مدل معادلات ساختاری و کاربرد آن در مطالعات روانشناسی: یک مطالعه مروری

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقدمه: مدل سازی معادلات ساختاری (اس. ای. ام.) یک روش جامع در آمار  است که به طور گسترده در علوم رفتاری کاربرد دارد. این مدل را می توان به عنوان ترکیبی از روشهای  تحلیل مسیر، رگرسیون و تحلیل عاملی دانست. از ویژگی های بارز این روش امکان محاسبه اثر مستقیم، غیر مستقیم و کل و همچنین مدل سازی متغیر پنهان عنوان نمود
روش: این مطالعه مروری سیستماتیک از بین کلیه مقالات اصیل منتشره در پایگاه داده های علمی داخلی (مگیران، اس. آی. دی.، ایران مدکس) و خارجی (گوگل اسکولار، پابمد، اسکوپوس، آی. اس. آی. و ساینس دایرکت)  در بازه  زمانی 1973 تا 2018 انجام شده است. در این مطالعه با استفاده از لغات کلیدی "همبستگی"، "تحلیل مسیر"، "تحلیل عاملی: تاییدی و اکتشافی"، "معادلات ساختاری"،  "متغیر پنهان"، "مدل ایجادی"، "مدل انعکاسی" ، "مدل علیت چندگانه" ، "اثر مستقیم"، "اثر غیر مستقیم"، "اثر کل" و مترادف های لاتین متناظر با آن مورد جستجو قرار گرفته است.
نتایج: مرور متون در زمینه معادلات ساختاری نشان دهنده زمینه های مطالعاتی جدید این روش همچون معادلات ساختاری ایجادی در برابر انعکاسی، مدل علیت چندگانه،  مدل های واریانس در برابر مدل های کواریانس و معادلات ساختاری با پاسخ غیر نرمال و استفاده از نظریه پرسش-پاسخ جهت تحلیل متغیرهای پنهان بوده است.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به پیشرفت های موجود در زمینه معادلات ساختاری، محققان حوزه های رفتاری می توانند بیشتر فرضیات و سوالات مطرح شده در تحقیقات خود را با این روش  پاسخ نمایند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Equation Modeling and Its Application in Psychological Studies: A Review Study

نویسنده [English]

  • Mohammad Gholami Fesharaki
چکیده [English]

Introduction:
Structural Equation Modeling (SEM) is a very general statistical modeling technique, which is widely used in the behavioral sciences. It can be viewed as a combination of path analysis, regression and factor analysis.  One of the prominent features of this method is the ability to compute direct, indirect and total effects, as well as latent variable modeling.
Methods:
This systematic review study done on published original article in Iranian search database (Iranmedex, SID, Magiran) and international search database (Google Scholar, ISI, Scopus, Science Direct ، Pubmed ) during year 1973 until 2018. In this study searched done  with key words like " Correlation", " Path Analysis", " Factor Analysis: Confirmatory And Explanatory", " Structural Equation Modeling: SEM", " Latent variable", " Formative Model", " Reflective Model", "Multiple Indicators Multiple Causes :MIMIC", " Direct Effect", " Indirect Effect" and " Total Effect" and related Persian  synonyms.
Results:
The review of articles contain structural equation modeling shows the new study areas like formative versus reflective structural models, Multiple Indicators Multiple Causes: MIMIC model, variance versus covariance model, structural models with non-normal response and use item response model for analyzing latent variables.
Conclusion:
Considering advance growth in structural modeling, behavioral researchers can be more response to more complicated research questions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Equation Modeling (SEM)
  • path analysis
  • Latent variable
  • Reflective Model
  • Formative Model
  • Multiple Indicators Multiple Causes: MIMIC
  • Indirect Effect