بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی خرده‌آزمون‌های حافظه میکر در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی

نویسندگان

دانشگاه ایلام

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی خرده‌آزمون‌های حافظه آزمون میکر انجام گرفت. نمونه پژوهش مشتمل بر 292 دانش‌آموز پسر و دختر بود. مقوله حافظه دارای 6 خرده‌آزمون است که براساس الگوی چند عاملی و شناخته شده ساختار هوش (Structur Of Intellect :SOI) گیلفورد [4] ساخته شده است. نتایج نشان د اد که ضرایب همسانی درونی خرده‌آزمون‌های حافظه دامنه‌ای از 67/0 تا 77/0 داشت. ضریب همسانی درونی کل آزمون 77/0 بود. ضرایب تنصیف آزمون از 65/0 تا 75/0 و ضریب تنصیف برای کل آزمون 68/0 بود. همچنین ضرایب بازآزمایی خرده‌آزمون‌های حافظه، دامنه‌ای از 80/0 تا 99/0 داشت. برای اعتبار آزمون از روش اعتبار هم‌زمان و اعتبار سازه استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین خرده‌آزمون‌های حافظه و ارزیابی معلم رابطه معناداری وجود دارد (001/0p < ). نتیجه تحلیل عامل، بیانگر تأیید ساختار عاملی آزمون بود و بارهای عاملی عوامل بالای 3/0 بود. براساس یافته‌های پژوهش، راهبردهایی جهت افزایش توانمندی‌های حافظه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Charactristics of Meeker's Memory Subscales of Third to Fifth graders in Elementary Schools of Isfahan

نویسندگان [English]

  • J. Mohammadzadeh
  • H.R. Arizi
چکیده [English]

The present research was conducted to study the psychometric characteristics of:"Meeker's memory Subscales".
The sample consisted of 292 male and female students.
Memory category has six subscales based on widely recognized, multifactoral model of intelligence developed by Guilford (1959). The results indicated that for Meeker's memory subscales, internal consistency coefficients ranged from 0.67 to 0.77 and the total internal consistency coefficient of test was 0.77. The split half coefficient of test ranged from 0.65 to 0.75 and the total split-half coefficient was 0.68. Moreover, test- retest coefficients of the test ranged 0.80 to 0.99. To evaluate the test validity, concurrent and constructive validity were examined, there was a significant correlation between memory subscales and teacher ratings (P < 0/001). Furthermore, to increase memory abilities some strategies were presented based on the research findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Memory of symbolic units-visual
  • memory of symbolic units- auditory
  • memory of symbolic systems- visual, memory of symbolic systems- auditory
  • psychometric characteristics of Meeker’s memory subscales
  • structure of intellect
  • concurrent validity of teac