بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی «پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو» (NEO-FFI)

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف اساسی پژوهش حاضر، وارسی جنبه‌های روان‌سنجی «پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو» (NEO-FFI) است. بدین‌خاطر پس از انجام مراحل مقدماتی و رفع مشکلات احتمالی، وارسی این مقیاس در دو مطالعه انجام پذیرفت: در مطالعه اول، برای محاسبه پایایی با استفاده از روش ثبات درونی، 604 دانشجوی دوره کار‌شناسی دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر و شاهد (334 دختر و 270 پسر) با میانگین سنی 8/21 (49/2sd=)، به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و NEO-FFI را تکمیل کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که تنها عوامل روان‌ آزرده‌گرایی و مسئولیت‌پذیری در تمام آزمودنی‌ها، ثبات درونی قابل قبولی دارند (یعنی بزرگ‌تر از 70/0) که البته آلفای کرونباخ عوامل برون‌گرایی و توافقی بودن نیز، از سطح توصیه شده برای مقایسه‌های گروهی بالاتر است (یعنی بزرگ‌تر از 50/0). بنابراین تنها عامل پذیرا بودن، فاقد ثبات درونی قابل قبول است. در مطالعه دوم، به‌منظور بررسی اعتبار سازه NEO-FFI، همبستگی گشتاوری پیرسون بین 5 عامل NEO-FFI و 9 بعد «سیاهه نشانگان تجدید نظر شده90 ماده‌ای» (SCL-90-R) محاسبه شد. نتایج این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که عامل روان‌ آزرده‌گرایی با تمام ابعاد SCL-90-R، عامل مسئولیت‌پذیری نیز با تمام ابعاد SCL-90-R به غیراز بعد افکار پارانویید (بدون در نظر گرفتن تصحیح بونفرونی) و وسواسی- اجباری (با در نظرگرفتن تصحیح بونفرونی)، عامل‌های توافقی بودن و برون‌گرایی نیز با توجه به تصحیح بونفرونی به ترتیب با 7 و 3 بعد SCL-90-R همبستگی معنادار دارد و عامل‌ پذیرا بودن با هیچ بعدی ارتباط معناداری ندارد. لازم به ذکر است که در بین این عوامل تنها رابطه روان‌ آزرده‌گرایی با ابعاد SCL-90-R رابطه مثبت است و بقیه عوامل یا رابطه منفی دارند و یا رابطه معناداری ندارند. در مجموع، نتایج مطالعه کنونی، با توجه به مرور پیشینه پژوهشی در مورد بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی NEO-FFI در فرهنگ‌های غیرانگلیسی زبان، لزوم وارسی ساخت عاملی این ابزار را در جمعیت ایرانی نمایان می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Psychometric Properties of “NEO-Five Factor Inventory” (NEO-FFI)

نویسندگان [English]

  • R. Roshan Chesly
  • M.R. Shaeeri
  • M. Atrifard
  • A. Nikkhah
  • B. Ghaem Maghami
  • A. Rahimierad
چکیده [English]

The major aim of this research was to investigate psychometric properties of “NEO-Five Factor Inventory” (NEO-FFI). To this aim, after doing preliminary stages and resolving possible problems, the exploration of this scale was conducted in two studies: in the first study, in order to assess reliability using internal consistency, 604 undergraduate students of Tehran, Amirkabir and Shahed Universities (334= female and 270= male) with average age of 21.8 (sd=2.49) were selected by available sampling method. Students completed NEO-FFI. Results of this study indicated that Neuroticism and Conscientiousness had acceptable internal consistency in all subjects (higher than 0.70). Of course, Cronbach Alfa of Extroversion and Agreeableness were higher than suggested level for group comparisons (higher than 0.5). Therefore, only openness lacked acceptable internal consistency. In the second study, in order to assess construct validity of NEO-FFI, Pearson’s product-moment correlation was calculated for five factors of NEO-FFI and 9 facets of “Symptom Checklist-90- Revised” (SCL-90-R). Results of these analyses indicated that Neuroticism with all facets of SCL-90-R, Conscientiousness with all facets of SCL-90-R with the exception of paranoid thinking (Bonferroni correction not considered) and obsessive-compulsive facets (Bonferroni correction considered), Agreeableness and Extroversion with 3 and 7 facets of SCL-90-R (Bonferroni correction considered) had significant correlation. Openness did not show any significant correlation with facets of SCL-90-R. Besides, among these factors, only the relationships of Neuroticism with facets of SCL-90-R was a significant positive correlation and the remaining factors had not significant correlation or had significant negative correlation with facets of SCL-90-R. In conclusion, results of this study with respect to literature review about investigating psychometric properties of NEO-FFI in non-English cultures suggest need to investigate factor structure of this in Iranian population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “NEO-Five Factor Inventory”
  • (NEO-FFI)
  • Validity
  • reliability