اعتباریابی و رواسازی مقیاس خودگزارشی ADHD بزرگسالان کانرز (CAARS–S:SV) در جمعیت ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

مقدمه: اختلال کمبود توجه و بیش‌فعالی اغلب تا دوران بزرگسالی ادامه می‌یابد. ابزارهای تشخیص این اختلال در کودکی، روایی و اعتبار مناسبی دارد، اما تشخیص آن در بزرگسالان کماکان با مشکلاتی همراه است. بنابراین اقداماتی در جهت ایجاد ملاک‌های اختصاصی برای تشخیص اختلال کمبود توجه و بیش‌فعالی بزرگسالان نیاز است. در حال حاضر نسخه‌های متنوع مقیاس‌های درجه‌بندی اختلال کمبود توجه -بیش‌فعالی بزرگسالان کانرز،  استاندارد بین‌المللی برای ارزیابی این اختلال دارد.
روش: این مطالعه به اعتباریابی، رواسازی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم فارسی نسخه خودگزارش‌دهی مقیاس درجه‌بندی اختلال کمبود‌ توجهی - بیش‌فعالی بزرگسالان کانرز  می‌پردازد. روش مطالعه تحلیلی - توصیفی از نوع مطالعات همبستگی – روان‌سنجی است. به‌منظور بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه در جمعیت بهنجار نمونه‌ای شامل 1021 آزمودنی نسخه خودگزارش‌دهی مقیاس درجه‌بندی اختلال کمبود توجه - بیش‌فعالی بزرگسالان کانرز و متغیرهای دموگرافیک را تکمیل کردند. برای تعیین همسانی درونی و ثبات آزمون از ضریب آلفای کرونباخ و همبستگی بین دو اجرا با فاصله‌ی 4 هفته‌ی آزمون استفاده شد. برای بررسی ساختار عاملی مدل فارسی و تأیید ساختار عاملی فرم اصلی آمریکایی، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی انجام شد. همچنین، به‌منظور بررسی روایی ملاک یا روایی تفکیکی پرسشنامه، نمونه‌ای شامل 77 بزرگسال مبتلا به اختلال کمبود توجه و بیش‌فعالی و 79 آزمودنی سالم به‌عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. تشخیص اختلال کمبود توجه و بیش‌فعالی از طریق مصاحبه‌ی بالینی ساختاریافته بر اساس «دی. اس. ام.» انجام گرفت.
نتایج: تحلیل عاملی اکتشافی از طریق روش محورهای اصلی، با توجه به چرخش متمایل ابلیمین، انجام شد. آزمون کیزر – میر - اکلین، برای بررسی کیفیت نمونه‌گیری برابر با 0.912 و مقدار کرویت بارتلت با درجه آزادی 435 برابر با 2011.36 (0.0001>p)، به‌دست آمد، که هر دو مقدار نشان دهنده‌ی مناسب بودن انجام تحلیل عاملی اکتشافی است. لازم به ذکر است که مدل سه عاملی، 68 درصد از واریانس متغیرها را تبیین کرد. همچنین، نتایج بدست آمده حاکی از همسانی درونی یا ضریب آلفای کرونباخ بسیار بالا برای خرده‌مقیاس‌های پرسشنامه است. مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای سه عامل به ترتیب برابر با 0.802، 0.758 و 0.869 به‌دست آمد. نسخه‌ی فارسی مقیاس درجه‌بندی اختلال کمبود توجه - بیش‌فعالی بزرگسالان کانرز: نسخه غربال‌گری خودگزارشی آن پرسشنامه روایی برای تشخیص‌گذاری بین بزرگسالان مبتلا به اختلال کمبود توجه و بیش‌فعالی و سالم است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی بر اساس 30 سئوال مقیاس، با مدل اصلی آمریکایی برازش بالایی را نشان داد. به‌عبارت‌دیگر، شاخص‌های برازش تحلیل عاملی تأییدی برازش بالایی را نشان دادند. نتایج بازآزمایی در دو اجرای پرسشنامه حاکی از ثبات این تست در جمعیت ایرانی است.
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های به‌دست آمده می‌توان نتیجه گرفت که مقیاس درجه‌بندی اختلال کمبود توجه - بیش‌فعالی بزرگسالان کانرز: نسخه غربال‌گری خودگزارشی دارای اعتبار و روایی بالا و همچنین، ویژگی‌های روان‌سنجی مناسبی است و نشان می‌دهد استفاده از این پرسشنامه در جمعیت ایرانی مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of the Persian version of the Conner’s Adult ADHD Rating Scales–self-report (CAARS-S-SV)

نویسندگان [English]

  • Maryam Moghadasin 1
  • Parvin Dibajnia 2
چکیده [English]

Abstract
Background and Objectives: Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) often persists into adulthood. Instruments for diagnosing ADHD in childhood are well validated and reliable, but diagnosis of ADHD in adults remains problematic. Attempts have been made to develop criteria specific for adult ADHD, resulting in the development of self-report and observer-rated questionnaires. To date, the Conner’s Adult ADHD Rating Scales (CAARS) are the international standard for questionnaire assessment of ADHD.
Methods: The current study evaluates a Persian version of the CAARS self-report (CAARS-S-SV). Method of study is analytic-descriptive, from type of studies correlation-psychometric. In order to study the psychometric properties of the questionnaire in normal population, 1021 subject were recruited to fill out the CAARS-S-SV. To determine internal consistency and test consistency, Cronbach's alpha and the correlation between test-retest and test were used. An exploratory and confirmatory factor analysis was performed to examine the Farsi factor structure and confirm the structure of the original American version. Also, in order to determinate the Criterion validity or diagnostic validity, the sample consisted of 74 adult with ADHD and 75 controls. A case-control study was carried out (adult ADHD vs. non-ADHD). The diagnosis of ADHD was evaluated with the Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID-I).
 
Results: Factor analysis was done with a Principle axis factoring analysis followed by an Oblimin rotation. The Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy tests was .912 (remarkable) and the Bartlett’s test of sphericity was 3 (435) = 2011.36, P < .0001, indicating the appropriateness of the factor analysis. This three-factor model accounted for 68% of the explained variance. The Cronbach's alpha coefficient of the three factors was 0.802, 0.758 and 0.869 respectively. The Persion version of the CAARS–S: SV is a valid and reliable scale to discriminate between ADHD adults and controls. A confirmative analysis that was based on the 30 items of the original American model showed a high model-fit. Also, the results confirm the internal consistency and stability of the test.
Discussion and Conclusions: The confirmative factor analysis results in such a high model-fit that use of the American version is justified with respect to international multicenter studies, for which this instrument will be highly valuable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention-deficit/hyperactivity disorder
  • Adult ADHD
  • Construct validity
  • Convergent Validity
  • reliability
  • Internal consistency and Test-retest
 1- Edition, F. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: Am Psychiatric Assoc.
2- Ramsay, J. R., & Rostain, A. L. (2008). Adult ADHD research: Current status and future directions: Sage Publications Sage CA: Los Angeles, CA.
3- Weiss, G., & Hechtman, L. T. (1993). Hyperactive children grown up: ADHD in children, adolescents, and adults: Guilford Press.
4- Klein, R. G., & Mannuzza, S. (1991). Long-term outcome of hyperactive children: A review. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 30(3): pp. 383-387.
5- Biederman, J., Petty, C. R., Evans, M., Small, J., & Faraone, S. V. (2010). How persistent is ADHD? A controlled 10-year follow-up study of boys with ADHD. Psychiatry research, 177(3): pp. 299-304.
6- Barkley, R. A., Murphy, K. R., & Fischer, M. (2010). ADHD in adults: What the science says: Guilford Press.
7- Hinshaw, S. P., Owens, E. B., Zalecki, C., Huggins, S. P., Montenegro-Nevado, A. J., Schrodek, E., & Swanson, E. N. (2012). Prospective follow-up of girls with attention-deficit/hyperactivity disorder into early adulthood: Continuing impairment includes elevated risk for suicide attempts and self-injury. Journal of consulting and clinical psychology, 80(6): pp. 1041-1051.
8- McGough, J. J., & McCracken, J. T. (2006). Adult attention deficit hyperactivity disorder: moving beyond DSM-IV: Am Psychiatric Assoc.
9- Kessler, R. C., Adler, L., Barkley, R., Biederman, J., Conners, C. K., Demler, O., . . . Secnik, K. (2006). The prevalence and correlates of adult ADHD in the United States: results from the National Comorbidity Survey Replication. American Journal of psychiatry, 163(4): pp. 716-723.
10- Polanczyk, G., De Lima, M. S., Horta, B. L., Biederman, J., & Rohde, L. A. (2007). The worldwide prevalence of ADHD: a systematic review and metaregression analysis. American journal of psychiatry, 164(6): pp. 942-948.
11- Visser, S. N., Danielson, M. L., Bitsko, R. H., Holbrook, J. R., Kogan, M. D., Ghandour, R. M., . . . Blumberg, S. J. (2014). Trends in the parent-report of health care provider-diagnosed and medicated attention-deficit/hyperactivity disorder: United States, 2003–2011. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 53(1): pp. 34-46. e32.
12- Kooij, S. J., Bejerot, S., Blackwell, A., Caci, H., Casas-Brugué, M., Carpentier, P. J., Fitzgerald, M. (2010). European consensus statement on diagnosis and treatment of adult ADHD: The European Network Adult ADHD. BMC psychiatry, 10(1): 67.
13- Asherson, P., Buitelaar, J., Faraone, S. V., & Rohde, L. A. (2016). Adult attention-deficit hyperactivity disorder: key conceptual issues. The Lancet Psychiatry, 3(6): pp. 568-578.
 14- Barkley, R. A. (2008). Challenges in diagnosing adults with ADHD. The Journal of clinical psychiatry, 69(12): pp. e36-e36.
15- Davidson, M. A. (2008). Literature review: ADHD in adults: A review of the literature. Journal of Attention Disorders, 11(6): pp. 628-641.
16- Brown, T. E. (1996). Brown Attention-Deficit Disorder Scales (Brown ADD Scales): For Adolescents and Adults: Texas Psychological Corporation.
17- Conners, C. K., Erhardt, D., & Sparrow, E. P. (1999). Conners' adult ADHD rating scales (CAARS): technical manual. MHS North Tonawanda.
18- Wender, P. H. (1998). Attention-deficit hyperactivity disorder in adults. Psychiatric Clinics of North America, 21(4): pp. 761-774.
19- Adler, L., Kessler, R., & Spencer, T. (2003). Adult self report scale, ASRS-V1. 1 screener. World Health Organization, New York.
20- Adler, L., Spencer, T., & Biederman, J. (2003). Adult ADHD Investigator Symptom Rating Scale. New York: New York University School of Medicine.
21- Adler, L., Spencer, T., & Biederman, J. (2003). Adult ADHD investigator symptom rating scale-AISRS. Massachusetts General Hospital and New York University School of Medicine.
22- Adler, L. A., & Chua, H. C. (2002). Management of ADHD in adults. Journal of Clinical Psychiatry, 63: pp.29-35.
23- Weiss, M., & Murray, C. (2003). Assessment and management of attention-deficit hyperactivity disorder in adults. Canadian Medical Association Journal, 168(6): pp. 715-722.
24- Conners, C. K., & Jett, J. L. (1999). Attention deficit hyperactivity disorder (in adults and children): The latest assessment and treatment strategies: Compact Clinicals.
25- Erhardt, D., Epstein, J., Conners, C., Parker, J., & Sitarenios, G. (1999). Self-ratings of ADHD symptomas in auts II: Reliability, validity, and diagnostic sensitivity. Journal of Attention Disorders, 3(3): pp. 153-158.
26- Huss, M., Hölling, H., Kurth, B.-M., & Schlack, R. (2008). How often are German children and adolescents diagnosed with ADHD? Prevalence based on the judgment of health care professionals: results of the German health and examination survey (KiGGS). European child & adolescent psychiatry, 17(1): pp. 52-58.
27- Huss, M., Iseler, A., & Lehmkuhl, U. (2001). Interkultureller vergleich der conners-skalen: lässt sich die US-amerikanische faktorenstruktur an einer deutschen klinikstichprobe replizieren. Z Kinder Jugendpsychiatr Psychother, 29(1): pp. 16-24.
28- Christiansen, H., Kis, B., Hirsch, O., Philipsen, A., Henneck, M., Panczuk, A., Schimmelmann, B. (2011). German validation of the Conners Adult ADHD Rating Scales–self-report (CAARS-S) I: Factor structure and normative data. European Psychiatry, 26(2): pp. 100-107.
29- Kooij, J. S., Conners, C. K., Goto, T., Tanaka, Y., Williams, D., Allen, A. J., Upadhyaya, H. P. (2013). Validity of Conners' adult attention-deficit/hyperactivity disorder rating scale-investigator rated: Screening version in patients from within and outside of Europe. Psychiatry research, 208(1): pp. 94-96.
30- مقدسین، مریم، فلسفی‌نژاد، محمدرضا. (1391). کاربرد مدلهای معادلات ساختاری در برآورد اعتبار و روایی آزمون‌های روان‌شناختی و بررسی اعتبار و روایی سازه پرسشنامه تشخیصی ADHD بزرگسالان (CAARS-S:SV). فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، شماره 10، صص. 103-137.
31- Bock, R. D., & Bargmann, R. E. (1966). Analysis of covariance structures. Psychometrika, 31(4): pp. 507-534.
32- Cramer, E. M., & Bock, R. D. (1966). Chapter VIII: Multivariate Analysis. Review of Educational Research, 36(5): pp. 604-617.
33- Long, J. (1983). Covariance structure models: an introduction to LISREL.
34- Dwyer, J. H. (1983). Statistical models for the social and behavioral sciences: Oxford University Press, USA
35- Long, J. S. (1983). Confirmatory factor analysis: A preface to LISREL (Vol. 33): Sage Publications.
36- Hayduk, L. A. (1987). Structural equation modeling with LISREL: Essentials and advances: Jhu Press.
37- Hayduk, L. A. (1987). Structural equation modeling with LISREL: Essentials and advances: Jhu Press.
38- Bollen, K. A. (1989). A new incremental fit index for general structural equation models. Sociological Methods & Research, 17(3): pp. 303-316.
39- Bielby, W. T., & Hauser, R. M. (1977). Structural equation models. Annual review of sociology, 3 (1): pp.137-161.
40- Aigner, D. J., & Goldberger, A. S. (1977). Latent variables in socioeconomic models.
41- Duncan, O. D. (1984). Notes on social measurement: Historical and critical: Russell Sage Foundation.
42- Goldberg, A., & Duncan, O. (1973). Structural equation models in the social sciences. Paper presented at the New York: Seminar.
43- Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological bulletin, 103(3): pp.411- 423.
44- Bagozzi, R. P., & Edwards, J. R. (1998). A general approach for representing constructs in organizational research. Organizational research methods, 1(1): pp. 45-87.
45- Edwards, J. R., & Bagozzi, R. P. (2000). On the nature and direction of relationships between constructs and measures. Psychological methods, 5(2): pp. 155-174.
46- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18 (1): pp. 39-50.
47- Fornell, C. (1983). Issues in the application of covariance structure analysis: A comment. Journal of Consumer Research, 9(4): pp. 443-448.
48- McQuitty, S. (2004). Statistical power and structural equation models in business research. Journal of Business Research, 57(2): pp. 175-183.
49- Hoelter, J. W. (1983). The analysis of covariance structures: Goodness-of-fit indices. Sociological Methods & Research, 11(3): pp. 325-344.
50- Sivo, S. A., Fan, X., Witta, E. L., & Willse, J. T. (2006). The search for" optimal" cutoff properties: Fit index criteria in structural equation modeling. The Journal of Experimental Education, 74(3): pp. 267-288.
51- Hoe, S. L. (2008). Issues and procedures in adopting structural equation modeling technique. Journal of applied quantitative methods, 3(1): pp. 76-83.
52- Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2007). Using multivariate statistics (Vol. 5): Pearson Boston, MA.
53- Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling: Guilford publications.
54- Jackson, D. L. (2003). Revisiting sample size and number of parameter estimates: Some support for the N: q hypothesis. Structural equation modeling, 10(1): pp. 128-141.
55- Shah, R., & Goldstein, S. M. (2006). Use of structural equation modeling in operations management research: Looking back and forward. Journal of Operations management, 24(2): pp. 148-169.
56- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Experimental designs using ANOVA: Thomson/Brooks/Cole.
57- Christensen, L. B., & Waraczynski, M. A. (1988). Experimental methodology: Allyn and Bacon Boston.
58- Conners, C., Erhardt, D., Epstein, J., Parker, J., Sitarenios, G., & Sparrow, E. (1999). Self-ratings of ADHD symptoms in adults I: Factor structure and normative data. Journal of Attention Disorders, 3(3): pp. 141-151.
59- Conners, C. K. (2000). Attention-deficit/hyperactivity disorder—historical development and overview. Journal of Attention Disorders, 3(4): pp.173-191.
60- Conners, C. K., Wells, K. C., Parker, J. D., Sitarenios, G., Diamond, J. M., & Powell, J. W. (1997). A new self-report scale for assessment of adolescent psychopathology: factor structure, reliability, validity, and diagnostic sensitivity. Journal of abnormal child psychology, 25(6): pp. 487-497.
61- Macey, K. D. (2003). Review of Conners' Adult ADHD Rating Scales (CAARS).
62- Antony, M. M., & Barlow, D. H. (2011). Handbook of assessment and treatment planning for psychological disorders: Guilford press.
63- Lovibond, P. F., & Lovibond, S. H. (1995). The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behaviour research and therapy, 33(3): pp. 335-343.
64- اصغری‌مقدم، محمدعلی، ساعد، فواد، دیباج‌نیا، پروین، زنگنه، جعفر. (1387). بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی مقیاس‌های افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) در نمونه‌های غیر بالینی. روانشناسی بالینی و شخصیت، شماره 31: صص، 38-23.
65- Antony, M. M., Bieling, P. J., Cox, B. J., Enns, M. W., & Swinson, R. P. (1998). Psychometric properties of the 42-item and 21-item versions of the Depression Anxiety Stress Scales in clinical groups and a community sample. Psychological assessment, 10(2): pp. 176-181.
66- Fabrigar, L. R., Wegener, D. T., MacCallum, R. C., & Strahan, E. J. (1999). Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research. Psychological methods, 4(3): pp. 272-299.
67- Guttman, L. (1954). Some necessary and sufficient conditions for common factor analysis. Psychometrica, 19: pp. 149-161.
68- Kaiser, H. F. (1961). A note on Guttman's lower bound for the number of common factors 1. British Journal of Statistical Psychology, 14(1): pp. 1-2.
69- Cattell, R. B. (1966). The scree test for the number of factors. Multivariate behavioral research, 1(2): pp. 245-276.
70- Hoyle, R. H., & Duvall, J. L. (2004). Determining the number of factors in exploratory and confirmatory factor analysis. Handbook of quantitative methodology for the social sciences, pp. 301-315.
71- Ding, J., Das, K., Moereels, H., Koymans, L., Andries, K., Janssen, P. A., . . . Arnold, E. (1995). Structure of HIV-1 RT/TIBO R 86183 complex reveals similarity in the binding of diverse nonnucleoside inhibitors. Nature Structural and Molecular Biology, 2(5): pp. 407-415.
72- Schinka, J. A., Velicer, W. F., & Weiner, I. B. (2003). Handbook of psychology, Volume 2: Research methods in psychology: John Wilay & Sons, Inc.
73- Joreskog, K. G., & Sorbom, D. (1988). LISREL VII: A guide to the program and applications. Chicago: SPSS.
74- Olsson, U., Drasgow, F., & Dorans, N. J. (1982). The polyserial correlation coefficient. Psychometrika, 47(3): pp. 337-347.
75- Byrne, B. M. (1991). The Maslach Burnout Inventory: Validating factorial structure and invariance across intermediate, secondary, and university educators. Multivariate Behavioral Research, 26(4): pp. 583-605.
76- Byrne, B. M. (2016). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming: Routledge.
77- Blunch, N. (2008). Introduction to structural equation modelling using SPSS and AMOS: Sage.
78- Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. Sage focus editions, 154: pp. 136-162.
79- Raykov, T., & Marcoulides, G. A. (2006). On multilevel model reliability estimation from the perspective of structural equation modeling. Structural Equation Modeling, 13(1): pp. 130-141.
80- Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling: Methodology in the social sciences.
81- Richarte, V., Corrales, M., Pozuelo, M., Serra-Pla, J., Ibáñez, P., Calvo, E., Ramos-Quiroga, J. A. (2017). Validación al español de la ADHD Rating Scale (ADHD-RS) en adultos: relevancia de los subtipos clínicos. Revista de Psiquiatría y Salud Mental, 10(4): pp. 185-191.
82- Kooij, J., Bijlenga, D., Salerno, L., Jaeschke, R., Bitter, I., Balázs, J., Filipe, C. N. (2019). Updated European Consensus Statement on diagnosis and treatment of adult ADHD. European psychiatry, 56: pp. 14-34.
83- La Malfa, G., Lassi, S., Bertelli, M., Pallanti, S., & Albertini, G. (2008). Detecting attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in adults with intellectual disability: The use of Conners’ Adult ADHD Rating Scales (CAARS). Research in developmental disabilities, 29(2): pp. 158-164.
84- Conners, C., Erhardt, D., Sparrow, E., & Staff, M. (1999). Conner's Adult ADHD Rating Scales: CAARS: Multi-Health Systems. Inc, New York.
85- Adler, L. A., Faraone, S. V., Spencer, T. J., Michelson, D., Reimherr, F. W., Glatt, S. J., . . . Biederman, J. (2008). The reliability and validity of self-and investigator ratings of ADHD in adults. Journal of Attention Disorders, 11(6): pp. 711-719.
86- Kooij, J., Boonstra, A. M., Swinkels, S., Bekker, E. M., de Noord, I., & Buitelaar, J. K. (2008). Reliability, validity, and utility of instruments for self-report and informant report concerning symptoms of ADHD in adult patients. Journal of Attention Disorders, 11(4): pp.445-458.
87- Skirrow, C., & Asherson, P. (2013). Emotional lability, comorbidity and impairment in adults with attention-deficit hyperactivity disorder. Journal of affective disorders, 147(1-3): pp. 80-86.
88- Skirrow, C., Ebner-Priemer, U., Reinhard, I., Malliaris, Y., Kuntsi, J., & Asherson, P. (2014). Everyday emotional experience of adults with attention deficit hyperactivity disorder: evidence for reactive and endogenous emotional lability. Psychological medicine, 44(16): pp. 3571-3583.
89- Skirrow, C., Hosang, G. M., Farmer, A. E., & Asherson, P. (2012). An update on the debated association between ADHD and bipolar disorder across the lifespan. Journal of Affective Disorders, 141(2-3): pp. 143-159.
90- Vidal, R., Valero, S., Nogueira, M., Palomar, G., Corrales, M., Richarte, V. Casas, M. (2014). Emotional lability: the discriminative value in the diagnosis of attention deficit/hyperactivity disorder in adults. Comprehensive psychiatry, 55(7): pp. 1712-1719.
91- Biederman, J., Ball, S. W., Monuteaux, M. C., Mick, E., Spencer, T. J., McCREARY, M., . . . Faraone, S. V. (2008). New insights into the comorbidity between ADHD and major depression in adolescent and young adult females. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 47(4): pp. 426-434.
92- Biederman, J., Faraone, S. V., Spencer, T., Wilens, T., Norman, D., Lapey, K. A., Doyle, A. (1993). Patterns of psychiatric comorbidity, cognition, and psychosocial functioning in adults with attention deficit hyperactivity disorder. The American journal of psychiatry, 150 (12): pp.1792-1798.
93- Fischer, A. G., Bau, C. H., Grevet, E. H., Salgado, C. A., Victor, M. M., Kalil, K. L., . . . Belmonte-de-Abreu, P. (2007). The role of comorbid major depressive disorder in the clinical presentation of adult ADHD. Journal of psychiatric research, 41(12): pp. 991-996.
94- McIntosh, D., Kutcher, S., Binder, C., Levitt, A., Fallu, A., & Rosenbluth, M. (2009). Adult ADHD and comorbid depression: A consensus-derived diagnostic algorithm for ADHD. Neuropsychiatric disease and treatment, 5: pp. 137-150.
95- Sobanski, E., Brüggemann, D., Alm, B., Kern, S., Deschner, M., Schubert, T., Rietschel, M. (2007). Psychiatric comorbidity and functional impairment in a clinically referred sample of adults with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). European archives of psychiatry and clinical neuroscience, 257(7): pp. 371-377.
96- Bron, T., Bijlenga, D., Kooij, J., Vogel, S., Wynchank, D., Beekman, A., & Penninx, B. (2016). Attention-deficit hyperactivity disorder symptoms add risk to circadian rhythm sleep problems in depression and anxiety. Journal of affective disorders, 200: pp. 74-81.
97- Matthies, S., Philipsen, A., & Svaldi, J. (2012). Risky decision making in adults with ADHD. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 43(3): pp. 938-946.
98- Matza, L. S., Van Brunt, D. L., Cates, C., & Murray, L. T. (2011). Test–retest reliability of two patient-report measures for use in adults with ADHD. Journal of Attention Disorders, 15(7): pp. 557-563.
99- Van de Glind, G., van den Brink, W., Koeter, M. W., Carpentier, P.-J., van Emmerik-van Oortmerssen, K., Kaye, S., . . . Konstenius, M. (2013). Validity of the Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) as a screener for adult ADHD in treatment seeking substance use disorder patients. Drug and alcohol dependence, 132(3): pp. 587-596.
100- شیبک، فاطمه، رسول‌زاده طباطبایی، کاظم، مشهدی، علی. (1395). کنش‌های اجرایی، سبک زندگی و رضایت زناشویی زوجین مبتلا و غیر مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی. مجله روانشناسی بالینی و شخصیت، دوره 14، شماره 2: صص. 30-21.
101- مدنی، اعظم سادات، حیدری‌نسب، لیلا، یعقوبی، حمید، رستمی، رضا. (1393). بررسی اثربخشی نوروفیدبک در کاهش نشانه‌های کمبود توجه و تمرکز و کاهش بیش‌فعالی و تکانشگری در بزرگسالان دارای اختلال کمبود توجه/بیش‌فعالی. مجله روانشناسی بالینی و شخصیت، دوره جدید، شماره 11: صص. 98-85.