مدل‌یابی افکار خودکشی بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با نقش میانجی تنظیم هیجانی در بزرگ‌سالان با سابقه ناملایمات کودکی (جسمی و جنسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی ، شهرکرد، ایران.

3 استادیار گروه علوم پایه پزشکی، گروه علوم پایه پزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

4 استادیار گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی ، شهرکرد، ایران.

چکیده

مقدمه: آسیب‌ها و تروماهای دوران کودکی می‌تواند تأثیر عمیقی بر ویژگی‌های روان‌شناختی افراد در طول زندگی بگذارند. پژوهش حاضر با هدف مدل‌یابی افکار خودکشی بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با نقش میانجی تنظیم هیجانی در بزرگ‌سالان با سابقه ناملایمات کودکی (جسمی و جنسی) انجام شد.
روش: این پژوهش از لحاظ روش از نوع مطالعات همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر را همه بزرگ‌سالان شهر تهران که سابقه ناملایمات جسمی و جنسی در دوران کودکی دارند تشکیل می‌دهند. نمونه شامل 300 نفر با سابقه ناملایمات کودکی بودند که با شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. به‌منظور سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه‌های ترومای دوران کودکی (CTQ)، پرسشنامه افکار خودکشی بک (BSSI)، پرسشنامه طرح‌واره‌های ناسازگار (YSQ-SF)، پرسشنامه تنظیم هیجان گراتز (DERS) استفاده شد.
نتایج: تحلیل داده‌های پژوهش نشان داد که مدل پیشنهادی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. شاخص‌های برازش مدل نیکویی برازش را نشان دادند (9/0<IFI، CFI، GFI، NFI)؛ بنابراین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که تنظیم هیجان در رابطه بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با افکار خودکشی در بزرگ‌سالان با سابقه ناملایمات کودکی نقش میانجی ایفا می‌کند (05/0< p).
بحث و نتیجه‌گیری: ازآنجاکه نقص در فرایند تنظیم هیجانی به‌عنوان عاملی مهم در حفظ و پدیدآیی اختلالات روانی است، دشواری در تنظیم هیجانات می‌تواند به عامل میانجی مهمی در رابطه بسیاری از متغیرهای مهم در آسیب‌شناسی اختلالات روانی مثل طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و علائم اختلالات روانی مثل افکار خودکشی نقش ایفا کند؛ بنابراین باید به نقش تنظیم هیجان در آسیب‌شناسی و درمان توجه ویژه‌ای کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Suicide Ideation Based on Initial Maladaptive Schemes with Mediating Role of Emotional Regulatory in Adults with a History of Childhood (Physical and Sexual)

نویسندگان [English]

 • Goli Ebrahimi 1
 • Ahmad Ghazanfari 2
 • Shahram Mashhadizadeh 3
 • Saeed Rahimi 4
1 Ph.D. Student of Psychology, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
3 Assistant Professor of Neurophysiology, Department of basic medicine sciences Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Childhood traumas can have a profound effect on the psychological characteristics of people throughout their lives. The present study was conducted to model suicidal ideation based on primary maladaptive schemas with the mediating role of emotional regulation in people with a history of childhood adversity (physical and sexual).
Methods: This research is a type of correlational study. The statistical population of the current study consists of all adults in Tehran who have a history of physical and sexual adversity in childhood. The sample included 300 people with a history of childhood adversities who were selected by purposeful sampling. To measure research variables were used childhood trauma questionnaires (CTQ), Beck Suicidal Thoughts Questionnaire (BSSI), the Inconsistent Schemas Questionnaire (YSQ-SF), and Gratz Emotion Regulation Questionnaire (DERS).
Results: Analysis of the research data showed that the proposed research model has a goodness of fit. The fit indices of the model showed goodness of fit (IFI, CFI, GFI, NFI<0.9). Therefore, the results of path analysis showed that emotion regulation plays a mediating role in the relationship between maladaptive schemas and suicidal ideation in adults with childhood trauma (p < 0.05).
Discussion and conclusion: Since the defect in the process of emotional regulation is an important factor in the maintenance and emergence of mental disorders, the difficulty in emotional regulation can be an important mediating factor in relation to many important variables in the pathology of mental disorders, such as maladaptive schemas and symptoms of mental disorders such as suicidal thoughts, therefore, special attention should be paid to the role of emotion regulation in pathology and treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Suicidal Ideation
 • Maladaptive Schemas
 • Emotional Regulation
 • Childhood Trauma
 1. 1-      McKay MT, Cannon M, Chambers D, Conroy RM, Coughlan H, Dodd P, et al. Childhood trauma and adult mental disorder: A systematic review and meta‐analysis of longitudinal cohort studies. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2021;143(3):189-205.

  2-      Brown M, Worrell C, Pariante CM. Inflammation and early life stress: An updated review of childhood trauma and inflammatory markers in adulthood. Pharmacology Biochemistry and Behavior. 2021;211:173291.

  3-      Ertek İE, İlhan MN, Dikmen AU, Gözükara M. Prevalence and Association of Childhood Traumas, Dissociative Experiences and Post Traumatic Stress Disorder. GMJ. 2022;33:134-9.

  4-      Back SN, Flechsenhar A, Bertsch K, Zettl M. Childhood traumatic experiences and dimensional models of personality disorder in DSM-5 and ICD-11: Opportunities and challenges. Current Psychiatry Reports. 2021;23(9):1-10.

  5-      Fuchshuber J, Unterrainer HF. Childhood trauma, personality, and substance use disorder: The development of a neuropsychoanalytic addiction model. Frontiers in Psychiatry. 2020;11:531.

  6-      Jaworska-Andryszewska P, Rybakowski JK. Childhood trauma in mood disorders: neurobiological mechanisms and implications for treatment. Pharmacological Reports. 2019;71(1):112-20.

  1. شریفی‌پور چوکامی ز, ابوالقاسمی ع, کافی م. پیش‌بینی خودجرحی بدون قصد خودکشی بر اساس در معرض قرارگرفتن، انتظارات پیامد و خودکارآمدی اجتنابی در دانشجویان دانشگاه گیلان. روان‌شناسی بالینی و شخصیت، 1401. 23 (5): 18-31

  8-      Alter S, Wilson C, Sun S, Harris RE, Wang Z, Vitale A, et al. The association of childhood trauma with sleep disturbances and risk of suicide in US veterans. Journal of psychiatric research. 2021;136:54-62.

  9-      Ihme H, Olié E, Courtet P, El-Hage W, Zendjidjian X, Mazzola-Pomietto P, et al. Childhood trauma increases vulnerability to attempt suicide in adulthood through avoidant attachment. Comprehensive psychiatry. 2022;117:152333.

  10-    Mozamzadeh T, Gholamrezai S, Rezaei F. The effect of schema therapy on severity of depression and suicidal thoughts in patients with resistant to depression. Armaghane danesh. 2018;23(2):253-66.

  11-    Peeters N, van Passel B, Krans J. The effectiveness of schema therapy for patients with anxiety disorders, OCD, or PTSD: A systematic review and research agenda. British Journal of Clinical Psychology. 2022;61(3):579-97.

  1. خوشینی ف, اکبری م, محمدخانی ش. رابطه ساختاری اختلال بدریخت‌انگاری بدن با طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و بی‌اعتبارسازی هیجانی ادراک‌شده: نقش میانجی فراشناخت، تصویر بدن و تحمل پریشانی. روان‌شناسی بالینی و شخصیت. 1401؛ 19 (2): 10-19.

  13-    Arntz A, Jacob GA, Lee CW, Brand-de Wilde OM, Fassbinder E, Harper RP, et al. Effectiveness of Predominantly Group Schema Therapy and Combined Individual and Group Schema Therapy for Borderline Personality Disorder: A Randomized Clinical Trial. JAMA psychiatry. 2022;79(4):287-99.

  14-    Ociskova M, Prasko J, Kantor K, Hodny F, Kasyanik P, Holubova M, et al. Schema Therapy for Patients with Bipolar Disorder: Theoretical Framework and Application. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2022;18:29.

  15-    Wibbelink CJ, Arntz A, Grasman RP, Sinnaeve R, Boog M, Bremer O, et al. Towards optimal treatment selection for borderline personality disorder patients (BOOTS): a study protocol for a multicenter randomized clinical trial comparing schema therapy and dialectical behavior therapy. BMC psychiatry. 2022;22(1):1-28.

  16-    Nicol A, Kavanagh PS, Murray K, Mak AS. Emotion regulation as a mediator between early maladaptive schemas and non-suicidal self-injury in youth. Journal of Behavioral and Cognitive Therapy. 2022;32(3):161-70.

  17-    Azadi S, Khosravani V, Naragon-Gainey K, Bastan FS, Mohammadzadeh A, Ghorbani F. Early maladaptive schemas are associated with increased suicidal risk among individuals with schizophrenia. International Journal of Cognitive Therapy. 2019;12(4):274-91.

  18-    Di Giunta L, Lunetti C, Gliozzo G, Rothenberg WA, Lansford JE, Eisenberg N, et al. Negative Parenting, Adolescents’ Emotion Regulation, Self-Efficacy in Emotion Regulation, and Psychological Adjustment. International journal of environmental research and public health. 2022;19(4):2251.

  19-    Colmenero-Navarrete L, García-Sancho E, Salguero JM. Relationship between emotion regulation and suicide ideation and attempt in adults and adolescents: a systematic review. Archives of suicide research. 2021:1-34.

  20-    Kaya-Demir D, Çırakoğlu OC. The role of sense of coherence and emotion regulation difficulties in the relationship between early maladaptive schemas and grief. Death studies. 2022;46(6):1372-80.

  21-    Westland JC. Lower bounds on sample size in structural equation modeling. Electronic commerce research and applications. 2010;9(6):476-87.

  1. ابراهیمی، دژکام، محمود، ثقه‌الاسلام. تروماهای دوران کودکی و اقدام به خودکشی در بزرگ‌سالی. مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران 1392؛ 19(4)، 75-82.
  2. علیزاده بیرجندی ز, جانبزرگی م, رسول‌زاده طباطبایی س, فتحی آشتیانی ع. بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی فرم فارسی مقیاس تمایل به خودکشی بر اساس نظریه بین‌فردی خودکشی در دانشجویان ایرانی. پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، 1400؛ 11 (1)، 1-14.
  3. آبادی م, آشتیانی ف. بررسی ویژگی‌‌های روان‌سنجی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی، مجبه پایش، 1400؛ 20 (2): 67-78.

  25-    Ahvan M, Yaghobi M. the effectiveness of group schema therapy on improving early maladaptive schemas and emotion regulation in borderline personality disorder individuals with suicidal and suicidal behaviors of adolescent girls between 14 and 18 years of mashhad. Journal of Psychology New Ideas. 2018;2(6):0-.

  26-    Hope NH, Wakefield MA, Northey L, Chapman AL. The association between locus of control, emotion regulation and borderline personality disorder features. Personality and mental health. 2018;12(3):241-51.

  27-    Khaleghi M, Leahy RL, Akbari E, Nasab NS, Bastami M. Emotional schemas contribute to suicide behavior and self-harm: toward finding suicidal emotional schemas (SESs). International Journal of Cognitive Therapy. 2021;14(3):485-96.

  28-    Emamirad R, Zanjani Z, Hosseinpoor S, Joekar S. Comparative of emotional schemas and different dimensions of difficulty in emotion regulation in students with self-harm behaviors with students without these behaviors. KAUMS Journal (FEYZ). 2021;25(4):1090-100.

  29-    Chukwuemeka NA, Obi-Nwosu H. The moderating role of emotion regulation on the relationship between depression and suicidal ideation among students. Practicum Psychologia. 2021;11(1).

  30-    Shafti M, Taylor PJ, Forrester A, Pratt D. The co-occurrence of self-harm and aggression: a cognitive-emotional model of dual-harm. Frontiers in psychology. 2021;12:586135.

  31-    Pilkington PD, Bishop A, Younan R. Adverse childhood experiences and early maladaptive schemas in adulthood: A systematic review and meta‐analysis. Clinical Psychology & Psychotherapy. 2021;28(3):569-84.

  32-    Khosravani V, Mohammadzadeh A, Bastan FS, Amirinezhad A, Amini M. Early maladaptive schemas and suicidal risk in inpatients with bipolar disorder. Psychiatry research. 2019;271:351-9.