تحلیل دیداری و آماری داده‌ها در طرح‌های آزمایشی تک‌موردی: راهنمایی برای پژوهشگران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پژوهش در علوم روانشناختی در این سالیان با پیشرفت و بازاندیشی روش‌شناختی گره خورده است. در این نظرگاه، طرح‌های آزمایشی تک‌موردی (SCEDs) یا طرح‌های 1 = n، حیاتی نو یافته‌اند. یکی از فربه‌ترین چالش‌های بهره‌گیری از این طرح‌ها، تحلیل داده‌ها پس از حصول است. چالشی که بسیاری از پژوهشگران کلاسیک روانشناسی و نو پژوهشگران را نسبت به کارگیری این طرح‌ها بی‌انگیزه می‌کند. هدف از این مقاله معرفی اهمیت،شرایط و ضروریات نظری و کاربردی این طرح‌ها و توضیح چگونگی تحلیل دیداری و آماری داده‌های حاصل از این طرح‌ها درقالب مثال‌های عددی است.
تحلیل درون‌موقعیتی و بین موقعیتی هریک با چندین روش دیداری و آماری قابل محاسبه و تفسیرند. این تحلیل‌ها به وضوح و با روشن‌ترین روش در این مقاله توضیح داده شده‌اند و ملاک‌های لازم جهت تفسیر کاربردی هر شاخص نیز ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Visual and statistical analysis in Single-Case Experimental Designs (SCEDs): Best Practice

نویسنده [English]

  • Hojjatollah Farahani
چکیده [English]

Research in psychological sciences have been recently tied methodological rethinking and achievement. At this stand, Single-Case Experimental Designs (SCEDs) or N of 1 designs have been redeveloped. One of the biggest practical challenges of them is data analysis. This challenge may discourage classical and novice researchers in psychology from applying them. The Main purpose of this paper is to introduce the importance, theoretical terms and conditions of SCEDs and describe the visual and statistical analysis of data in numerical examples. Within and between condition analysis can be calculated and interpreted  using many statistical and visual methods. In this paper, these methods have been clearly described along with the interpretable criteria for all of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • single-case experimental designs(SCEDs)
  • visual analysis
  • statistical
  • n of 1
  • psychology
 1-Ledford, J., R., Gast, D., L. (2018).Single case research methodology (3rd Ed).New York, NY: Routledge.
2-Kazdin, A., E. (2010).Single-case research designs: methods for clinical and applied settings. New York, NY: Oxford University Press.
3-Wolfe, K., Slocom, T., A. (2015). A comparison of two approaches to training visual analysis of AB graphs. Journal of Applied Behavioral Analysis, 48(2):472–77. Doi:10.1002/jaba.212.
4-Kratochwill, T., R., Levin, J., R. (2014). Single-case intervention research: methodological and data-analysis advances. Washington, DC: American Psychological Association.
5-Kratochwill, T., R., Levin, J., R. (2014). Single-case intervention research: methodological and statistical advances. Washington, DC: American Psychological Association.
6-Romeiser-Logan, L., Slaughter, R., & Hickman, R. (2017, February22). Single-subject research designs in pediatric rehabilitation: A valuable step towards knowledge translation. Developmental Medicine & Child Neurology, http://dx.doi.org/10.1111/dmcn.13405.
7-Tate, R., L., Perdices, M., Rosenkoetter, U., McDonald, S., Togher, L., & Vohra, S. (2016). The Single-Case Reporting Guidelinein Behavioral Interventions (SCRIBE). Explanation and elaboration. Archives of Scientific Psychology, 4, 10-31.
8-Gast, D. (2010).Single Subject research Methodology in Behavioral Sciences.UK. Routledge.
9-Shadish, W., R., Hedges, L., V., Pustejovsky, J., E. (2014). Analysis and meta-analysis of single-case designs with a standardized mean difference statistic: A primer and applications. J School Psych.52:123–47. Doi:10.1016/j.jsp.2013.11.005.
10-Wolfe, K., Seaman, M., A., Drasgow, E., Sherlock, P. (2018). An evaluation of the agreement between the conservative dual-criterion method and expert visual analysis. Journal of Applied Behavior Analysis, 51(2):345–251, https://doi.org/ 10.1002/jaba.453.
11-Snyder, S., M., Ayres, K., Sartini, E., C., Knight, V., F., Mims, P., J. (2017). Single case design elements in text comprehension research for students with developmental disabilities. Education and Training in Autism and Developmental Disisorders, 2(4), 405–21.
12-Morano, S., Ruiz, S., Hwang, J., H., Wertalk, J., L., Moeller, J., Karal, M., A., Malloy, A. (2017). Meta-analysis of single-case treatment effects on self-injurious behavior for individuals with autism and intellectual disabilities. Autism Dev Lang Impairments,(2):1–26. Doi:10.1177/2396941516688399journals.sagepub.com/home/dli.
13-Ledford, J., R., Lane, J., D., Severini, K., E. (2017). Systematic use of visual analysis for assessing outcomes in single case design studies. Brain Impairment, 19(1):4–17. Doi:10.1017/BrImp.2017.16.
14-Wolfe, K., Seaman, M., A., Drasgow, E. (2016). Inter-rater agreement on the visual analysis of individual tiers and functional relations in multiple baseline designs, Behave Modification, 40(6):852–73.Doi: 10.1177/0145445516644699.
15-Shadish, W., R., Zelinsky, N., A., M., Vevea, J., L., Kratochwill, T., R. (2016). A survey of publication practices of single-case design researchers when treatments have small or large effects, Journal of Applied Behavioral Analysis, 49(3):656–73. Doi:10.1002/jaba.308.
16-Ninci, J., Vannest, K., J., Wilson, V., Zhang, N. (2015). Inter-rater agreement between visual analysts of single-case data: A meta-analysis. Behavior Modification. 2015; 39(4):510–41. Doi: 10.1177/0145445515581327.
17-Wendt, O. (2018). Appraisal of comparative single case experimental designs for instructional interventions with non-reversible target behaviors: Introducing the CSCEDARS (“Cedars”). Research in Developmental Disabilities, 80, 33–52. https://doi.org/ 10.1016/j.ridd.2018.04.028
18-Wendt, O., & Rindskopf, D. (2020). Exploring new directions in statistical analysis of single-case experimental designs, Evidence-Based Communication Assessment and Intervention, 14, Nos. 1–2, 1–5, https://doi.org/10.1080/17489539.2020.1741842
19-فراهانی، حجت اله، عابدی، احمد، آقامحمدی، سمیه، کاظمی، زینب. (1390). مبانی کاربردی طرح های مورد منفرد در پژوهشهای علوم رفتاری و پزشکی،تهران: روانشناسی و هنر.
20-Pourrezayian, H., Besharat, M., A., Kochekzadeh, L., &Farahani, H. (2020). Psycho-art-drama: development and testing a new integrated complementary method of psychiatric treatments for hospitalised children with cancer (a case study). 24(2), 183-192.