نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین صفات شخصیت مرزی و خودزنی‌های غیرخودکشی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

2 گروه روان‌شناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

چکیده

مقدمه: اگرچه رابطه بین صفات شخصیت مرزی و خودزنی‌های غیرخودکشی تأیید شده است، اما توجه اندکی به عوامل میانجی آن شده است. ازاین‌رو، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین صفات شخصیت مرزی و خودزنی‌های غیرخودکشی دانشجویان بود.
روش: این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور در سال 400-1399 بودند. دویست و دو نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی، نمونه پژوهش را تشکیل دادند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. با استفاده از مقیاس شخصیت مرزی، سیاهه خود آسیب‌رسانی آگاهانه و تعمدی و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان داده‌ها جمع‌آوری شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای اس‌پی‌اس‌اس و لیزرل و همچنین روش‌های همبستگی پیرسون و مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ناسازگار (خودسرزنشگری، نشخوار فکری، فاجعه‌نمایی، دیگرسرزنشگری) در رابطه بین صفات شخصیت مرزی و خودزنی‌های غیرخودکشی دانشجویان نقش میانجی دارند.
بحث و نتیجه‏گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر افراد دارای صفات شخصیت مرزی به‌واسطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ناسازگار خودزنی‌های غیرخودکشی را تجربه می‌کنند؛ ازاین‌رو مداخله‌های بالینی مرتبط با تنظیم هیجان می‌توانند نقش مهمی در پیشگیری از خودزنی‌های غیر خودکشی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Cognitive Emotion Regulation in the Relationship between Borderline Personality Traits and Non-suicidal Self-injury in Students

نویسندگان [English]

 • Saeeid Shahani 1
 • Ahmad Mansouri 2
1 M.A in Clinical Psychology, Department of Psychology, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran .
2 Department of Psychology, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Although the relationship between borderline personality traits and students' non-suicidal self-injury has been confirmed, little attention has been paid to its mediating factors. Therefore, the aim of this study was to investigate the mediating role of cognitive emotion regulation in the relationship between borderline personality traits and non-suicidal self-injury in students.
Method: This was a descriptive correlational study. The statistical population included 202 students of Azad Islamic University of Neyshabur, Iran. The participants were selected by convenience sampling method. Data were collected by borderline personality scale (STB), cognitive emotion regulation questionnaire (CERQ), and deliberate self-harm inventory (DSHI). Data were analyzed using SPSS software, LISREL software, Pearson correlation, and structural equation modeling.
Result: The findings showed that maladaptive cognitive emotion regulation strategies (self-blame, rumination, catastrophizing, other-blame) mediated the relationship between borderline personality traits and non-suicidal self-injury in students.
Discussion and conclusion: According to the results of the present study, people with borderline personality traits experience non-suicidal self-injury through maladaptive cognitive emotion regulation strategies. Therefore, clinical interventions related to emotion regulation can play an important role in preventing non-suicidal self-injury.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Borderline Personality
 • Cognitive Emotion Regulation
 • Non-suicidal Self-injury
 1. American Psychiatric Diagnostic and statistical manual of mental disorders, Fifth Edition, Text Revision. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2022.
 2. Hatzopoulos K, Boyes M, Hasking P. Relationships between dimensions of emotional experience, rumination, and nonsuicidal self-injury: An application of the emotional cascade model. J Clin Psychol. 78(4):692-709.
 3. Silva E, Machado BC, Moreira CS, Ramalho S, Gonçalves S. Romantic relationships and nonsuicidal self-injury among college students: The mediating role of emotion regulation. J Appl Dev Psychol. 2017;50:36-44.
 4. Nagy LM, Shanahan ML, Seaford SP. Nonsuicidal self-injury and rumination: A meta-analysis [published online ahead of print, 2022 May 31]. J Clin Psychol. 2022;10.1002/jclp.23394.
 5. Hasking P, Claes L. Transdiagnostic mechanisms involved in nonsuicidal self-injury, risky drinking and disordered eating: Impulsivity, emotion regulation and alexithymia. J Am Coll Health. 2020;68(6):603-609.
 6. Boduszek D, Debowska A, Ochen EA, et al. Prevalence and correlates of non-suicidal self-injury, suicidal ideation, and suicide attempt among children and adolescents: Findings from Uganda and Jamaica. J Affect Disord. 2021;283:172-178.
 7. Mansouri M, Tarimoradi A, Mansouri A, Zam F, Bolghan-Abadi M. Predicting of nonsuicidal self-injury in adolescents using stressful life events, maladaptive schema and spiritual coping. Journal of Neyshabur University of Medical Sciences; 2022;10(1):141-153. [In Persian].
 8. Hatkevich C, Mellick W, Reuter T, Temple JR, Sharp C. Dating violence victimization, nonsuicidal self-injury, and the moderating effect of borderline personality disorder features in adolescent inpatients. J Interpers Violence. 2020;35(15-16):3124-3147.
 9. Spitzen TL, Tull MT, Baer MM, Dixon-Gordon KL, Chapman AL, Gratz KL. Predicting engagement in nonsuicidal self-injury (NSSI) over the course of 12 months: the roles of borderline personality disorder pathology and emotional consequences of NSSI. J Affect Disord. 2020;277:631-639.
 10. Brickman LJ, Ammerman BA, Look AE, Berman ME, McCloskey MS. The relationship between non-suicidal self-injury and borderline personality disorder symptoms in a college sample. Borderline Personal Disord Emot Dysregul. 2014;1:14.
 11. Kaess M, Brunner R, Parzer P, et al. Association of adolescent dimensional borderline personality pathology with past and current nonsuicidal self-injury and lifetime suicidal behavior: A clinical multicenter study. Psychopathology. 2016;49(5):356-363.
 12. Daros AR, Williams GE. A Meta-analysis and systematic review of emotion-regulation strategies in borderline personality disorder. Harv Rev Psychiatry. 2019;27(4):217-232.
 13. Ghomoushi F, Sobhi A, Kiani Q, Ahmadi MS. The relationship of emotional child abuse, borderline personality, and self-harm behavior with the mediating role of object relation in female adolescents. Int J School Health. 2022;9(1):26-35.
 14. Garnefski N, Kraaij V. Specificity of relations between adolescents' cognitive emotion regulation strategies and symptoms of depression and anxiety. Cogn Emot. 2018;32(7):1401-1408.
 15. Perez J, Venta A, Garnaat S, Sharp C. The difficulties in Emotion Regulation Scale: Factor structure and association with nonsuicidal self-injury in adolescent inpatients. J Psychopathol Behav Assess. 2012;34(3):393-404.
 16. Lan Z, Pau K, Md Yusof H, Huang X. The effect of emotion regulation on non-suicidal self-injury among adolescents: The mediating roles of sleep, exercise, and social support. Psychol Res Behav Manag. 2022;15:1451-1463.
 17. Qian H, Shu C, Feng L, Xiang J, Guo Y, Wang G. Childhood maltreatment, stressful life events, cognitive emotion regulation strategies, and non-suicidal self-injury in adolescents and young adults with first-episode depressive disorder: Direct and indirect pathways. Front Psychiatry. 2022;13:838693.
 18. Daros AR, Guevara MA, Uliaszek AA, McMain SF, Ruocco AC. Cognitive emotion regulation strategies in borderline personality disorder: Diagnostic comparisons and associations with potentially harmful behaviors. Psychopathology. 2018;51(2):83-95.
 19. McLachlan J, Mehdikhani M, Larham B, Centifanti LCM. Borderline personality traits and emotion regulation strategies in adolescents: The role of implicit theories. Child Psychiatry Hum Dev. 2022;53(5):899-907.
 20. Lotfi M, Amini M, Fathi A, Karami A, Ghiasi S, Sadeghi S. Cognitive emotion regulation strategies in prisoners with borderline personality disorder. PCP. 2018;6(3):153-158.
 21. Meyers LS, Gamst GC, Guarino AJ. Applied multivariate research: Design and interpretation. LA: Sage; 2016.
 22. Rawlings D, Claridge G, Freeman JL. Principal components analysis of the Schizotypal Personality Scale (STA) and the Borderline Personality Scale (STB). Pers Indiv Differ. 2001; 31(3):409-419.
 23. Mohammadzadeh A, Goodarzi A, Taghavi R, Mollazadeh J. The study of factor structure, validity, reliability and standardization of borderline personality scale (STB) in Shiraz University Students. JFMH. 2006; 7(28):75-89. [In Persian]
 24. Garnefski N, Kraaij V. Cognitive emotion regulation questionnaire- development of a short 18-item version (CERQ-short). Pers Individ Differ. 2006; 41(6):1045-1053.
 25. Mansouri A, Khodayarifard M, Besharat MA, Gholamali-Lavasani M. Moderating and mediating role of spiritual coping and cognitive emotion regulation strategies in the relationship between transdiagnostic factors and symptoms of generalized anxiety disorder: Developing a conceptual model. J Res Behav Sci 2018;16(2):130-42. [In Persian].
 26. Gratz KL. Measurement of deliberate self-harm: Preliminary data on the Deliberate Self-Harm Inventory. J Psychopathol Behav Assess. 2001; 23(4):253-263.
 27. Ghaderi M, Ahi Q, Vaziri S, Mansoori A, Shahabizadeh F. The mediating role of self–criticism and distress tolerance in relationship between attachment styles and non-suicidal self-injury behaviors in adolescents. RBS. 2020;17(4):552-537. [In Persian].
 28. Ghaderi M, Ahi Q, Vaziri S, Mansouri A, Shahabizadeh F. The mediating role of emotion regulation and intolerance of uncertainty in the relationship between childhood maltreatment and nonsuicidal self-injury in adolescents. Int Arch Health Sci 2020;7:96-103.
 29. Peters EM, John A, Baetz M, Balbuena L. Examining the role of borderline personality traits in the relationship between major depression and nonsuicidal self-injury. Compr Psychiatry. 2018;86:96-101.
 30. Chapman AL, Gratz KL, Brown MZ. Solving the puzzle of deliberate self-harm: The experiential avoidance model. Behav Res Ther. 2006;44(3):371-394.
 31. Gratz KL, Spitzen TL, Tull MT. Expanding our understanding of the relationship between nonsuicidal self-injury and suicide attempts: The roles of emotion regulation self-efficacy and the acquired capability for suicide. J Clin Psychol. 2020;76(9):1653-1667.