تفاوت خودشناسی انسجامی، شفقت خود و تنظیم هیجان افراد مبتلا به کووید-19 بر اساس سطوح وضوح خودپنداره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی سلامت، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روان‌پزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: سازگاری بیماران با چالش‌ها و تنش‌های کووید-19 با بهره‌گیری از خودشناسی انسجامی، شفقت خود و تنظیم هیجان می­تواند در ارتباط با سطح وضوح خودپنداره آنان باشد؛ بنابراین، خودشناسی انسجامی، شفقت خود و تنظیم هیجان بیماران بر اساس سطوح وضوح خودپنداره مقایسه شد.
روش: پژوهش حاضر، دارای طرح تک‌عاملی بود. جامعه پژوهش بیماران مبتلا به کووید-19 بودند، و نمونه شامل 162 شرکت‌کننده بود. بر اساس سطوح وضوح خودپنداره (پایین، متوسط و بالا)، سه گروه که هر یک شامل 35 نفر بود تعریف شد. داده‌ها با مقیاس وضوح خودپنداره، مقیاس خودشناسی انسجامی، پرسشنامه تنظیم هیجان و مقیاس شفقت خود، گردآوری شد و با آزمون مانوا و آزمون تعقیبی بنفرونی تحلیل شد.
نتایج: طبق نتایج، میانگین خودشناسی انسجامی و شفقت خود در گروه وضوح خودپنداره بالا از دو گروه دیگر، و در گروه متوسط از گروه پایین به‌طور معناداری بیشتر بود. از نظر ارزیابی مجدد بین گروه‌ها تفاوت معناداری دیده نشد. میانگین فرونشانی در گروه وضوح خودپنداره پایین بیشتر از گروه وضوح خودپنداره بالا بود.
 
بحث و نتیجه ‏گیری: این یافته‌ها دلالت بر این دارد که سطوح بالاتر وضوح خودپنداره می‌تواند به ارتقای خودشناسی انسجامی و شفقت خود، و کاهش فرونشانی در بیماران مبتلا به کووید-19 کمک کند که این نیز تسهیل‌کننده سازگاری با بیماری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Difference Between Integrative Self-Knowledge, Self-Compassion, and Emotion Regulation in Individuals with Covid-19 Based on the Levels of Self-Concept Clarity

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Dehghan 1
 • Fatemeh Ebadikhah 2
1 Department of Health Psychology, School of Behavioral Sciences and Mental Health (Tehran Institute of Psychiatry), Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 M. A. Student in General Psychology, Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Adjustment of patients with the challenges and tensions of Covid-19 using integrative self-knowledge, self-compassion, and emotion regulation can be associated with the level of Self-concept clarity. Therefore, the integrative self-knowledge, self-compassion, and emotion regulation of patients were compared based on the levels of Self-concept Clarity.
Method: The present study had a Single-factor design. The population of the study was patients with Covid-19 and a sample included 162 participants. Based on the levels of self-concept clarity (low, middle, and high), three groups were defined, each consisting of 35 people. Data were collected using the self-concept clarity, integrative self-knowledge scale, emotion regulation questionnaire, and self-compassion scale. Data were analyzed using the MANOVA test and Bonferroni’s post hoc test.
Result: According to the results, the mean integrative self-knowledge and self-compassion in the high Self-concept clarity group were significantly more than the other two groups, and in the middle group more than the low group. There was no significant difference between the groups in terms of reappraisal. The mean of suppression in the high self-concept clarity group was higher than the low self-concept clarity group.
Discussion and conclusion: These findings imply that the higher levels of Self-concept Clarity can help to promote integrative self-knowledge and self-compassion and reduce suppression in the patients with Covid-19 that facilitates adjustment with the disease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Covid-19
 • Emotion regulation
 • Integrative self-knowledge
 • Self-Compassion
 • Self-Concept Clarity
 1. Zhu, H., L. Wei, and P. Niu, The novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. Global Health Research and Policy, 2020. 5(1).
 2. Kong, X., et al., Effect of Psychological–Behavioral Intervention on the Depression and Anxiety of COVID-19 Patients. Frontiers in Psychiatry, 2020. 11(1241).
 3. شهیاد، شیما؛ و محمدی، محمدتقی. آثار روان‌شناختی گسترش بیماری کووید-19 بر وضیعت سلامت روان افراد جامعه: مطالعه مروری. مجله طب نظامی، 1399؛ 22 (2): 184-192.
 4. Mazza, M.G., et al., Anxiety and depression in COVID-19 survivors: Role of inflammatory and clinical predictors. Brain Behav Immun, 2020. 89: p. 594-600.
 5. آسایش، محمدحسن؛ و خدایاری‌فرد، محمد. راهبردهای روان‌شناختی و فنون مقابله با استرس و اضطراب در مواجهه با کروناویروس (کووید-19). نشریه رویش روان‌شناسی. 1399؛ 9 (8):1-18.
 6. Ritchie, T., et al., Self-concept Clarity Mediates the Relation between Stress and Subjective Well-being. Self and Identity, 2011. 10: p. 493-508.
 7. علی‌پور، محمود؛ فراهانی، محمدنقی؛ و سعادت‌طلب، آیت. بازبینی رویه‌های استخدامی و آموزشی با توجه به رابطه بین هویت سازمانی و وضوح خود-پنداره کارکنان (مورد مطالعه: مجتمع مس سرچشمه رفسنجان). فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. 1401؛ 14 (3): 161-186.
 8. Epstein, S., The self-concept revisited: Or a theory of a theory. American Psychologist, 1973. 28: p. 404-416.
 9. Ferreira, I.M.F., et al., From Self-Knowledge to Self-Concept: Review on Constructs and Instruments for Children and Adolescents. Psicologia em Estudo, 2022. 27.
 10. Merdin-Uygur, E., et al., How does self-concept clarity influence happiness in social settings? The role of strangers versus friends. Self and Identity, 2019. 18(4): p. 443-467.
 11. نیکدل، فریبرز؛ کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی‌الله؛ عرب‌زاده، مهدی؛ و کاووسیان، جواد. رابطه خودپنداره تحصیلی، هیجان‌های تحصیلی مثبت و منفی با یادگیری خودگردان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 1391؛ 6 (1): 103.
 12. Ghorbani, N., C.J. Cunningham, and P.J. Watson, Comparative analysis of integrative self-knowledge, mindfulness, and private self-consciousness in predicting responses to stress in Iran. Int J Psychol, 2010. 45(2): p. 147-54.
 13. صالح میرحسنی، وحیده؛ قربانی، نیما؛ علی‌پور، احمد؛ و فرزاد، ولی‌الله. نقش واسطه‌ای فرایندهای خودشناسی و خودمهارگری در رابطه استرس ادراک‌شده و عینی با اضطراب، افسردگی، و علائم جسمانی آتش‌نشان‌ها. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 1395؛ 10(3): 1-15.

14.Wang, Q., Culture and the Development of Self-Knowledge. Current Directions in Psychological Science - CURR DIRECTIONS PSYCHOL SCI, 2006. 15: p. 182-187.

 1. روبن‌زاده، شرمین؛ رسول‌زاده طباطبایی، سید کاظم؛ قربانی، نیما؛ و عابدین علیرضا. اثربخشی بسته روان‌پویشی شکل‌گیری هویت موفق نوجوان ایران بر فرایند خودشناسی انسجامی و مؤلفه‌های روابط موضوعی در نوجوانان ایرانی. روان‌شناسی بالینی و شخصیت. 1398؛ 17 (2): 1-10.
 2. بشارت، محمدعلی؛ بزازیان، سعیده؛ قربانی، نیما؛ و اصغری، مهساسادات. پیش‌بینی خودشناسی انسجامی فرزندان بر اساس ویژگی‌های فرزندپروری والدین. 1393؛ 10 (1): 65-78.
 3. Ghorbani, N. and P. Watson, Two facets of self-knowledge, the five-factor model, and promotions among Iranian managers. Social Behavior and Personality: an international journal, 2004. 32: p. 769-776.
 4. طاهباز حسین‌زاده، سحر؛ قربانی، نیما؛ و نبوی، سید مسعود. مقایسه گرایش شخصیتی خودتخریبی و خودشناسی انسجامی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز و افراد سالم. نشریه روان‌شناسی معاصر، 1391؛ 6 (2): 35.
 5. Ritchie, T.D., C. Sedikides, and J.J. Skowronski, Emotions experienced at event recall and the self: Implications for the regulation of self-esteem, self-continuity and meaningfulness. Memory, 2016. 24(5): p. 577-91.
 6. کیان‌راد، نیلوفر؛ نشاط‌دوست، حمیدطاهر؛ و سرافراز، مهدی‌رضا. نقش فرایندهای خودنظم‌دهی در ارتباط بین استرس ادراک‌شده و اثرات مخرب استرس؛ در مادرانِ کودکان مبتلا به سرطان. پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 1398؛ 13 (3): 15-30.
 7. Behjati, Z., et al., Integrative self-knowledge and mental health. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2011. 30: p. 705-708.
 8. Sarafraz, M.R., S. Hemmati, and H. Asadi-Lari, The Relationship between Perfectionism and Obsessive Compulsive Disorder (OCD): Self-Regulation Processes as Moderator. International Journal of School Health, 2020. 7(2): p. 30-36.
 9. محمودی، شیوا. نقش تعدیل‌گر تنظیم هیجان در رابطه کارکرد خانواده و نشانه‌های اختلالات خوردن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی. 1398.
 10. رهبر کرباسدهی، ابراهیم؛ ابوالقاسمی، عباس؛ حسین‌خانزاده، عباسعلی؛ و رهبر کرباسدهی فاطمه. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و اضطراب وجودی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. روان‌شناسی بالینی و شخصیت. 1399؛ 18 (2):1-9.
 11. Gross, J.J., Emotion regulation: conceptual and empirical foundations. 2014.
 12. Aldao, A., The future of emotion regulation research: Capturing context. Perspectives on Psychological Science, 2013. 8(2): p. 155-172.
 13. عربی، الهام؛ و باقری، معصومه. نقش میانجی‌گری راهبردهای تنظیم هیجان بین شدت درد و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به اختلال درد مزمن. فصلنامه روان‌شناسی سلامت، 1396؛ 6 (22): 72-87.
 14. Parise, M., et al., Self-concept clarity and psychological adjustment in adolescence: The mediating role of emotion regulation. Personality and Individual Differences, 2019. 138: p. 363-365.
 15. Troy, A.S., et al., Seeing the silver lining: cognitive reappraisal ability moderates the relationship between stress and depressive symptoms. Emotion, 2010. 10(6): p. 783.
 16. بهرامی، بتول؛ بهرامی، عبدالله؛ مشهدی، علی؛ و کارشکی، حسین. نقش راهکارهای کنترل شناختی هیجان در کیفیت زندگی بیماران سرطانی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 1394؛ 58 (2): 96-105.
 17. نیک‌دانش، میثم؛ دوازده‌امامی، محمدحسن؛ قیداری، محمداسماعیل؛ بختیاری، مریم؛ و محمدی، ابوالفضل. تنظیم هیجانی، ذهن‌آگاهی و اضطراب وجودی در افراد مبتلا به بیماری‌های کرونری قلب: یک مطالعه تطبیقی. مجله مطالعات علوم پزشکی، 1396؛ 28 (6): 384-393.
 18. رامش، سمیه؛ ساکنی زهرا؛ و قاضیان، مونا. رابطه رفتارهای خودمراقبتی با شدت بیماری دیابت نوع دو: نقش تعدیل‌کننده راهبردهای تنظیم شناختی هیجان. نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز. 1399؛ 9(3):277-86.
 19. Neff, K.D. and D.J. Faso, Self-compassion and well-being in parents of children with autism. Mindfulness, 2015. 6(4): p. 938-947.
 20. فروغی، علی‌اکبر؛ خانجانی، سجاد؛ رفیعی، سحر؛ و طاهری، امیرعباس. شفقت به خود: مفهوم‌بندی، تحقیقات و مداخلات (مروری کوتاه). مجله روانشناسی و روان‌پزشکی شناخت. 1398؛ 6 (6): 77- 87.
 21. Krol, S.A. and J.A. Bartz, The self and empathy: Lacking a clear and stable sense of self undermines empathy and helping behavior. Emotion, 2021.
 22. Sirois, F.M., D.S. Molnar, and J.K. Hirsch, Self-compassion, stress, and coping in the context of chronic illness. Self and Identity, 2015. 14(3): p. 334-347.
 23. Sirois, F.M. and J.K. Hirsch, Self-compassion and adherence in five medical samples: The role of stress. Mindfulness, 2019. 10(1): p. 46.
 24. رستمی، مهدی؛ قزلسفلو، مهدی؛ محمدلو، هادی؛ و قربانیان، الهام. پیش‌بینی سلامت روان بر مبنای شفقت خود، هویت و خودشناسی دانشجویان. فصلنامه تعالی مشاوره و روان‌درمانی. 1394؛ 4 (15):30-44.
 25. Campbell, J.D., et al., Self-concept clarity: Measurement, personality correlates, and cultural boundaries. Journal of personality and social psychology, 1996. 70(1): p. 141.
 26. رضیان، شیما؛ فتحی آشتیانی، علی؛ حسن‌آبادی، حمیدرضا؛ و اشرفی، عماد. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس وضوح تصور از خود. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 1398؛ 13 (3): 78-90.
 27. Ghorbani, N., P. Watson, and M.B. Hargis, Integrative Self-Knowledge Scale: Correlations and incremental validity of a cross-cultural measure developed in Iran and the United States. The Journal of Psychology, 2008. 142(4): p. 395-412.
 28. Gross, J.J. and O.P. John, Individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect, relationships, and well-being. Journal of personality and social psychology, 2003. 85(2): p. 348.
 29. تاشک، آناهیتا. بررسی مدل خودتنظیم‌گری سازگاری با درد در بیماران سرطانی: نقش برون‌گرایی، نوروزگرایی، راهبردهای تنظیم هیجان و مقابله. رساله دکترای تخصصی روان‌شناسی. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران. 1390.
 30. Raes, F., et al., Construction and factorial validation of a short form of the self‐compassion scale. Clinical psychology & psychotherapy, 2011. 18(3): p. 250-255.
 31. شهبازی، مسعود؛ رجبی، غلامرضا؛ مقامی، ابراهیم؛ و جلوداری، آرش. ساختار عامل تأییدی نسخه فارسی مقیاس درجه‌بندی تجدیدنظر شده شفقت-خود در گروهی از زندانیان. فصلنامه روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 1394؛ 6 (19): 31-46.
 32. Showers, C. and V. Zeigler-Hill, Pathways among self-knowledge and self-esteem: Are they direct or indirect. Self-esteem issues and answers: A sourcebook of current perspectives, 2006: p. 216-223.