اثربخشی بسته آموزش بهوشیاری بر کاهش نشانه‌های بالینی و اختلالات همراه آن در کودکان دارای اختلال بیش‌فعالی – نقص توجه (ADHD)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه خوارزمی

4 بیمارستان مهر

چکیده

مقدمه: اختلال نقص توجه - بیش‌فعالی یکی  از اختلالات شایع دوران کودکی است  که تا نوجوانی و بزرگساالی ادامه دارد و ابعاد مختلفی از زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بدین خاطر الگوهای درمانی متعددی برای این اختلال طراحی شده است.یکی از ااین الگوها آموزش بهوشیاری است. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی  بسته آموزش بهوشیاری بر کاهش علایم و نشانگان بالینی کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی - نقص توجه است.

روش: طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی و به صورت پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود.جامعه آماری پژوهش شامل کودکان 12-9 ساله دارای اختلال نقص توجه - بیش‌فعالی در شهر تهران بودند. نمونه مورد مطالعه  متشکل از 30 نفر از کودکان مبتلا به اختلال بودند که به طور دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی، در دو  گروه آزمایش و کنترل گماشته شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای را به صورت هفتگی دریافت نمود. از مقیاس سنجش اختلال نقص توجه – بیش‌فعالی و فرم سیاهه رفتاری آخنباخ برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. داده‌ها از طریق تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج: نتایج نشان داد که آموزش بهوشیاری به طور معناداری بر کاهش نشانه‌های بالینی  کودکان بیش‌فعال مؤثر بوده است (p <0.001). علاوه براین نشانه‌های همراه در اختلال بیش‌فعالی از قبیل مشکلات عاطفی، اضطراب، مشکلات رفتار مقابله‌ای در این کودکان در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته بود.

بحث ونتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این پژوهش، می‌توان روش آموزش  بهوشیاری را به عنوان یک روش موثر در کنار سایر روش‌ها برای کاهش نشانه‌های اختلال بیش‌فعالی بکار برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of mindfulness training on reducing symptoms and associated disorders in children with attention deficit -hyperactivity disorder (ADHD)

نویسنده [English]

  • sana nourimoghadam 1
چکیده [English]

Attention Deficit/ Hyperactivity disorder is a common problem in childhood that continue through adolescence and adulthood. Affect the various aspects of one's life. Because several treatment models designed to draw the disorder .The purpose of this research was to Study of Effectiveness of Mindfulness on decreasing clinical signs  in Attention Deficit/ Hyperactive Disorder children. The design of the study was quasi–experimental, and of pretest- posttest with control group kind. The statistical population comprised children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) referred to psychological  clinics .of Tehran municipality. The research sample consisted of 30 child  that were selected by the available sampling method and randomly assigned to experimental and control groups .IVA  scale and CBCL scale were used to gather data. The experimental groups received 8 eight 90 minutes sessions of mindfulness each week while the control group received no specific intervention. At the end,  both were re-evaluated (post-test). Data were analyzed by analysis of multi  covariance (MANCOVA).The results indicate that mindfulness training on clinical signs of children with ADHD was significantly effective and children of experimental group Showed  significant reduction (p < 0/001) in clinical sign. And co morbid disorder such as anxiety ad affective problem and oppositional defiant disorder  reduced  significantly.  According to these findings,mindfulness training is recommended to be used for reduction   and improving clinical signs of children with ADHD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • Attention Deficit
  • Hyperactive Disorder