هنجاریابی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) بر روی دانشجویان دانشگاه شیراز

نویسنده

چکیده

هدف از پژوهش حاضر هنجاریابی فرم 28 سؤالی از پرسشنامه سلامت عمومی بر روی دانشجویان دانشگاه شیراز به تفکیک جنس، سال تحصیلی و دانشکده بود. همچنین پژوهش حاضر به مقایسه وضعیت سلامت عمومی بین دانشجویان در سال‌های مختلف تحصیلی، دانشجویان پسر و دختر و دانشجویان بومی و غیربومی ‌می‌پردازد. برای این منظور 1146 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز در این مطالعه شرکت کردند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دانشجویان پسر در مقایسه با دانشجویان دختر، و دانشجویان غیربومی در مقایسه با دانشجویان بومی از سلامت عمومی بهتری برخوردار بودند، لکن بین دانشجویان در سال‌ها و مقاطع مختلف تحصیلی تفاوتی مشاهده نشد. در پژوهش حاضر، جداول هنجاری برای دانشجویان به تفکیک دانشکده، سال تحصیلی و جنس ارائه شده‌‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Normalization of General Health Questionnaire for Shiraz University Students (GHQ-28)

نویسنده [English]

  • S.M.R Taghavi
چکیده [English]

The purpose of this study was the standardization of the General Health Questionnaire (GHQ-28) for the students of Shiraz University based on their to sex, academic year and native/non-native trait. The participants were 1146 students of Shiraz University. The results showed that the male students compare to females also non native students compared to the native ones had better general health. However, there was no significant difference between the students studying different academic years also between the graduate and under-graduate students. The schedules of normalization for students are presented according to their academic year, sex and college.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General health questionnaire
  • Normalization
  • students of Shiraz University