پیش‌بینی کیفیت زندگی پرستاران بر اساس اضطراب کرونا و انعطاف‌پذیری شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران .

2 استاد گروه روان‌شناسی عمومی و بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه روان‏شناسی عمومی و بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: بررسی پژوهش‌های انجام‌شده حاکی از آن است که با شیوع بیماری کرونا، پرستاران به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین گروه‌های مقابله با بیماری، با افزایش مسائل روان‌شناختی و کاهش کیفیت زندگی روبه‌رو هستند؛ ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی کیفیت زندگی پرستاران بر اساس اضطراب کرونا و انعطاف‌پذیری شناختی انجام شد.
روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام پرستاران استان کرمانشاه در سال 1400 بود که تعداد 360 نفر از آنها به روش نمونه‌گیریِ دردسترس وارد پژوهش شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل مقیاس‌های کیفیت زندگی وار و شریون (SF-36)، اضطراب کرونا علی‌پور و همکاران (CDAS) و انعطاف‌پذیری شناختی دنیس و وندورال (CFI) بود.
نتایج: نتایج این پژوهش نشان داد که کیفیت زندگی پرستاران با متغیرهای اضطراب کرونا و خرده‌مقیاس‌های آن رابطه منفی معنادار (001/0 ˂P) و با انعطاف‌پذیری شناختی و خرده‌مقیاس‌های آن رابطه مثبت معنادار (001/0 ˂P) دارد. همچنین تحلیل نتایج رگرسیونی نشان داد که متغیرهای اضطراب کرونا و انعطاف‌پذیری شناختی با هم می‌توانند 8/20 درصد از تغییرات متغیر کیفیت زندگی را تبیین کنند.
بحث و نتیجه‏ گیری: با توجه به اینکه مبحث کیفیت زندگی در پرستاران، موضوع حائز اهمیتی هم برای خود آنها و هم سلامت جامعه است و نتایج تحقیق هم نشان داد که درصد قابل قبولی از این متغیر را می‌توان بر اساس اضطراب کرونا و انعطاف‌پذیری شناختی تبیین کرد؛ ازاین‌رو می‌توان با برگزاری برنامه‌هایی در زمینه مدیریت اضطراب، آشنایی با انعطاف‌پذیری شناختی و ارتقای آن توسط روان‌شناس به‌صورت آنلاین یا حضوری، به ارتقای کیفیت زندگی پرستاران کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Nurses' Quality of Life Based on Coronavirus-Induced Anxiety and Cognitive Flexibility

نویسندگان [English]

 • Mahin Veismoradi 1
 • Ahmad Borjali 2
 • Zohreh Rafezi 3
1 M.A. in Clinical Psychology. Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Professor of Clinical Psychology, Department of Clinical and General Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Clinical and general Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: A study of the conducted research shows that with the spread of corona disease, nurses, as one of the main groups dealing with the disease, are facing an increase in psychological issues and a decrease in the quality of life, therefore, the current research aims to predict the quality of nurses' life based on chronic anxiety and cognitive flexibility.
Method: The design of the present study was descriptive-correlational. The study population included all nurses employed in hospitals in the province of Kermanshah in 1400, 360 of whom answered the survey questions by available sampling method and online. Quality of Life Questionnaire (SF-36), coronavirus-induced anxiety Alipour et al. (CDAS), and Dennis and Vanderwall cognitive flexibility inventory (CFI) questionnaires were used for research and data collection.
Result: The results of this study indicated that the quality of life of nurses has a significant negative relationship with the coronavirus-induced anxiety variables and its subscales ( ) and a significant positive relation to cognitive flexibility and its sub-scales ( ). Furthermore, the analysis of the regression results demonstrated that the coronavirus-induced anxiety and cognitive flexibility variables can collectively account for 20.8% of changes in the quality of life variable.
Discussion and conclusion: Considering that the matter of the quality of life of nurses is important for both themselves and the health of society, and The results of this study demonstrated that an acceptable percent of this variable can be explained by coronavirus-induced anxiety and cognitive flexibility, Programs in the field of anxiety management, familiarity with cognitive flexibility and its promotion by a psychologist can be implemented online or in person.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anxiety
 • Corona Virus
 • Cognitive flexibility
 • Nurse
 • Quality of life
 1. علیزاده بیرجندی زهرا، غنچه‌ای محدثه، حکم‌آبادی فاطمه، موسویان سیده زهرا. بررسی رابطه بین اضطراب ناشی از کرونا و پیامدهای آن بر سلامت روان کارکنان. سنجش و پژوهش در مشاوره و روان‌شناسی کاربردی. ۱۳۹۹; ۲ (۴) :۳۲-۲۱.
 2. Keener TA, Hall K, Wang K, Hulsey T, Piamjariyakul U. Relationship of quality of life, resilience, and associated factors among nursing faculty during COVID-19. Nurse Educ. 2021;46(1):17-22.
 3. حسین‌نیا، نرگس و حاتمی حمیدرضا. پیش‌بینی کیفیت زندگی بر مبنای بهزیستی روان‌شناختی و تاب‌آوری در بازنشستگان. فصلنامه دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 1398؛ 20(1):91-81.
 4. YalçınözBaysal H. ,Yıldız M. Determining Of Health Literacy Level In Elderly: An Example Of Eastern Turkey. Middle Black Sea Journal Of Health Science. 2021; 7(1): 7-14.
 5. Abbasi M, Farhang Dehghan S, Fallah Madvari R. Interactive effect of background variables and workload parameters on the quality of life among nurses working in highly complex hospital units: A cross-sectional study. J Clin Diagn Res. 2019;13(1):15-25.
 6. . Yang X, Zhang Y, Li S, Chen X. Risk factors for anxiety of otolaryngology healthcare workers in Hubei province fighting coronavirus disease 2019 (COVID-19). Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2021;56(1):39-45.
 7. Allen J, Mellor D. Work context, personal control, and burnout amongst nurses. Western West J Nurs Res. 2002;24(8):905-17.
 8. Suryavanshi N, Kadam A, Dhumal G, Nimkar S, Mave V, Gupta A, et al. Mental health and quality of life among healthcare professionals during the COVID‐19 pandemic in India. Brain Behav. 2020;10(11):e01837.
 9. Dehkordi AH, Gholamzad S, Myrfendereski S, Dehkordi AH. The Effect of Covid-19 on Anxiety, Quality of Work Life and Fatigue of Health Care Providers in Health Care Centers; 2020.
 10. Song Y, Xu W, ChatooahNd, Chen J, Huang Y, Chen P, Lan Y, Li C, Ying Q, Ma L, Zhou J. Comparison Of Low Dose Versus Ultra-Low Dose Hormone Therapy In Menopausal Symptoms And Quality Of Life In Perimenopause Women. GynecolEndocrinol. 2020 Mar;36(3):252-256.
 11. Ghanbarpoor,Elham. The Relationship Between Disease Caused By Students' Quality Of Life..Journal Of Psychological Studies And Educational Sciences,2019;4(6).
 12. امانی رزیتا. نقش کارکرد خانواده در اضطراب و افسردگی نوجوانان. روان‌شناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار). 1394، 13(2 (پیاپی 25)):77-84. .
 13. سبحانی، سیوان، محمدی زیدی، عیسی، تابان‌فر، سارا و شریف‌حسینی، محمد. ارتباط اضطراب با کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بخش مراقبت از بیماران مبتلا به کووید-19. مهندسی بهداشت حرفه‌ای. 1401، 9 (1): 45-27.
 14. نائینیان محمدرضا، باباپور جلیل، گروسی فرشی تقی، شعیری محمدرضا، رستمی رضا. مقایسه تأثیر آموزش نوروفیدبک و دارودرمانی بر کاهش نشانه‌های اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. روان‌شناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار)، 1391؛ 19 (7): 13-1.
 15. Vafaei H, Roozmeh S, Hessami K, Kasraeian M, Asadi N, Faraji A, et al. Obstetrics Healthcare Providers’ Mental Health and Quality of Life During COVID-19 Pandemic: Multicenter Study from Eight Cities in Iran. Psychol Res Behav Manag. 2020;13:563-571.
 16. Bajema Kl, Oster Am, Mcgovern Ol, Lindstrom S, Stenger Mr, Anderson Tc, Isenhour C, Clarke Kr, Evans Me, Chu Vt, Biggs Hm, Kirking Hl, Gerber Si, Hall Aj, Fry Am, Oliver Se; 2019-Ncov Persons Under Investigation Team; 2019-Cov Persons Under Investigation Team. Persons Evaluated For 2019 Novel Coronavirus - United States, January 2020 14;69(6):166-170
 17. Labrague LJ, De los Santos JAA. COVID‐19 anxiety among front‐line nurses: Predictive role of organisational support, personal resilience and social support. J Nurs Manag. 2020;28(7):1653-61.
 18. Dong Xy, Wang L, Tao Yx, Suo Xl, Li Yc, Liu F, Zhao Y, Zhang Q. Psychometric Properties Of The Anxiety Inventory For Respiratory Disease In Patients With Copd In China. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2016 Dec 20;12:49-58 Doi: 2147/Copd.S117626

19.  Abdelghani M, El-Gohary Hm, Fouad E, Hassan Ms. Addressing The Relationship Between Perceived Fear Of Covid-19 Virus Infection And Emergence Of Burnout Symptoms In A Sample Of Egyptian Physicians During Covid-19 Pandemic: A Cross-Sectional Study. Middle East Curr Psychiatry. 2020;27(1):70 Https://Doi.Org/10.1186/S43045-020-00079-0

 1. علی‌زاده فرد, سوسن, صفاری‌نیا, مجید. پیش‌بینی سلامت روان بر اساس اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کرونا. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، 1399؛ 9 (36): 141-129.

21.  Park, Denise C., And Chih-Mao Huang. “Culture Wires The Brain: A Cognitive Neuroscience Perspective.” Perspectives On Psychological Science, Vol. 5, No. 4, July 2010, Pp. 391–400, Doi:10.1177/1745691610374591.22.    دهقانی فهیمه، بهاری زهرا. نقش میانجی انعطاف‌پذیری شناختی در رابطه بین استرس شغلی و بهزیستی روان‌شناختی پرستاران. نشریه پرستاری ایران ۱۴۰۰؛ ۳۴ (۱۳۳): ۲۷-۱۶.

 1. Su, Y.-F., Chung, S.-H., & Su, S.-W.The Impact Of Cognitive Flexibility On Resistance To Organizational Change. Social Behavior And Personality: An International Journal,(2012) 40(5), 735- Https://Doi.Org/10.2224/Sbp.2012.40.5.735
 2. Al-Zoubi Em. Quality Of Life And Its Relationship With Cognitive Flexibility Among Higher Education Students. Jesr [Internet]. 2020jul.10 [Cited 2022apr.11];10(4):156. Available From: Https://Www.Richtmann.Org/Journal/Index.Php/Jesr/Article/View/12170
 3. Muyan-Yılık, M., & Demir, A. (2020). A Pathway Towards Subjective Well-Being For Turkish University Students: The Roles Of Dispositional Hope, Cognitive Flexibility, And Coping Strategies.Journal Of Happiness Studies, 21(6), 1945-1963. Https://Link.Springer.Com/Article/10.1007%2fs10902-019-00162-2
 4. عامریان، وصال و جعفری، داود. پیش‌بینی کیفیت زندگی دانشجویی بر اساس انعطاف‌پذیری شناختی و انگیزش درونی، نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران. 1400
 5. Kruczek A, Basińska Ma, Janicka M. Cognitive Flexibility And Flexibility In Coping In Nurses - The Moderating Role Of Age, Seniority And The Sense Of Stress. Int J Occup Med Environ Health. 2020 Jun 16;33(4):507-521. Doi: 13075/Ijomeh.1896.01567
 6. Masuda, Akihiko, And Erin C. Tully. “The Role Of Mindfulness And Psychological Flexibility In Somatization, Depression, Anxiety, And General Psychological Distress In A Nonclinical College Sample.” Journal Of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, Jan. 2012, Pp. 66–71. Doi:1177/2156587211423400.
 7. منتظری، علی ، گشتاسبی، آزیتا، وحدانی نیا ، مریم السادات . ترجمه، تعیین پایایی و روایی گونه فارسی ابزار استاندارد 36-SF. پایش. 1384; 5 (1)
 8. علی‌پور، احمد، قدمی، ابوالفضل، علی‌پور، زهرا، عبداله‌زاده، حسن. اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) در نمونه ایرانی. روان‌شناسی سلامت: 1398؛ 8 (4(پیاپی32)): 175-163
 9. زارع، حسین، عبدالله‌زاده، حسن و برادران، مجید. مقیاس‌های اندازه‌گیری در روان‌شناسی شناختی. تهران: آییژ.
 10. Özçevik Subaşi D, Akça Sümengen A, Ekim A, Ocakçı Af, Beşer A. The Relation Between Quality Of Life And Future Expectations For Refugee Adolescents. J Child Adolesc Psychiatr Nurs. 2021 Aug;34(3):206-211. Https://Doi.Org/10.1111/Jcap.12314