بررسی اعتبار، پایایی و هنجاریابی مقیاس هیجان‌خواهی زاکرمن با تغییرات بسته به فرهنگ

نویسنده

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اعتبار، پایایی و هنجاریابی مقیاس هیجان‌خواهی زاکرمن با تغییرات بسته به فرهنگ بر روی دانشجویان فنی دانشگاه‌های تهران است. به این منظور در یک بررسی 668 نفر (332 دختر و336 پسر) از 5 دانشگاه فنی و مهندسی (تهران، صنعتی شریف، خواجه نصیر، امیر کبیر و علم و صنعت) به روش تصادفی در پژوهش مشارکت کردند. یافته‌های این پژوهش در درجه نخست حاکی از آن است که مقیاس هیجان‌خواهی زاکرمن بسته به فرهنگ را می‌توان به عنوان یک مقیاس ساده و معتبر و روا به منظور سنجش میزان هیجان‌خواهی به کار برد . از طرفی، مقیاس هیجان‌خواهی زاکرمن از اعتبار و پایایی کافی برخوردار و از یک عامل کلی اشباع است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که این مقیاس به ترتیب دارای شش عامل هیجان‌خواهی، تجربه‌‌طلبی، ماجراجویی، ملال‌پذیری، تنوع‌طلبی و گریز از بازداری است. به‌علاوه، بین میزان هیجان‌خواهی دختران و پسران تفاوت اساسی وجود ندارد و میزان هیجان‌خواهی افراد با بالا رفتن سن آن‌ها کاهش می‌یابد. در این پژوهش به منظور بیان نتایج آزمون هیجان‌خواهی بسته به فرهنگ زاکرمن، مجموعه‌ای استاندارد که معنای آن از یک آزمون به آزمون دیگر و از یک سطح به سطح دیگر یکسان باشد، نمره‌های خام به نمره‌های استاندارد تبدیل شد. جهت انجام این کار، نرم درصدی محاسبه، سپس با یک انتقال خطی به نمرات T تبدیل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reliability, Validity and Manner of Zuckerman Sensation- SeekingCulture- Based Scale

نویسنده [English]

  • M. Mahvi Shirazi
چکیده [English]

The present research aims to study reliability, validity and manner of Zuckerman sensation-seeking scale (SSS) particularly with changes of culture among the students of technical universities in Tehran, Therefore, 668 students (332 females and 336 males were randomly selected from five technical and engineering universities (Tehran University) Sharif University of Technology, Khajeh Nasir University, Amirkabir Technical University and, University of Technology) during the course of this research. The findings indicated that Zuckerman sensation-seeking scale can be employed as a simple and reliable scale in order to measure sensation. Furthermore, Zuckerman sensation-seeking scale was highly valided and reliable. The results obtained from analysis showed this scale consists of six factors i.e. sensation-seeking, experience-seeking, adventurism, annoyance- acceptance, variety-seeking and avoidance from deterrence. Moreover, there was no significant difference between male and female sensation-seeking. Whereas, the rate of sensation- seeking decreases with the increase in age. In order to explain that the result of this sensation-seeking culture based test is a standard collection which is consistent from one test to another and from one level to another, the crude numbers were changed into standard numbers. To do so, the percentage calculation norm was changed into T-number after one linear transformation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zuckerman sensation-seeking scale
  • reliability
  • validity, factor analysis