کلیدواژه‌ها = ویروس کرونا
اثربخشی درمان معنوی خداسو و درمان‌های غیر معنوی در مدیریت استرس ناشی از بحران شیوع کرونا و طراحی مقدماتی الگوی معنوی مداخله روانشناختی در بحران کرونا

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 201-214

10.22070/cpap.2020.2932

مسعود جان بزرگی؛ ناهید نوری؛ مهدیه حیدری‌زاد؛ عرفانه جان بزرگی؛ امین جان بزرگی؛ مژگان نظری