ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه تنظیم رفتاری هیجان در نمونه دانش‌آموزان نوجوان شهر ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه تنظیم رفتاری هیجان در نمونه‌ای از دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم بود.
روش: روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و اعتبارسنجی بود. نمونه‌ای با تعداد 508 نفر دانش‌آموز دبیرستانی از بین دانش‌آموزان شهر ارومیه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و بعد از ترجمه، اجرای مقدماتی و رفع مشکلات به پرسشنامه پاسخ دادند. جهت محاسبه روایی همگرا و تشخیصی از مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس و مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف استفاده شد. روایی سازه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس و تحلیل عاملی تأییدی به روش بیشینه درست‌نمایی موردبررسی قرار گرفت. پایایی به کمک روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی و تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزارهای «اس. پی. اس. اس.» نسخه 25 و لیزرل نسخه 8/8 انجام شد.
نتایج: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، پنج عامل را استخراج کرد که روی‌هم‌رفته 0.65 واریانس کل سؤالات را تبیین نمود و تحلیل عاملی تأییدی نیز از ساختار پنج عاملی مقیاس تنظیم رفتاری هیجان در نمونه به کار گرفته‌شده حمایت می‌کند. ضریب آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس‌های تلاش برای پرت کردن حواس، کناره‌گیری، برخورد فعالانه، جلب حمایت اجتماعی و نادیده گرفتن به ترتیب 0.75، 0.84، 0.82، 0.81 و 0.78 و برای کل پرسشنامه 0.74 برآورد شد و ضریب باز آزمایی برای کل پرسشنامه 0.82 به دست آمد. همچنین ضرایب همبستگی نشان‌دهنده روایی همگرا و تشخیصی مطلوب پرسشنامه بود.
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها، پرسشنامه تنظیم رفتاری هیجان در دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه از ویژگی‌های روان‌سنجی مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of Behavioral Emotion Regulation Questionnaire in sample of adolescent students in Urmia city

نویسندگان [English]

  • Seyed ghasem Mosleh
  • Rahim Badri gargari
  • Shahrooz Nemati
چکیده [English]

Introduction: The aim of Current research was to study the validity, reliability and factor structure of behavioral emotion regulation questionnaire in a sample of high school students.
 
Methods: Methodology of this study was survey and validation. A sample included of 508 high school students from Urmia city students were selected by multistage cluster sampling. To calculate convergent and diagnostic validity, we used depression, anxiety and stress scale (dass-21) and ryff's scales of psychological well-being (RSPWB-18). Structural validity was evaluated through exploratory factor analysis by principal components analysis with varimax rotation and confirmatory factor analysis by maximum likelihood method. Reliability was assessed using Cronbach's alpha and retest methods and all statistical analyses performed by SPSS-25 and Lisrel-8/8softwares.
Results: The results of exploratory factor analysis extracted five factor that explained 0/65 of the variance of all the questions and the confirmatory factor analysis also supports the five-factor structure of the behavioral emotion regulation scale. Cronbach's alpha coefficient for the subscales of seeking distraction, withdrawal, actively approaching, seeking social support and ignoring respectively 0/75, 0/84, 0/82, 0/81 and 0/78, and for the whole questionnaire 0/74 calculated and the test-retest coefficient for the whole questionnaire was 0/82. Also the correlation coefficients indicated good convergent and diagnostic validity.
Conclusion: Based on the findings, the behavioral emotion regulation questionnaire in high school students has appropriate psychometric properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Emotion Regulation
  • Psychometrics properties
  • Adolescent students
 1- Kessler, R. C., McLaughlin, K. A., Green, J. G., Gruber, M. J., Sampson, N. A., Zaslavsky, A. M., & Williams, D. R. (2010). Childhood adversities and adult psychopathology in the WHO World Mental Health Surveys.The British Journal of Psychiatry.: Vol 197: pp. 378–385.
2- Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review. Vol 30: pp.217–237.
3- Zhou, Y., Li, D., Li, X., Wang, Y., & Zhao, L. (2017). Big five personality and adolescent Internet addiction: The mediating role of coping style. Addictive Behaviors. Vol 64: pp. 42–48.
4- Troy, A. S., Shallcross, A. J., & Mauss, I. B. (2013). A person-by-situation approach to emotion regulation: cognitive reappraisal can either help or hurt, depending on the context. Psychological Science. Vol 24: pp. 2505–2514.
5- Fiore, F., Ruggiero, G.M., & Sassaroli, S. (2014). Emotional dysregulation and anxiety control in the psychopathological mechanism underlying drive for thinness. Frontiers in Psychiatry. Vol 43: pp.1-5.
 
6- Finkelhor, D., Ormrod, R., & Turner, H. (2007). Poly-victimization: A neglected component in child victimization. Child Abuse & Neglect.: Vol 31: pp. 7–26.
7- Gross, J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. Review of General Psychology.: Vol 2: pp. 271–299.
8- Laloyaux, J., Dessart, G., Van der Linden, M., Lemaire, M., & Laroi, F. (2016). Maladaptive emotion regulation strategies and stress sensitivity mediate the relation between adverse life events and attenuated positive psychotic symptoms. Cognitive Neuropsychiatry. Vol 21: pp. 116-129.
9- Gross, J. J., & Thompson, R. A. (ed.) (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations. New York: Guilford Press.
10- Sun, J., Liu, Q., & Yi, s. (2019). Child neglect, psychological abuse and smartphone addiction among Chinese adolescents: The roles of emotional intelligence and coping style. Computers in Human Behavior. Vol 90: pp. 74-83.
11-Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, p. (2001). Negative life events, cognative emotion regulation and emotional problams. Personality and Individual Differences. 30: pp. 1311-1327.
12-Kraaij, V. & Garnefski, N. (2019). The behavioral emotion regulation questionnaire: Development, psychometric properties and relationships with emotional problems and the cognitive emotion regulation questionnaire. Personality and Individual Differences. Vol 137: pp. 56-61.
13- Thompson, R. A. (1991). Emotional regulation and emotional development. Educational Psychology Review. 3: pp. 269-307.
14- Garnefski, N., & Kraaij, V. (2014). Bully victimization and emotional problems in adolescents: Moderation by specific cognitive coping strategies. Journal of Adolescence. 37: pp. 1153-1160.
15- Feliu-Soler, A., Reche-Camba, E., Borràs, X., Pérez-Aranda, A., Andrés-Rodríguez, L., Peñarrubia-María, M. T., Navarro-Gil, M., García-Campayo, J., Bellón, J. A., & Luciano, J. V. (2017). Psychometric properties of the cognitive emotion regulation questionnaire (CERQ) in patients with fibromyalgia syndrome. Frontiers in psychology. Vol 8:  pp.2075.
16- Balzarotti, S., Biassoni, F., Villani, D., Prunas, A., & Velotti, P. (2016). Individual differences in cognitive emotion regulation: Implications for subjective and psychological well-being. Journal of Happiness Studies. Vol 1: pp. 125–143.
17-Garnefski, N., & Kraaij, V. (2006). Relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: A comparative study of five specific samples. Personality and Individual Differences. Vol 40:  pp. 1659-1669.
18- Joormann, J., & Stanton, C. H. (2016). Examining emotion regulation in depression: A review and future directions. Behaviour Research and Therapy. Vol 86: pp. 35–49.
19- Kato, T. (2015). Frequently used coping scales: A meta-analysis. Stress Health. Vol 31: pp.315–323.
20- Lovian DA. (2019). The Relationship of Cognitive Coping, BehavioralCoping, and Religious Coping Strategies with Academic Stress, Depression, and Anxiety in CollegeStudents in Indonesia [dissertation]. Netherlands: Universiteit Leiden.
21- سید علی تبار، سید هادی؛ سروستانی، علی؛ حبیبی، مجتبی؛ قادری، کبری و فلاحت پیشه، مریم (1396). ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس رفتارهای پر خطر در نوجوانان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره ۲۵ ، شماره6، صص 9۶-86.
22- Lovibond, P.F., & Lovibond, S.H. (1995). The structure of negative emotional states: Comparison of the depression anxiety stress scales (DASS) with the beck depression and anxiety inventories. Behaviour Research and Therapy. Vol 33: pp. 335-343.
23- اکبری، مهدی (1397). بررسی اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه ی زندگی ارزشمند : مبتنی بر رویکرد تعهد و پذیرش.روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار)،دوره 16، شماره 1، صص 249-239.
24- اصغری مقدم، محمدعلی؛ ساعد، فواد؛ دیباج نیا، پروین؛ زنگنه، جعفر (1387). بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی مقیاس های افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) در نمونه های غیربالینی. روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار).سال پانزدهم،شماره 31، صص 23-3.
25- سامانی، سیامک و جوکار، بهرام (1386). بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دوره 26، شماره 3، صص 76-65.
26- خانجانی، مهدی؛ شهیدی، شهریار؛ فتح آبادی، جلیل؛ مظاهری، محمدعلی و شکری، امید (1393). ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه (18 سؤالی) مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف در دانشجویان دختر و پسر. اندیشه و رفتار در روان‌شناسی بالینی.دوره 8 ، شماره 32، صص36-27.
27- میرز، لورانس؛ گامست، گلن و گارینو، ا.جی (1391). پژوهش چندمتغیری کاربردی (طرح و تفسیر). ترجمه حمیدرضا حسن‌آبادی، حسن پاشا شریفی، ولی اله فرزاد و همکاران. تهران: انتشارات رشد.