه شاهد

چکیده

بیماران مبتلا به صرع، بیش‌تر در معرض مشکلات شناختی هستند. صرع ممکن است موجب آسیب‌های شناختی گردد و یا آسیب‌های موجود از قبل را تشدید کند. عوامل گوناگونی در این آسیب‌ها مؤثر شناخته شده‌اند، از جمله آسیب‌شناسی‌ عصبی، نوع حمله، سن شروع حملات، مسائل روانی اجتماعی و آثار جانبی درمان. درمان صرع ممکن است با متوقف کردن یا کاهش حملات، آسیب‌های شناختی را بهبود بخشد. گروهی متشکل از پنجاه بیمار صرعی نوع ایدیوپاتیک با حملات پارشیل (نوع ساده و مرکب) و ژنرالیزه که دارای آسیب‌های ‌شناختی بودند، ابتدا قبل از شروع برنامه درمانی و مجدداً پس از گذشت سه ماه از متوقف شدن حملات صرع, مورد مطالعه قرار گرفتند. برخی از کنش‌های شناختی همچون هوش (کلامی، عملی و کلی)، حافظه، ادراک فضایی و خودپنداری بیماران با انجام آزمون‌های نوروسایکولوژیک مورد ارزیابی واقع شد. محدوده سنی بیماران بین 20 تا 40 و حداقل سطح تحصیلات آن‌ها سوم راهنمایی بود. هیچ‌یک از بیماران در طول شش ماه قبل از شروع درمان سابقه استفاده از داروی ضد صرع نداشتند و به‌منظور کنترل کردن حملات، از داروی ضدتشنج کاربامازپین استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها حاکی از این است که نقایص مشاهده شده در هوش و حافظه بیماران صرعی پس از قطع حملات بهبود یافته و این بهبودی از اعتبار آماری در سطح 01/0< p برخوردار است. در حالی‌که‌ در ادراک فضایی و خود پنداری بیماران، بهبود قابل ملاحظه‌ای که از نظر آماری معنادار باشد مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing some Cognitive Processes in Epileptic Patients before and after Treatment

نویسنده [English]

  • M.R. Naeeniyan
چکیده [English]

Epileptic patients are more prone to cognitive problems. Epilepsy per se may lead to cognitive impairments or it may intensify the already available impairments. A variety of factors have been known to affect these impairments, including: neuropathology, seizure type and age at seizure onset, psychosocial problems and side effects of drug therapy. Treatment of epilepsy may improve cognitive disturbances through decreasing or controlling seizures. A group of 50 epileptic patients with partial (simple and complex type) and generalized seizures, with cognitive disturbances, initially examined before the onset of treatment program and then again after 3 months when they were seizure free. Some of the cognitive functions, such as intelligence (verbal, practical and total), memory, spatial perception and self-image were examined through psycho neurological tests. Patients were between 20 to 40 years old, and their education was at least third grade of Junior High School. None of the patients had used any antiepileptic drug about 6 months before starting treatment and carbamazepine was prescribed for controlling seizures. Findings indicate that observed deficits in intelligence and memory, improved after the seizures were controlled and it was statistically significant at P < 0/01 level, while no statistical improvement was observed in spatial perception and self-image for the patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive process
  • Epileptic patients
  • Epilepsy
  • Treatment