اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رسول روشن چسلی

روانشناسی استاد روانشناسی دانشگاه شاهد،تهران،ایران.

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=150
rasolroshanyahoo.com
0000-0002-0721-8235

سردبیر

دکتر رسول روشن چسلی

روانشناسی استاد روانشناسی دانشگاه شاهد،تهران،ایران.

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=150
rasolroshanyahoo.com
0000-0002-0721-8235

مدیر اجرایی

لیلا هاشمی

علوم تربیتی کارشناس اداره انتشارات، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

cpapshahed.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدعلی اصغری مقدم

روانشناسی بالینی استاد روانشناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=136
asghari7agmail.com

دکتر غلامعلی افروز

روانشناسی استاد روانشناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

profile.ut.ac.ir/~afrooz
afroozut.ac.ir
0000-0003-2386-3223

دکتر علی دلاور

روش‌های تحقیق و آمار استاد روش‌های تحقیق و آمار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

simap.atu.ac.ir/cv/9692962/
delavaraliyahoo.com

دکتر رسول روشن چسلی

روانشناسی استاد روانشناسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=150
rasolroshanyahoo.com
0000-0002-0721-8235

دکتر فیروزه سپهریان آذر

روانشناسی استاد روانشناسی دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایران.

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=32&Ln=fa
f_sepehrianyahoo.com

دکتر فرامرز سهرابی اسمرود

روانشناسی بالینی استاد روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

simap.atu.ac.ir/cv/9693128/
asmar567yahoo.com
0000-0001-6505-6812

دکتر محمدرضا شعیری

روانشناسی دانشیار روانشناسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=156
shairigmgmail.com
0000-0003-1437-2991

دکتر حسین شکرکن

روانشناسی استاد روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

www.iranpa.org/News/dr-hossein-shokrkon-12
shokrkon_hyahoo.com
0000-0003-1775-3992

دکتر مهناز علی‌اکبری دهکردی

روانشناسی استاد روانشناسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب، تهران، ایران.

academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mahnaz.aliakbaridehkordi
aliakbaridehkordigmail.com
0000-0002-8918-3346

دکتر ابوالقاسم عیسی‌مراد رودبنه

روانشناسی دانشیار روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

simap.atu.ac.ir/cv/6165847/
a_isamorad_syahoo.com
0000-0002-7928-5007

دکتر علی فتحی آشتیانی

روانشناسی استاد روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران.

www.shmoton.ir/my_doc/ihcs/article/cv/Fathi-%20CV-93-3.pdf
fathi-ashtianiusc.ac.ir
0000-0001-6439-0560

دکتر ابوالقاسم یعقوبی

دکتری روانشناسی تربیتی استاد دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

yaghobi41yahoo.com
0000-0002-1949-6814