نتایج مقدّماتی روان‌درمانی مثبت‌گرای توسعه‌یافته مبتنی بر خیرباوری در افزایش شادکامی، رضایت از زندگی و بهزیستی روان‌شناختی در افراد افسرده غیر بالینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جهاد دانشگاهی البرز

2 دانشگاه شاهد

3 دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 دانشگاه خوارزمی

5 دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر مطالعه‌ی تأثیر روان‌درمانی مثبت‌گرای توسعه‌یافته مبتنی بر خیرباوری بر شادکامی، بهزیستی روان‌شناختی و رضایت از زندگی افراد دارای افسردگی غیربالینی بود.
روش: بر این اساس از طرح تک آزمودنی چند خط پایه با دوره پیگیری استفاده شد.ابتدا از بین افراد دارای علایم و نشانه‌های افسردگی که به یک مرکز مشاوره در تهران مراجعه  کرده بودند، 3 نفر به شیوه نمونه‌گیری هدف‌مند انتخاب شدند. برای هر کدام از شرکت‌کنندگان به صورت تصادفی بین 3 تا 7 هفته جلسه خط پایه در نظر گرفته شد. ارزیابی‌ها با استفاده از مقیاس شادکامی آکسفورد، بهزیستی روانشناختی ریف، مقیاس رضایت از زندگی دینر و جهت‌گیری شادکامی پترسون در مرحله خط پایه (3 تا 7 جلسه)، جلسات مداخله (8 جلسه) و چهار ماه بعد از پایان مداخله (پیگیری) انجام گرفت. مداخله به صورت انفرادی در 8 جلسه 45 دقیقه‌ای انجام گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که هر سه مراجع با شروع مداخله روند افزایشی و رو به بهبودی را در طراز نمرات شادکامی (37 درصد بهبودی)، بهزیستی روان‌شناختی (14 درصد بهبودی) و رضایت از زندگی (60 درصد بهبودی) نشان دادند. همچنین یافته‌ها بیانگر افزایش طراز نمرات هر سه مراجع در متغیّرهای فرایندی احساس لذّت (72 درصد بهبودی)، تقویت توانمندی (70 درصد بهبودی) و احساس معنا (128 درصد بهبودی) بود. بخش عمده‌ای از این نتایج در پایان دوره پیگیری چهار ماهه نیز حفظ شد.
بحث و نتیجه‌گیری: بر این اساس، به نظر می‌رسد روان‌درمانی مثبت‌گرای مبتنی بر خیرباوری یک مداخله کوتاه مدّت مؤثر برای افزایش شادکامی، بهزیستی روان‌شناختی و رضایت از زندگی در افراد افسرده غیربالینی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The preliminary results of additive positive psychotherapy based on belief to good on happiness, psychological well-being and satisfaction with life in subclinical depression

نویسندگان [English]

  • Azam Noferesti 1
  • Rasol Roshan Chesli 2
  • Ladan Fata 3
  • Hamidreza Hasan Abadi 4
  • Abbas pasandide 5
چکیده [English]

The purpose of the present study was to examine the effectiveness of positive psychotherapy based on belief to good on happiness, psychological well-being and satisfaction with life in subclinical depression. According this, a single subject multiple baselines with follow up phase will be conducted. The first, three people with sign and symptom of depression were chosen from a Center of Psychology and Counseling in Tehran by purposeful sampling. Participants attended from 3 to7 week baseline phase. Within base line stage (3-7 weeks) therapy phase (8 weekly) and follow up step (4 month after treatment), patient filled out The Oxford Happiness Questionnaire, Riff’s Psychological well-being inventory, Satisfaction With Life Scale of Diener (SWLS) and orientations of happiness scale of Peterson. Treatment conducted in 8 sessions of 45 minutes.  in The Oxford Happiness Questionnaire(37%), Riff’s Psychological well-being inventory (14%), and Satisfaction With Life Scale(60%). Also, results showed increasing and improving trend in mediator variables such as pleasure (72%), engagement (70%) and meaning (128%) subscales. These results remain during fallow up phase. It seems that positive psychotherapy Based on belief to good is a short-term effective treatment for increasing happiness, Well-being and satisfaction with life in subclinical depression

کلیدواژه‌ها [English]

  • positive psychotherapy based on belief to good
  • Happiness
  • psychological well-being
  • satisfaction with life
  • subclinical depression